Trang 1 trên tổng số 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 22 kết quả

Đề tài: Tạo 1 dãy looknsay trong lập trình C++ như thế nào?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Bài viết
  9

  Smile Tạo 1 dãy looknsay trong lập trình C++ như thế nào?

  Các bác help e cái bài này dzoi...

  Trong toán học, dãy look and say là 1 dãy các số nguyên như sau:
  1,11,21,1211,111221,312211,13112221,1113213211,...

  Để có số tiếp theo trong dãy, đọc lớn số trước đó, đếm số lần xuât hiện liên tiếp của 1 số trong dãy và nhóm chúng lại như sau:
  Vd:
  1 đọc lớn là “một số 1” hay 11
  11 đọc lớn là “hai số 1” hay 21
  21 đọc lớn là “một số 2 và một số 1” hay 1211
  1211 đọc lớn là “một số 1, một số 2, hai số 1” hay 111221
  Viết hàm để sinh ra 1 dãy tương tự với số lượng số được nhập vào
  Vd:
  Genlooknsay(2) => 1,11
  Genlooknsay(5) => 1,11,21,1211,111221

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Nơi ở
  Thiếu Thất
  Bài viết
  143

  mình chưa nghĩ ra cách làm cho bài của bạn, nhưng có 1 điều muốn hỏi, nếu 10 số 1 xếp cạnh nhau thì số tiếp theo sẽ như thế nào? sẽ là ...101... à?

 3. #3
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  C:\WINDOWS\system32\dllcache\
  Bài viết
  3,007

  này thì look and say
  C Code:
  1. #include<conio.h>
  2. #include<stdio.h>
  3. #include<string.h>
  4.  
  5. void langman(int n)
  6. {
  7.     char re[100]="1",buff[100]="";
  8.     int i,j,k,ib,ir;
  9.     printf("1");
  10.     for (i=1;i<n&&printf(",");i++,*buff=0)
  11.     {
  12.         for (j=0,k=1,ir=strlen(re);j<ir;j++,k++)
  13.             if (re[j]!=re[j+1])
  14.             {
  15.                 ib=strlen(buff);
  16.                 while(k!=0) // add k to buff handle made
  17.                 {
  18.                     buff[ib++]=(k%10)+'0';
  19.                     k/=10;
  20.                 }
  21.                 buff[ib++]=re[j];
  22.                 buff[ib++]=NULL;
  23.                 k=0;
  24.             }
  25.         strcpy(re,buff);
  26.         printf("%s",re);
  27.     }
  28. }
  29. void main()
  30. {
  31.     langman(5);
  32.     getch();
  33. }
  ^_,^

  Facebook : https://www.facebook.com/langmaninternet

  Bùi Tấn Quang

 4. #4
  Ngày gia nhập
  08 2010
  Nơi ở
  Vô gia cư
  Bài viết
  147

  góp vui tí để qua năm mới nào
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <string>
  3.  
  4. using namespace std;
  5.  
  6. void LookAndSay(int n)
  7. {
  8.     string s, val = "1";
  9.     int i, k, len;
  10.     char buffer[10];
  11.  
  12.     while(n--)
  13.     {
  14.         cout << val << endl;
  15.         s = "";
  16.         len = val.length();
  17.  
  18.         for (i = 0, k = 1; i < len; i++)
  19.         {
  20.             while(i < len-1 && val[i] == val[i+1] )
  21.             {
  22.                 k++;
  23.                 i++;
  24.             }
  25.             buffer[0] = NULL;
  26.             itoa (k, buffer, 10);
  27.             (s += buffer) += val[i];
  28.         }
  29.         val = s;
  30.     }
  31.    
  32. }
  33.  
  34. int main()
  35. {
  36.     LookAndSay(167);
  37.  
  38.     system("pause");
  39.     return 0;
  40. }

 5. #5
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Bài viết
  4

  Chúc mọi người: NĂM MỚI ZUI ZE
  Em chỉ biết C thôi , hjhj
  C Code:
  1. //1,11,21,1211,111221,312211,13112221,1113213211,...
  2. //Genlooknsay(2) => 1,11
  3. //Genlooknsay(5) => 1,11,21,1211,111221
  4.  
  5. //Chay n lan, Dung 1 mang a chua gia tri cua phan tu thu k ?(VD: phan tu thu 2 la: 11,
  6. //a[0] = 1, a[1] = 1),sau do xet tung phan tu cua a(nom na la vay hj),
  7. //Dem so lan xuat hien lien tiep cua a[i] gan vao b[j], sau do gan a[i] vao b[j+1]
  8. //gan nguoc mang b cho mang a(luc nay a chua phan tu thu k + 1), xuat mang a,
  9. //tiep tuc thao tac phan tu tiep theo.......
  10.  
  11. #include<stdio.h>
  12. #define MAX 1000
  13. void NhapSoNguyenDuong(int &n);
  14. int TimKichThuocMang(char M[]);//Tim kich thuoc cua mot mang
  15. char DemSoLanXuatHienLienTiep(char M[], int vt);//vt = Vi tri(chi so) cua phan tu dang xet
  16. void GanMang(char M1[], char M2[]);//Gan noi dung cua mang M1 cho mang M2
  17. void InMang(char M[]);
  18. void Genlooknsay(int n);
  19. void main()
  20. {
  21.     int n;
  22.  
  23.     NhapSoNguyenDuong(n);
  24.  
  25.     printf("Genlooknsay(%d) = ", n);
  26.     Genlooknsay(n);
  27. }
  28. //------------------------------------------------------------------------------------------------
  29. void NhapSoNguyenDuong(int &n)
  30. {
  31.     do
  32.     {
  33.     printf("Nhap n > 0\n");
  34.     scanf("%d", &n);
  35.     }
  36.     while (n <= 0);
  37. }
  38. //------------------------------------------------------------------------------------------------
  39. int TimKichThuocMang(char M[])
  40. {
  41.     for (int i = 0; M[i] > 0; i++);
  42.     return i;
  43. }
  44. //------------------------------------------------------------------------------------------------
  45. char DemSoLanXuatHienLienTiep(char M[], int vt)
  46. {
  47.     int i, d = 1;
  48.     for (i = vt; i < TimKichThuocMang(M); i++)
  49.     {
  50.         if (M[i] == M[i+1])
  51.             d++;
  52.         else
  53.             break;
  54.     }
  55.     return d;
  56. }
  57. //------------------------------------------------------------------------------------------------
  58. void GanMang(char M1[], char M2[])
  59. {
  60.     for (int i = 0; i < TimKichThuocMang(M1); i++)
  61.         M2[i] = M1[i];
  62. }
  63. //------------------------------------------------------------------------------------------------
  64. void InMang(char a[])
  65. {
  66.     for (int i = 0; i < TimKichThuocMang(a); i++)
  67.         printf("%d", a[i]);
  68. }
  69. //------------------------------------------------------------------------------------------------
  70. void Genlooknsay(int n)
  71. {
  72.     char a[MAX], b[MAX];
  73.     int l, i, j = 0;
  74.  
  75.     a[0] = 1;
  76.     InMang(a);//Chay lan 1
  77.     for (l = 2; l <= n; l++)//Chay cac lan tiep theo(neu co), (cho de hieu ay ma)
  78.     {  
  79.         for (i = 0; i < TimKichThuocMang(a); i++, j += 2)
  80.         {
  81.             b[j] = DemSoLanXuatHienLienTiep(a, i);
  82.             i += DemSoLanXuatHienLienTiep(a, i) - 1;//Nhay qua cac phan tu da dem
  83.             b[j+1] = a[i];
  84.         }
  85.  
  86.         j = 0;
  87.         GanMang(b, a);
  88.         printf(", ");
  89.  
  90.         InMang(a);
  91.     }
  92. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi ngocthinhdp : 01-01-2011 lúc 08:16 AM.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Bài viết
  4

  Mặc định Tạo 1 dãy looknsay trong lập trình C++ như thế nào?

  sao lại bị double thế này!
  sr mọi người
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi ngocthinhdp : 01-01-2011 lúc 07:56 AM.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Bài viết
  4

  bạn pmluv có thi ở game loft hả, toàn ? mấy câu trong đề thi vậy
  bài của bạn langman không hợp lý lắm. nếu 23 chữ số 1 thì sẽ lưu là 321 @@ (dùng hàm chuyển số thành chuỗi, nếu bạn tự viết dùng % thì phải viết ngược lại)

  bài ngocthinhdp tương tự, nếu số lần xuất hiện là 2 con số thì @@

 8. #8
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  C:\WINDOWS\system32\dllcache\
  Bài viết
  3,007

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi ngclam Xem bài viết
  bạn pmluv có thi ở game loft hả, toàn ? mấy câu trong đề thi vậy
  bài của bạn langman không hợp lý lắm. nếu 23 chữ số 1 thì sẽ lưu là 321 @@ (dùng hàm chuyển số thành chuỗi, nếu bạn tự viết dùng % thì phải viết ngược lại)

  bài ngocthinhdp tương tự, nếu số lần xuất hiện là 2 con số thì @@
  ừa ha
  thử fix lại vậy
  C Code:
  1. #include<conio.h>
  2. #include<stdio.h>
  3. #include<string.h>
  4.  
  5. void addc2str(char *x,int k)
  6. {
  7.     int temp=strlen(x);
  8.     k!=0?addc2str(x,k/10),x[temp++]=k/10,x[temp]=0:0;
  9. }
  10. void langman(int n)
  11. {
  12.     char re[100]="1",buff[100]="";
  13.     int i,j,k,ib,ir;
  14.     printf("1");
  15.     for (i=1;i<n&&printf(",");i++,*buff=0)
  16.     {
  17.         for (j=0,k=1,ir=strlen(re);j<ir;j++,k++)
  18.             if (re[j]!=re[j+1])
  19.             {
  20.                 addc2str(buff,k);
  21.                 ib=strlen(buff);
  22.                 buff[ib++]=re[j];
  23.                 buff[ib++]=NULL;
  24.                 k=0;
  25.             }
  26.             strcpy(re,buff);
  27.             printf("%s",re);
  28.     }
  29. }
  30. void main()
  31. {
  32.     langman(5);
  33.     getch();
  34. }
  Snippet
  ^_,^

  Facebook : https://www.facebook.com/langmaninternet

  Bùi Tấn Quang

 9. #9
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  @langman:
  Code em anh nghĩ vẫn chưa đúng, anh run code em không ra gì hết ngoại trừ 5 số 1.

 10. #10
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  @nothing1010:
  Bài giải của bạn hình như ra kết quả sai, mình chạy thử với n = 7:
  Code:
  1
  11
  21
  1211
  111221
  314241
  131114121411
  Press any key to continue . . .
  @all:
  My solution, let me know if you found bugs. Thanks!
  C++ Code:
  1.        
  2. #include <string>
  3. #include <iostream>
  4.  
  5. using namespace std;
  6.  
  7. class look_n_say {
  8. public:
  9.     look_n_say( int n ) : n( n ) {
  10.     }
  11.  
  12.     friend ostream& operator <<( ostream& out, const look_n_say& rhs ) {
  13.         string result;
  14.         string init_str( "1" );
  15.         out << init_str << endl;
  16.         for( int i = 1; i < rhs.n; ++i ) {
  17.             result = rhs.get_new_str( init_str );  
  18.             out << result << '\n';
  19.             init_str = result;
  20.             result.clear();
  21.         }
  22.         return out;
  23.     }
  24.  
  25. private:
  26.     string get_new_str( const string& str ) const {
  27.         int cnt( 1 );
  28.         string result;
  29.         for( string::size_type i = 0, len = str.length(); i < len; ++i ) {
  30.             if( i < len - 1 && str[i] == str[i + 1] ) {
  31.                 ++cnt;
  32.             }
  33.             else {
  34.                 result.append( 1, cnt + 48 );
  35.                 result.append( 1, str[i] );
  36.                 cnt = 1;
  37.             }
  38.         }
  39.         return result;
  40.     }
  41.  
  42. private:
  43.     int n;
  44. };
  45.  
  46. int main() {
  47.     look_n_say lns( 10 );
  48.     cout << lns << endl;
  49.     return 0;
  50. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi rox_rook : 19-01-2011 lúc 04:31 PM.

Các đề tài tương tự

 1. Làm Chữ chạy trên form C# như thẻ <marquee> trong HTML thế nào?
  Gửi bởi magnet241 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 05-04-2012, 11:55 AM
 2. In thẻ,hóa đơn từ các textbox,combobox,datetimepicker trong form C# như thế nào?
  Gửi bởi snoit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 04-04-2012, 03:13 PM
 3. Game Tạo Form trong suốt trong C# tựa game Thần Võ như thế nào?
  Gửi bởi tocvang_pro trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 21-09-2011, 04:21 PM
 4. Sử lí như thế nào khi nhập rất chậm trong trình xoạn thảo trong devC
  Gửi bởi toansvcn trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 13
  Bài viết cuối: 23-05-2011, 10:04 PM
 5. Code tìm kiếm trong cây nhị phân trong C++. Lỗi chỉ tìm được từ đầu tiên trong file thôi sửa thế nào?
  Gửi bởi elvish trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 11-04-2010, 09:43 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn