Em có kiểu dữ biến dt với kiểu dữ liệu là DataTable

From1
tsbs = new ThiSinhBS();
dt = tsbs.RanDomCauHoi(label_socauhoi.Text, label_mamon.Text).Tables[0];

From2 em có 1 dataGridView

em muốn dataGridView hiện thị nội dung của biến dt thì làm như thế nào ạ