Hiện tại mình đang làm 1 trang web về điểm danh
Người dùng sẽ tạo ra các ngày để điểm danh
Hệ thống của mình cho người dùng nhập vào 2 trường dữ liệu là tổng số tuần và ngày bắt đầu
mình lưu trong database có 3 cột là tổng số tuần (int) ngày bắt đầu (datetime) và các ngày điểm danh (nchar vì phần này sẽ lưu danh sách các ngày đã được tạo)
VD: Người dùng nhâp vào số tuần 5 ngày bắt đầu là 2/9/2019 thì hệ thống sẽ tạo ra được các ngày 9/9/2019, 16/9/2019,... cứ sau 1 tuần là lặp lại
ý tưởng là sẽ chạy vòng lặp theo tổng số tuần và lấy ra giá trị ngày trong datetimepiker cộng lên 7 và chạy hết vòng lặp sau đó lưu vào database nhưng mình không biết cách để format ngày nhập vào ntn mong m.n chỉ giúp