đây là bài của mình viết bằng dev_c++:ở chỗ hàm hủy(list::~list()) và hàm add (void list::add(void *chose)) mình chưa hiểu các bạn giúp mình nge.ý nghĩa từng dòng là gì vậy các bạn,mình rất dỡ về con trỏ.
C++ Code:
 1. #include<conio.h>
 2. #include<stdio.h>
 3. #include<iostream.h>
 4. #include<stddef.h>
 5. struct element
 6. {
 7.    element *next;
 8.    void *content;
 9. };
 10. class list
 11. {
 12.    element *head;
 13.    element *current;
 14.    public:
 15.      list()
 16.      {
 17.         head=NULL;
 18.         current=head;
 19.      }  
 20.      ~list();
 21.      void add(void *);
 22.      void first()
 23.      {
 24.         current=head;
 25.      }
 26.      void *nextelement()
 27.      {
 28.          void *adel=NULL;
 29.          if(current!=NULL)
 30.          {
 31.              adel=current->content;
 32.              current=current->next;
 33.          }
 34.          return adel;
 35.      }
 36.      int last()
 37.      {
 38.         return(current==NULL);
 39.      }
 40. };
 41. [B]list::~list()
 42. {
 43.    element *suiv;
 44.    current=head;
 45.    while(current!=NULL)
 46.    {
 47.        suiv=current->next;
 48.        delete current;
 49.        current=suiv;
 50.    }
 51. }
 52. void list::add(void *chose)
 53. {
 54.    element *adel=new element;
 55.    adel->next=head;
 56.    adel->content=chose;
 57.    head=adel;
 58. }
 59. [/B]
 60. class point
 61. {
 62.    int x,y;
 63.    public:
 64.       point(int abs=0,int ord=0)
 65.       {
 66.          x=abs;
 67.          y=ord;
 68.       }
 69.       void display()
 70.       {
 71.          cout<<"toa do : "<<x<<"    "<<y<<endl;
 72.       }
 73. };
 74.  
 75. class list_point :public list,public point
 76. {
 77.    public:
 78.       list_point()
 79.       {
 80.       }
 81.       void display();
 82. };
 83. void list_point::display()
 84. {
 85.    first();
 86.    while(!last())
 87.    {
 88.       point *ptr=(point *)nextelement();
 89.       ptr->display();
 90.    }
 91. }
 92.  
 93. main()
 94. {
 95.    list_point l;
 96.    point a(2,3),b(5,9),c(0,8);
 97.    l.add(&a);l.display();cout<<"----------------\n";
 98.    l.add(&b);l.display();cout<<"----------------\n";
 99.    l.add(&c);l.display();cout<<"----------------\n";
 100.    getch();
 101. }

C++ Code:
 1. list::~list()
 2. {
 3.    element *suiv;
 4.    current=head;
 5.    while(current!=NULL)
 6.    {
 7.        suiv=current->next;
 8.        delete current;
 9.        current=suiv;
 10.    }
 11. }
 12.  
 13. Hàm hủy có nghĩa là hủy những gì đã cấp phát bằng toán tử new. Mình giải thích từng dòng cho bạn hiểu.
 14.  
 15. // Tạo con trỏ suiv (chưa khởi tạo)
 16. element *suiv;
 17.  
 18. // Con trỏ current trỏ đến node đầu của danh sách
 19. current = head
 20.  
 21. // vòng lặp duyệt qua các phần tử của danh sách cho đến khi current = NULL thì dừng
 22. // gán suiv trỏ đến node tiếp theo
 23.  suiv = current->next;
 24.  
 25. // hủy node hiện hành
 26. delete current;
 27.  
 28. // gán suiv cho current để tiếp tục hủy node tiếp theo
 29. current = suiv