Định nghĩa về Median: Trung điểm của mảng n phần tử là một phần tử trong mảng và nó không bé hơn hoặc bằng [n/2] phần tử trong mảng, và cũng không lớn hơn hoặc bằng [n/2] phần tử khác trong mảng.

Ví dụ: mảng : 16 12 99 95 18 87 10 có giá trị trung điểm (median) là 18.

các bạn có thể giúp mình lập trình bằng ngôn ngữ C tìm phần tử median trong mảng đc ko? vấn đề này nếu giải Quyết đc sẽ giúp ích rất nhiều trong thuật toán Quick sort