Giả sử mình có 2 ví dụ có sử dụng câu lệnh CodeFile và Inherits.

file Quangcao khai báo:
Code:
Quangcao.ascx
<%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Quangcao.ascx.cs" Inherits="Quangcao" %>
<%@ Import Namespace="webapp" %>
...


Quangcao.ascx.cs
public partial class Quangcao : System.Web.UI.UserControl //báo lỗi chổ tô đậm màu đỏ: Error 1 Make sure that the class defined in this code file matches the 'inherits' attribute, and that it extends the correct base class (e.g. Page or UserControl).	
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {

  }
}

file Minhhoa khai báo
Code:
Minhhoa.ascx
<%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Minhhoa.ascx.cs" Inherits="webapp.UI.Minhhoa" %>
<%@ Import Namespace="webapp" %>
...


Minhhoa.ascx.cs
namespace webapp.UI
{
  public partial class Minhhoa : System.Web.UI.UserControl 
  {
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

  }
}
Bạn có biết câu lệnh CodeFile và Inherits, khai báo trong lệnh Inherits="Quangcao" và Inherits="webapp.UI.Minhhoa" lúc thì có dấu chấm lúc thì không ? trong file quảng cáo trên mình sửa lỗi như thế nào ? và ý nghĩa câu lệnh CodeFile và Inherits và cách sử dụng ?