Tôi có đoạn code sau, tôi đưa thêm label vào trong Form_Paint để theo dõi nhảy số, tôi thấy label nhảy số liên tục nhưng e.Graphics.DrawString(...) chỉ vẻ duy nhất 1 lần, có ai biết tại sao ?

Code:
public partial class Form1 : Form
  {    
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      //progressBar1.Visible = false;
      progressBar1.Minimum = 0;
      progressBar1.Maximum = 100;

      this.Paint += new System.Windows.Forms.PaintEventHandler(this.Form1_Paint);

    }
    int iNum = 0;    
    private void btnDrawText_Click(object sender, EventArgs e) //PaintEventArgs e
    {      
      progressBar1.Value = 0;
      progressBar1.Visible = true;
      this.timer1.Interval = 100;
      this.timer1.Enabled = true;      
            
    }
    private void ShadowedTextPaint(PaintEventArgs e, int num)
    {
      using (Font font1 = new Font("Times New Roman", 250, FontStyle.Bold, GraphicsUnit.Pixel))
      {
        PointF pointF1 = new PointF(310, 270);
        e.Graphics.DrawString(num.ToString(), font1, Brushes.LightGreen, pointF1);        
        lblNum.Text = num.ToString();
      }      
      
    }
    private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
    {
      ShadowedTextPaint(e, iNum);
    }
    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {      
      if (progressBar1.Value < 100)
      {        
        Random rd = new Random();
        iNum = rd.Next(0, 999);        
        progressBar1.Value++;
      }
      else
      {        
        this.timer1.Enabled = false;
        progressBar1.Visible = false;        
      }
      
    }
 }