giả sử mình có máy chấm công hiệu Ronald jack x628-C mình xuất dữ liệu chấm công tay từ máy ra gồm có 2 file: data.dat và device.dat do máy cũ chạy hay bi sụp nguồn treo máy, mua lại máy mới cùng hiệu mình khôi phục lại vân tay từ máy cũ chuyển sang, mình add được file device.dat file còn lại bị báo lỗi: "IP lỗi Error Input!" Restore the data to the device, and the data must be the backup BIN data passing the backup function before. có bạn nào biết lỗi này chỉ giúp với.