Giả sử tạo website nạp dữ liệu vào griview từ thư viện class, khai báo thư viện để sử dụng nạp dữ liệu cho griview

Code:
//file: ChitietSP.aspx
using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Collections;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;

using System.Diagnostics;        // Debug
using KetnoiSQL;              // báo lỗi

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    if (!IsPostBack)
    {
      LoadData();
    } 
  }

  string sSQL;
  private void LoadData()
  {    
    sSQL = "SELECT * FROM TABKHACHHANG ";
    sSQL += "ORDER BY MASOPHIEU;";    
    
    GridView1.DataSource = ClsConnecSQL.FillDatatable(sSQL); //báo lỗi
  }
  
}


//file: clsConnecSQL.cs

using System.Configuration;
using System.Collections;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using XtraReport_shop;

namespace KetnoiSQL 
{
  public class ClsConnecSQL
  {
    public static DataTable FillDatatable(string sSQL)
    {
      //Do somthing...
    }
  }
  
}

mình đã khai báo không gian thư viện để sử dụng vẫn bị báo lỗi, nhờ các bạn chỉ giúp
using KetnoiSQL; // báo lỗi
GridView1.DataSource = ClsConnecSQL.FillDatatable(sSQL); //báo lỗi không tìm thấy không gian KetnoiSQL