Viết chương trình thực hiện các công việc sau:
1. Nhập vào hai dãy số thực a1, a2, ... , an và b1, b2, ... , bn. Coi hai dãy này là các tọa độ của một dãy n điểm M1(a1, b1), M2(a2, b2), ... , Mn(an, bn).
2. Đếm số điểm nằm trong góc phần tư thứ II.
3. Tìm hai điểm nằm trong góc phần tư thứ I và xa nhau nhất.
4. Tính độ dài đường gấp khúc đi qua lần lượt các điểm có chỉ số lẻ M1 M3, M5, ...

- - - Nội dung đã được cập nhật ngày 21-05-2019 lúc 12:08 AM - - -

- - - Nội dung đã được cập nhật ngày 21-05-2019 lúc 12:08 AM - - -

uppppppppppppppppppp