mọi người cho mình hỏi có ai học cấu trúc dữ liệu và giải thuật cài đặt danh sách liên kết bằng con trỏ giả , sử dụng mảng các ô trống là available, mảng Info[n], Link[n] và con trỏ list trỏ đến đầu danh sách không ạ, cho mình xin tài liệu với