Chào mọi người,
Mình có 1 đoạn code ví dụ như sau:
Code:
  class A
  {
    public B var1 { get; set; }
  }

  class B
  {
    public int value1;
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      try
      {
        A temp1 = new A();

        Console.Write(temp1.var1.value1);
      }
      catch (InvalidOperationException ex)
      {
        Console.WriteLine(ex.Message);
      }
      catch (NullReferenceException ex)
      {
        Console.WriteLine(ex.InnerException.Message);
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Console.WriteLine(ex);
      }
    }
  }
Tại đoạn code này thì NullReferenceException sẽ được catch và nội dung in ra như sau:
Unhandled Exception: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at Test.Program.Main(String[] args) in C:\Users\...\source\repos\Test\Test\Program.cs:lin e 36
Tuy nhiên mình mong muốn in ra nội dung chỉ rõ rằng tại giá trị var1 đang bị null nên xảy ra lỗi Object reference not set to an instance of an object.
Có Exception nào chỉ rõ được tại giá trị nào đang bị null nên gây ra lỗi này không ạ? Vì mình không muốn sử dụng câu lệnh if.

Xin cám ơn đã hỗ trợ.