Tại sao hàm dataGridView1_SortCompare(...) không hoạt động ?
Tôi đã làm theo tài liệu https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.windows.forms.datagridviewsortcompareeventh andler?view=netframework-4.8 nhưng dataGridView1_SortCompare sắp xếp cột header không hoạt động ? mặc dù tôi đã khai báo
Code:
this.dataGridView1.SortCompare += new System.Windows.Forms.DataGridViewSortCompareEventHandler(this.dataGridView1_SortCompare);
bạn xem file ảnh đính kèm của tôi http://www.mediafire.com/file/pkkrtvd7mdhm94p/1.png