em cần tính dư nợ, dư có cho MỘT khách hàng với đầu ra như sau (chỉ khách hàng nào có dư nợ hoặc dư có thì mới IN ra):

Cột Tên KH ------------ Cột Dư nợ --------------- Cột dư có

A -----------------------1.540.000------------------------------
B ----------------------------------------------------- 2345.000
C......v.v.

---------------Tổng dư nợ: 1.540.000..........Tổng dư có...2345.000

- Trong đó, nguyên tắc tính dư nợ, dư có cho một KH như sau: Nếu Tổng thu (lấy từ bảng Phieuthu) > tổng chi (lấy từ bảng Phieuchi) thì dư nợ = Tổng thu - tổng chi, Ngược lại thì Dư có = Tổng chi - Tổng thu.


- Các Bảng:
+ Bảng khachhang (maKH, tenKH, diachi)
+ Bảng PhieuThu(maKH, sotien)
+ Bảng Phieuchi(maKH, sotien)

Em loay hoay suốt cả đêm mà chưa biết cách nào select ra được.

Mong bạn giúp với câu lệnh SQL server 2012, với nhé

Xin đa tạ rất nhiều

- - - Nội dung đã được cập nhật ngày 06-03-2019 lúc 09:17 AM - - -

ai giúp mình với