điều gì xảy ra, nó hiện thị thế nào khi file dữ liệu kiểm (test) là tiếng Việt?