Xác Định Thông Tin Hệ Điều Hành Windows trong lập trình C#

Visual C# Code:
 1. using System;
 2.  
 3. class ChuongTrinh
 4. {
 5.     static void Main()
 6.     {
 7.         //Dong lenh de chay chuong trinh nay
 8.         Console.WriteLine("Command line : " + Environment.CommandLine);
 9.  
 10.         //Phien ban he dieu hanh
 11.         Console.WriteLine("OS PlatformID : " + Environment.OSVersion.Platform);
 12.         Console.WriteLine("OS Major Version : " + Environment.OSVersion.Version.Major);
 13.         Console.WriteLine("OS Minor Version : " + Environment.OSVersion.Version.Minor);
 14.         Console.WriteLine("CLR Version : " + Environment.Version);
 15.  
 16.         //Ten nguoi dung dang chay chuong trinh
 17.         Console.WriteLine("User Name : " + Environment.UserName);
 18.  
 19.         //User dang ky
 20.         Console.WriteLine("Domain Name : " + Environment.UserDomainName);
 21.  
 22.         //Ten may
 23.         Console.WriteLine("Machine name : " + Environment.MachineName);
 24.  
 25.         //Kiem tra ung dung la cua nguoi dung khong hay la dich vu
 26.         Console.WriteLine("Is interactive ? : " + Environment.UserInteractive);
 27.  
 28.         Console.WriteLine("Shutting down ? : " + Environment.HasShutdownStarted);
 29.  
 30.         //Thoi gian he dieu hanh da hoat dong (mili giay)
 31.         Console.WriteLine("Ticks since startup : " + Environment.TickCount);
 32.  
 33.         // Liet ke cac o dia co tren may
 34.         foreach (string s in Environment.GetLogicalDrives())
 35.         {
 36.             Console.WriteLine("Logical drive : " + s);
 37.         }
 38.  
 39.         // Cac thu muc chinh
 40.         Console.WriteLine("Current folder : " + Environment.CurrentDirectory);
 41.         Console.WriteLine("System folder : " + Environment.SystemDirectory);
 42.  
 43.         // Liet ke cac thu muc dac biet
 44.         foreach (Environment.SpecialFolder s in Enum.GetValues(typeof(Environment.SpecialFolder)))
 45.         {
 46.             Console.WriteLine("{0} folder : {1}", s, Environment.GetFolderPath(s));
 47.         }
 48.  
 49.         Console.ReadLine();
 50.     }
 51. }