Trong access: Hỏi cách vấn tin có điều kiện lồng với vấn tin kiểm tra điều kiện sự tồn tại mẫu tin đó, ví dụ mình có vấn sau:
Code:
SELECT  FIELD1, FIELD2, FIELD_EXPRESSION1, FIELD_EXPRESSION2
FROM     TABLE
WHERE   CONDITION
Trong đó:
FIELD1, FIELD2: là các trường của table
FIELD_EXPRESSION1, FIELD_EXPRESSION2: là các biểu thức có kèm theo điều kiện kiểm tra sự tồn tại mẫu tin đó

Code:
FIELD_EXPRESSION =

SELECT *
FROM TABLE
WHERE EXISTS (
 SELECT NULL
 FROM TABLE AS TABLE_2
 WHERE (CONDITION) 
);
khi viết vấn tin dạng này bị báo lỗi vì chưa biết cách vấn tin sự tồn tại mẫu tin con đó (cùng 1 table duy nhất), để viết vấn tin dạng trên cấu trúc vấn tin như thế nào ?