Chào các bạn mình có 1 struct như ở dưới giờ mình đang thắc mắc làm sao cấp phát được bộ nhớ cho con trỏ ns ở dưới trong thân truơng trình K cấp phát được k tài nào gọi được hàm nhập vào
con trỏ tên mình chỉ việc
Code:
ten = new char;
còn con trỏ ns thì k biết cấp phát bộ nhớ sao
Code:
struct nhanvien
{
	int manv;
	char *ten;
	struct ngaysinh
	{
		int ngay, thang, nam;
	};
	ngaysinh *ns;
	
};
- - - Nội dung đã được cập nhật ngày 18-06-2019 lúc 08:58 PM - - -

thôi slove được rồi, truy cập vô cái struct đó theo dạng :: là cấp phát bộ nhớ được