Chia sẽ ngôn ngữ lập trình C# cho các bạn mới bắt đầu tham khảo

https://www.youtube.com/watch?v=saAuivB3q4o&list=PLIZw_9qgd5tAYM2XRnAwYHBH rQ5kjzTw2