Mọi người giúp em bài tập này với ạ
Nhập vào số nguyên dương m cho đến khi thỏa mãn 3<= m <= 30
- Nhập vào dãy số thực A0; A2;... ; Am từ bàn phím
- Tính trung bình cộng của dãy số A vừa nhập