Ta có thể select dòng từ nhiều bảng bằng cách join
Hỏi có thể insert, update, delete dòng thuộc nhiều bảng cùng một lúc không? Ý mình là làm điều đó chỉ với 1 câu sql .