Hướng Dẫn Cài Đặt:
-Trên SQL Server 2017:
+ Tạo database: mở sql server 2017--> tạo database tên "DBRestaurant"--> run đoạn script sql
-Trên Visual Studio 2019: (.NET framework 4.7.2)
+ Open file WebAPI.sln (path: Restaurant/WebAPI/WebAPI.sln) và run api trên visual studio
-Trên Visual Studio Code: (Angular 7)
+ Open project trên visua studio code
+ Cài đặt môi trường: mở terminal (Ctrl + Shift + ~) --> run lệnh "npm install"
+ Run project: run lệnh "ng serve --o"

Link tải:https://sharecode.vn/source-code/web...ng-dan-cai-dat
Phí tải: 400xu
HÌNH ẢNH DEMO

Nguồn: Sharecode.vn