Mình đang định đọc file txt có cấu trúc:

hello xin chào
me tôi
you bạn

và khi mình đánh trên richTextBox thì sẻ tự thêm vào richTextBox và tô mầu :
ví dụ:
hôm này, hello xin chào me tôi you bạn như như.

private void richTextBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Regex rx = new Regex("hello");
int i = richTextBox1.SelectionStart;
foreach (Match m in rx.Matches(richTextBox1.Text))
{
richTextBox1.Select(m.Index, m.Value.Length);
richTextBox1.SelectionColor = Color.Red;
richTextBox1.SelectionStart = i;
richTextBox1.SelectionLength = 0;
richTextBox1.SelectionColor = Color.Yellow;
}
}