như tiêu dề: giải thích giúp em ở dòng in đậm bị báo lỗi expected ')' before '+' token vậy ạ. em cảm ơn

Code:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

void docthuvien (FILE *thuvien){
  int n=0;
  int i=0;
  char *temp=(char *)malloc(255*sizeof(char));
  while (fgets(temp, 256, thuvien)!=NULL)
  {
    n++;  
  }
  free(temp);
  rewind(thuvien);
  char **word=(char**)malloc(n*sizeof(char *));
  for ( i = 0; i < n; i++)
  {
    char *(word+i)=(char*)malloc(256*sizeof(char));
  }
  
  thuvien=fopen("C:\\Users\\pc\\Desktop\\thuvien.txt","rb");
    for ( i = 0; i < n; i++)
    {
      fgets(*(word+i), 256, thuvien);
    }
  fclose(thuvien);
  
}

int main(){
  FILE *thuvien=NULL;
  docthuvien(thuvien);
  return 0;
}