Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Tạo menu bằng xml

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2018
  Bài viết
  4

  Red face Tạo menu bằng xml

  Mình tìm thấy 1 hướng dẩn tạo menu bằng xml. Giúp mình không cần viết hành động cho từng item trong menu. Vì nếu file xml mình chỉnh sữa thì khi nhấn vào sẻ không hoạt động nữa. Mình chỉ đơn giản là hiển thị item.Text.
  Tks all!

  Code:
  <root>
  	<TopLevelMenu Name="mnuFile" Text="&amp;File">
  		<MenuItem Name="mnuFileNew" Text="New" OnClick="_New" />
  		<MenuItem Name="mnuFileOpen" Text="Open" OnClick="_Open" />
  		<MenuItem Text="-" />
  		<MenuItem Name="mnuFileClose" Text="Close" OnClick="_Close" />
  		<MenuItem Text="-" />
  		<MenuItem Name="mnuFileExit" Text="E&amp;xit" OnClick="_Exit" />
  	</TopLevelMenu>
  
  	<TopLevelMenu Name="mnuEdit" Text="&amp;Edit">
  		<MenuItem Name="Undo" Text="Undo" OnClick="_Undo" />
  		<MenuItem Text="-" />
  		<MenuItem Name="Cut" Text="Cut" OnClick="_Cut" />
  		<MenuItem Name="Copy" Text="Copy" OnClick="_Copy" />
  		<MenuItem Name="Paste" Text="Paste" OnClick="_Paste" />
  		<MenuItem Text="-" />
  		<MenuItem Name="Options" Text="Options">
  			<MenuItem Name="mnuEditOptionsDisplay" Text="Display">
  				<MenuItem Name="mnuEditOptionsDisplayBackColor" Text="Back Color" />
  			</MenuItem>
  		</MenuItem>
  	</TopLevelMenu>	
  </root>
  
  public void LoadDynamicMenu()
      {
        string xmlPath;
  
        if ( System.IO.Path.IsPathRooted( XmlPath ) )
          xmlPath = XmlPath;
        else
          xmlPath = Application.StartupPath + XmlPath;
  
        if ( System.IO.File.Exists( XmlPath ) )
        {
  
          XmlDocument document = new XmlDocument();
          document.Load( XmlPath );
  
          XmlElement element = document.DocumentElement;
  
          foreach ( XmlNode node in document.FirstChild.ChildNodes )
          {
            ToolStripMenuItem menuItem = new ToolStripMenuItem();
  
            menuItem.Name = node.Attributes["Name"].Value;
            menuItem.Text = node.Attributes["Text"].Value;
  
            this.Items.Add( menuItem );
            GenerateMenusFromXML( node, (ToolStripMenuItem)this.Items[this.Items.Count - 1] );
          }
        }
      }
  
  
      private void GenerateMenusFromXML( XmlNode rootNode, ToolStripMenuItem menuItem )
      {
        ToolStripItem item = null;
        ToolStripSeparator separator = null;
  
        foreach ( XmlNode node in rootNode.ChildNodes )
        {
          if ( node.Attributes["Text"].Value == "-" )
          {
            separator = new ToolStripSeparator();
  
            menuItem.DropDownItems.Add( separator );
          }
          else
          {
            item = new ToolStripMenuItem();
            item.Name = node.Attributes["Name"].Value;
            item.Text = node.Attributes["Text"].Value;
  
            menuItem.DropDownItems.Add( item );
  
            if ( node.Attributes["FormLocation"] != null )
              item.Tag = node.Attributes["FormLocation"].Value;
  
            // add an event handler to the menu item added
            if ( node.Attributes["OnClick"] != null )
            {
              FindEventsByName( item, this.Form, true, "MenuItemOn", node.Attributes["OnClick"].Value );
            }
  
            GenerateMenusFromXML( node, (ToolStripMenuItem)menuItem.DropDownItems[menuItem.DropDownItems.Count - 1] );
          }
        }
      }
  
      private void FindEventsByName( object sender, object receiver, bool bind, string handlerPrefix, string handlerSuffix )
      {
        System.Reflection.EventInfo[] SenderEvent = sender.GetType().GetEvents();
        Type ReceiverType = receiver.GetType();
        System.Reflection.MethodInfo method;
        foreach ( System.Reflection.EventInfo e in SenderEvent )
        {
          method = ReceiverType.GetMethod( string.Format( "{0}{1}{2}", handlerPrefix, e.Name, handlerSuffix ), System.Reflection.BindingFlags.IgnoreCase | System.Reflection.BindingFlags.Instance | System.Reflection.BindingFlags.NonPublic );
  
          if (method != null)
          {
  
            System.Delegate d = System.Delegate.CreateDelegate(e.EventHandlerType, receiver, method.Name);
  
            if (bind)
            {
              e.AddEventHandler(sender, d);
            }
            else
            {
              e.RemoveEventHandler(sender, d);
            }
          }
        }
      }
  
      public MenuStripForm()
      {
        InitializeComponent();
        menuStripEnhanced1.Form = this;
        menuStripEnhanced1.LoadDynamicMenu();
      }
  
      private void MenuItemOnClick_New(object sender, EventArgs e)
      {
        MessageBox.Show("Text=New OnClick=_New ");
      }
  
      private void MenuItemOnClick_Open(object sender, EventArgs e)
      {
        MessageBox.Show("Text=Open OnClick=_Open ");
      }
  
      private void MenuItemOnClick_New(object sender, EventArgs e)
      {
        MessageBox.Show("Text=Close OnClick=_Close ");
      }
  Attached Files Attached Files

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,070

  4run cviet không phải là nhất nhưng có hỗ trợ tốt code của vài ngôn ngữ
  XML Code:
  1. <root>
  2.     <TopLevelMenu Name="mnuFile" Text="&amp;File">
  3.         <MenuItem Name="mnuFileNew" Text="New"  OnClick="_New" />
  4.         <MenuItem Name="mnuFileOpen" Text="Open" OnClick="_Open" />
  5.         <MenuItem Text="-" />
  6.         <MenuItem Name="mnuFileClose" Text="Close" OnClick="_Close" />
  7.         <MenuItem Text="-" />
  8.         <MenuItem Name="mnuFileExit" Text="E&amp;xit" OnClick="_Exit" />
  9.     </TopLevelMenu>
  10.  
  11.     <TopLevelMenu Name="mnuEdit" Text="&amp;Edit">
  12.         <MenuItem Name="Undo" Text="Undo" OnClick="_Undo" />
  13.         <MenuItem Text="-" />
  14.         <MenuItem Name="Cut" Text="Cut" OnClick="_Cut" />
  15.         <MenuItem Name="Copy" Text="Copy" OnClick="_Copy" />
  16.         <MenuItem Name="Paste" Text="Paste" OnClick="_Paste" />
  17.         <MenuItem Text="-" />
  18.         <MenuItem Name="Options" Text="Options">
  19.             <MenuItem Name="mnuEditOptionsDisplay" Text="Display">
  20.                 <MenuItem Name="mnuEditOptionsDisplayBackColor" Text="Back Color" />
  21.             </MenuItem>
  22.         </MenuItem>
  23.     </TopLevelMenu>
  24. </root>

  Tạo động menu trên file không thay đổi được, thì tạo làm gì?

Tags của đề tài này

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn