Em có vấn đề này xin các anh xử lý giùm với web asp.net
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Capture.PNG
Lần xem:	2
Size:		17.8 KB
ID:		67960
E cần update lại thông tin mã thẻ cho mã nhân viên
Thao tác 1: Nhập mã nhân viên -> Lấy từ CSDL và hiện thị ra thông tin liên quan ( Họ tên, Bộ phận)
Sau đó con trỏ chuyển sang Textbox 2, người dùng Scan thẻ từ thì Hệ thống sẽ Insert các thông tin (Mã NV, Mã Thẻ) vào 1 bảng trong CSDL.
Em chưa biết làm, mong các anh/chị trợ giúp!
Em cảm ơn!