Mình có thắc mắc làm thế nào để xây dựng cấu trúc Double Linked List có 2 node Previous and node Next chứa dữ liệu Sinh Viên