Kinh thế thị trường: làm để bán, dùng phải mua


.
.