Đề bài:Lập trình bằng ngôn ngữ C ,nhập vào chuỗi phép tính, yêu cầu sử dụng mảng nhiều chiều để tính toán. Ưu tiên các phép tính trong ngoặc trước.
VD: 5*(2/(1-3))
Mình có tham khảo cách làm sử dụng ký pháp ba lan nhưng mới học nên mình không biết làm cách đó vì nó phức tạp. Nhờ mọi người chỉ giúp mình với