Mình viết cho groupBox1 khi chạy có thể kéo thả được. Tôi kéo thả groupBox1 vào form và viết code như sau:

Code:
private void groupBox1_DragEnter(object sender, DragEventArgs e)
    {
      e.Effect = DragDropEffects.Move;
    }

private void groupBox1_DragDrop(object sender, DragEventArgs e)
    {
      ((GroupBox)e.Data.GetData(typeof(GroupBox))).Parent = (GroupBox)sender;
    }
nhưng code không hoạt động, code mình sửa sao cho đúng ?