Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Gặp vấn đề về câu lệnh update trong c# vào access

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2011
  Bài viết
  3

  Mặc định Gặp vấn đề về câu lệnh update trong c# vào access

  MÌNH BỊ LỖI "Syntax error in UPDATE statement" khi Click Cập Nhật dữ liệu.
  MONG CÁC BẠN GIÚP ĐỠ!

  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		1.PNG
Lần xem:	1
Size:		2.7 KB
ID:		68909Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Capture.PNG
Lần xem:	1
Size:		67.1 KB
ID:		68910Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Capture11.PNG
Lần xem:	1
Size:		10.0 KB
ID:		68911

  private void btnCapNhat_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  tenhinh = txtMahv.Text.ToString();
  if (picHocVien.Image == null)
  {
  strHinh = null;
  }
  else
  {
  picHocVien.Image.Save(Application.StartupPath + "/hinh/" + tenhinh + ".jpg");
  strHinh = tenhinh + ".jpg";
  }
  if (cboTrangThai.Text == "Hiện Diện")
  tt = "HD";
  if (cboTrangThai.Text == "Kỷ Luật")
  tt = "KL";
  if (cboTrangThai.Text == "Phép")
  tt = "P";
  if (cboTrangThai.Text == "Thanh Lý")
  tt = "TL";
  if (cboTrangThai.Text == "Y Tế")
  tt = "YT";
  //string update = "Update tblHocVien set hotenhv='" + txtHoTen.Text + "', gioitinh='" + cboGioitinh.Text + "', namsinh=" + txtNamSinh.Text + ", ngaynhaptruong=" + dateNgayNhap.Text + ", to='" + cboTo.Text + "', trangthai='" + tt + "', trinhdo='" + txtTrinhDo.Text + "', nghe='" + cboNghe.Text + "', yoga='" + cboYoga.Text + "', thehinh='" + cboTheHinh.Text + "', chuyende='" + cboChuyenDe.Text + "', canhle='" + txtCanhLe.Text + "', loaihopdong='" + cboLoaiHopDong.Text + "', diachi='" + rtbDiaChi.Text + "', hinh='" + strHinh + "' where mahv='" + txtMahv.Text + "'";
  string update = "Update tblHocVien Set hotenhv=@hotenhv, gioitinh=@gioitinh, namsinh=@namsinh, ngaynhaptruong=@ngaynhaptruong, to=@to, trangthai=@trangthai, trinhdo=@trinhdo, nghe=@nghe, yoga=@yoga, thehinh=@thehinh, chuyende=@chuyende, canhle=@canhle, loaihopdong=@loaihopdong, diachi=@diachi, hinh=@hinh Where mahv=@mahv";
  OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(update, con);
  cmd.Parameters.Add("@hotenhv", OleDbType.VarChar).Value = txtHoTen.Text;
  cmd.Parameters.Add("@gioitinh", OleDbType.VarChar).Value = cboGioitinh.Text;
  cmd.Parameters.Add("@namsinh", OleDbType.Integer).Value = Convert.ToInt32(txtNamSinh.Text);
  cmd.Parameters.Add("@ngaynhaptruong", OleDbType.VarChar).Value = dateNgayNhap.Text;
  cmd.Parameters.Add("@to", OleDbType.VarChar).Value = cboTo.Text;
  cmd.Parameters.Add("@trangthai", OleDbType.VarChar).Value = tt;
  cmd.Parameters.Add("@trinhdo", OleDbType.VarChar).Value = txtTrinhDo.Text;
  cmd.Parameters.Add("@nghe", OleDbType.VarChar).Value = cboNghe.Text;
  cmd.Parameters.Add("@yoga", OleDbType.VarChar).Value = cboYoga.Text;
  cmd.Parameters.Add("@thehinh", OleDbType.VarChar).Value = cboTheHinh.Text;
  cmd.Parameters.Add("@chuyende", OleDbType.VarChar).Value = cboChuyenDe.Text;
  cmd.Parameters.Add("@canhle", OleDbType.VarChar).Value = txtCanhLe.Text;
  cmd.Parameters.Add("@loaihopdong", OleDbType.VarChar).Value = cboLoaiHopDong.Text;
  cmd.Parameters.Add("@diachi", OleDbType.VarChar).Value = rtbDiaChi.Text;
  cmd.Parameters.Add("@hinh", OleDbType.VarChar).Value = strHinh;
  cmd.Parameters.Add("@mahv", OleDbType.VarChar).Value = txtMahv.Text;
  cmd.ExecuteNonQuery();
  // Trả tài nguyên
  cmd.Dispose();
  //Load lai du lieu
  HienThi();
  MessageBox.Show("Cập nhật dữ liệu thành công", "Thông báo!");
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  446

  Placeholder cho tham số trong access là "?", dạng "@thamso" là dành cho sqlserver
  Câu sql phải viết lại là
  SQL Code:
  1. UPDATE tblHocVien SET hotenhv=? WHERE masohv=?

 3. #3
  Ngày gia nhập
  05 2011
  Bài viết
  3

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi khoaph Xem bài viết
  Placeholder cho tham số trong access là "?", dạng "@thamso" là dành cho sqlserver
  Câu sql phải viết lại là
  SQL Code:
  1. UPDATE tblHocVien SET hotenhv=? WHERE masohv=?

  VẪN BÁO LỖI NHƯ VẬY BẠN Ạ!
  GIÚP MÌNH VỚI....


  private void btnCapNhat_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  tenhinh = txtMahv.Text.ToString();
  if (picHocVien.Image == null)
  {
  strHinh = null;
  }
  else
  {
  picHocVien.Image.Save(Application.StartupPath + "/hinh/" + tenhinh + ".jpg");
  strHinh = tenhinh + ".jpg";
  }
  if (cboTrangThai.Text == "Hiện Diện")
  tt = "HD";
  if (cboTrangThai.Text == "Kỷ Luật")
  tt = "KL";
  if (cboTrangThai.Text == "Phép")
  tt = "P";
  if (cboTrangThai.Text == "Thanh Lý")
  tt = "TL";
  if (cboTrangThai.Text == "Y Tế")
  tt = "YT";

  DateTime NgayNhapTruong = Convert.ToDateTime(dateNgayNhap.Text);
  string update = "Update tblHocVien set hotenhv='" + txtHoTen.Text + "', gioitinh='" + cboGioitinh.Text + "', namsinh=" + Convert.ToInt32(txtNamSinh.Text) + ", ngaynhaptruong='" + NgayNhapTruong + "', to='" + cboTo.Text + "', trangthai='" + tt + "', trinhdo='" + txtTrinhDo.Text + "', nghe='" + cboNghe.Text + "', yoga='" + cboYoga.Text + "', thehinh='" + cboTheHinh.Text + "', chuyende='" + cboChuyenDe.Text + "', canhle='" + txtCanhLe.Text + "', loaihopdong='" + cboLoaiHopDong.Text + "', diachi='" + rtbDiaChi.Text + "', hinh='" + strHinh + "' where mahv='" + txtMahv.Text + "'";
  OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(update, con);
  /*string update = "Update tblHocVien Set hotenhv=@hotenhv, gioitinh=@gioitinh, namsinh=@namsinh, ngaynhaptruong=@ngaynhaptruong, to=@to, trangthai=@trangthai, trinhdo=@trinhdo, nghe=@nghe, yoga=@yoga, thehinh=@thehinh, chuyende=@chuyende, canhle=@canhle, loaihopdong=@loaihopdong, diachi=@diachi, hinh=@hinh Where mahv=@mahv";
  OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(update, con);
  cmd.Parameters.Add("@hotenhv", OleDbType.VarChar).Value = txtHoTen.Text;
  cmd.Parameters.Add("@gioitinh", OleDbType.VarChar).Value = cboGioitinh.Text;
  cmd.Parameters.Add("@namsinh", OleDbType.Integer).Value = Convert.ToInt32(txtNamSinh.Text);
  cmd.Parameters.Add("@ngaynhaptruong", OleDbType.Date).Value = NgayNhapTruong;
  cmd.Parameters.Add("@to", OleDbType.VarChar).Value = cboTo.Text;
  cmd.Parameters.Add("@trangthai", OleDbType.VarChar).Value = tt;
  cmd.Parameters.Add("@trinhdo", OleDbType.VarChar).Value = txtTrinhDo.Text;
  cmd.Parameters.Add("@nghe", OleDbType.VarChar).Value = cboNghe.Text;
  cmd.Parameters.Add("@yoga", OleDbType.VarChar).Value = cboYoga.Text;
  cmd.Parameters.Add("@thehinh", OleDbType.VarChar).Value = cboTheHinh.Text;
  cmd.Parameters.Add("@chuyende", OleDbType.VarChar).Value = cboChuyenDe.Text;
  cmd.Parameters.Add("@canhle", OleDbType.VarChar).Value = txtCanhLe.Text;
  cmd.Parameters.Add("@loaihopdong", OleDbType.VarChar).Value = cboLoaiHopDong.Text;
  cmd.Parameters.Add("@diachi", OleDbType.VarChar).Value = rtbDiaChi.Text;
  cmd.Parameters.Add("@hinh", OleDbType.VarChar).Value = strHinh;
  cmd.Parameters.Add("@mahv", OleDbType.VarChar).Value = txtMahv.Text;
  */
  cmd.ExecuteNonQuery();
  // Trả tài nguyên
  cmd.Dispose();
  //Load lai du lieu
  HienThi();
  MessageBox.Show("Cập nhật dữ liệu thành công", "Thông báo!");
  }

 4. #4
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,070

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi hoangtuechtn1991 Xem bài viết
  VẪN BÁO LỖI NHƯ VẬY BẠN Ạ!
  GIÚP MÌNH VỚI....
  Mình gia nhập diễn đàn lúc học cấp 1 - tiểu học à?
  Visual C# Code:
  1.         private void btnCapNhat_Click(object sender, EventArgs e)
  2.         {
  3.             tenhinh = txtMahv.Text.ToString();
  4.             if (picHocVien.Image == null)
  5.             {
  6.                 strHinh = null;
  7.             }
  8.             else
  9.             {
  10.                 picHocVien.Image.Save(Application.StartupPath + "/hinh/" + tenhinh + ".jpg");
  11.                 strHinh = tenhinh + ".jpg";
  12.             }
  13.             if (cboTrangThai.Text == "Hiện Diện")
  14.                 tt = "HD";
  15.             if (cboTrangThai.Text == "Kỷ Luật")
  16.                 tt = "KL";
  17.             if (cboTrangThai.Text == "Phép")
  18.                 tt = "P";
  19.             if (cboTrangThai.Text == "Thanh Lý")
  20.                 tt = "TL";
  21.             if (cboTrangThai.Text == "Y Tế")
  22.                 tt = "YT";
  23.  
  24.             DateTime NgayNhapTruong = Convert.ToDateTime(dateNgayNhap.Text);
  25.             string update = "Update tblHocVien set hotenhv='" + txtHoTen.Text + "', gioitinh='" + cboGioitinh.Text + "', namsinh=" + Convert.ToInt32(txtNamSinh.Text) + ", ngaynhaptruong='" + NgayNhapTruong + "', to='" + cboTo.Text + "', trangthai='" + tt + "', trinhdo='" + txtTrinhDo.Text + "', nghe='" + cboNghe.Text + "', yoga='" + cboYoga.Text + "', thehinh='" + cboTheHinh.Text + "', chuyende='" + cboChuyenDe.Text + "', canhle='" + txtCanhLe.Text + "', loaihopdong='" + cboLoaiHopDong.Text + "', diachi='" + rtbDiaChi.Text + "', hinh='" + strHinh + "' where mahv='" + txtMahv.Text + "'";
  26.             OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(update, con);
  27.             /*string update = "Update tblHocVien Set hotenhv=@hotenhv, gioitinh=@gioitinh, namsinh=@namsinh, ngaynhaptruong=@ngaynhaptruong, to=@to, trangthai=@trangthai, trinhdo=@trinhdo, nghe=@nghe, yoga=@yoga, thehinh=@thehinh, chuyende=@chuyende, canhle=@canhle, loaihopdong=@loaihopdong, diachi=@diachi, hinh=@hinh Where mahv=@mahv";
  28.             OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(update, con);
  29.             cmd.Parameters.Add("@hotenhv", OleDbType.VarChar).Value = txtHoTen.Text;
  30.             cmd.Parameters.Add("@gioitinh", OleDbType.VarChar).Value = cboGioitinh.Text;
  31.             cmd.Parameters.Add("@namsinh", OleDbType.Integer).Value = Convert.ToInt32(txtNamSinh.Text);
  32.             cmd.Parameters.Add("@ngaynhaptruong", OleDbType.Date).Value = NgayNhapTruong;
  33.             cmd.Parameters.Add("@to", OleDbType.VarChar).Value = cboTo.Text;
  34.             cmd.Parameters.Add("@trangthai", OleDbType.VarChar).Value = tt;
  35.             cmd.Parameters.Add("@trinhdo", OleDbType.VarChar).Value = txtTrinhDo.Text;
  36.             cmd.Parameters.Add("@nghe", OleDbType.VarChar).Value = cboNghe.Text;
  37.             cmd.Parameters.Add("@yoga", OleDbType.VarChar).Value = cboYoga.Text;
  38.             cmd.Parameters.Add("@thehinh", OleDbType.VarChar).Value = cboTheHinh.Text;
  39.             cmd.Parameters.Add("@chuyende", OleDbType.VarChar).Value = cboChuyenDe.Text;
  40.             cmd.Parameters.Add("@canhle", OleDbType.VarChar).Value = txtCanhLe.Text;
  41.             cmd.Parameters.Add("@loaihopdong", OleDbType.VarChar).Value = cboLoaiHopDong.Text;
  42.             cmd.Parameters.Add("@diachi", OleDbType.VarChar).Value = rtbDiaChi.Text;
  43.             cmd.Parameters.Add("@hinh", OleDbType.VarChar).Value = strHinh;
  44.             cmd.Parameters.Add("@mahv", OleDbType.VarChar).Value = txtMahv.Text;
  45.              */
  46.             cmd.ExecuteNonQuery();
  47.             // Trả tài nguyên
  48.             cmd.Dispose();
  49.             //Load lai du lieu
  50.             HienThi();
  51.             MessageBox.Show("Cập nhật dữ liệu thành công", "Thông báo!");
  52.         }
  muốn sửa thì đưa nó lên đây cả project, có DB - nhớ ghi chú nó ở dòng nào, file nào trong bản mô tả lỗi cần sửa!

 5. #5
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  446

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi hoangtuechtn1991 Xem bài viết
  VẪN BÁO LỖI NHƯ VẬY BẠN Ạ!
  GIÚP MÌNH VỚI....


  private void btnCapNhat_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  tenhinh = txtMahv.Text.ToString();
  if (picHocVien.Image == null)
  {
  strHinh = null;
  }
  else
  {
  picHocVien.Image.Save(Application.StartupPath + "/hinh/" + tenhinh + ".jpg");
  strHinh = tenhinh + ".jpg";
  }
  if (cboTrangThai.Text == "Hiện Diện")
  tt = "HD";
  if (cboTrangThai.Text == "Kỷ Luật")
  tt = "KL";
  if (cboTrangThai.Text == "Phép")
  tt = "P";
  if (cboTrangThai.Text == "Thanh Lý")
  tt = "TL";
  if (cboTrangThai.Text == "Y Tế")
  tt = "YT";

  DateTime NgayNhapTruong = Convert.ToDateTime(dateNgayNhap.Text);
  string update = "Update tblHocVien set hotenhv='" + txtHoTen.Text + "', gioitinh='" + cboGioitinh.Text + "', namsinh=" + Convert.ToInt32(txtNamSinh.Text) + ", ngaynhaptruong='" + NgayNhapTruong + "', to='" + cboTo.Text + "', trangthai='" + tt + "', trinhdo='" + txtTrinhDo.Text + "', nghe='" + cboNghe.Text + "', yoga='" + cboYoga.Text + "', thehinh='" + cboTheHinh.Text + "', chuyende='" + cboChuyenDe.Text + "', canhle='" + txtCanhLe.Text + "', loaihopdong='" + cboLoaiHopDong.Text + "', diachi='" + rtbDiaChi.Text + "', hinh='" + strHinh + "' where mahv='" + txtMahv.Text + "'";
  OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(update, con);
  /*string update = "Update tblHocVien Set hotenhv=@hotenhv, gioitinh=@gioitinh, namsinh=@namsinh, ngaynhaptruong=@ngaynhaptruong, to=@to, trangthai=@trangthai, trinhdo=@trinhdo, nghe=@nghe, yoga=@yoga, thehinh=@thehinh, chuyende=@chuyende, canhle=@canhle, loaihopdong=@loaihopdong, diachi=@diachi, hinh=@hinh Where mahv=@mahv";
  OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(update, con);
  cmd.Parameters.Add("@hotenhv", OleDbType.VarChar).Value = txtHoTen.Text;
  cmd.Parameters.Add("@gioitinh", OleDbType.VarChar).Value = cboGioitinh.Text;
  cmd.Parameters.Add("@namsinh", OleDbType.Integer).Value = Convert.ToInt32(txtNamSinh.Text);
  cmd.Parameters.Add("@ngaynhaptruong", OleDbType.Date).Value = NgayNhapTruong;
  cmd.Parameters.Add("@to", OleDbType.VarChar).Value = cboTo.Text;
  cmd.Parameters.Add("@trangthai", OleDbType.VarChar).Value = tt;
  cmd.Parameters.Add("@trinhdo", OleDbType.VarChar).Value = txtTrinhDo.Text;
  cmd.Parameters.Add("@nghe", OleDbType.VarChar).Value = cboNghe.Text;
  cmd.Parameters.Add("@yoga", OleDbType.VarChar).Value = cboYoga.Text;
  cmd.Parameters.Add("@thehinh", OleDbType.VarChar).Value = cboTheHinh.Text;
  cmd.Parameters.Add("@chuyende", OleDbType.VarChar).Value = cboChuyenDe.Text;
  cmd.Parameters.Add("@canhle", OleDbType.VarChar).Value = txtCanhLe.Text;
  cmd.Parameters.Add("@loaihopdong", OleDbType.VarChar).Value = cboLoaiHopDong.Text;
  cmd.Parameters.Add("@diachi", OleDbType.VarChar).Value = rtbDiaChi.Text;
  cmd.Parameters.Add("@hinh", OleDbType.VarChar).Value = strHinh;
  cmd.Parameters.Add("@mahv", OleDbType.VarChar).Value = txtMahv.Text;
  */
  cmd.ExecuteNonQuery();
  // Trả tài nguyên
  cmd.Dispose();
  //Load lai du lieu
  HienThi();
  MessageBox.Show("Cập nhật dữ liệu thành công", "Thông báo!");
  }
  Sửa lại như sau thử xem
  Visual C# Code:
  1. update ="UPDATE tblHocVien SET ngaynhaptruong=#"+ngaynhaptruong+"# WHERE mahv='"+txtMahv.Text+"'";
  Trong access sql , kiểu date time phải đóng ngoặc bởi dấu "#"
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi khoaph : 30-08-2019 lúc 02:28 PM.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn