Mình đã đọc trang này https://docs.microsoft.com/en-us/cpp...p?view=vs-2019 và thấy dùng #line rất bất tiện
Có chương trình sau
C++ Code:
 1. #include <cstdio>
 2. #define ASSERT(cond) if( !(cond) )\
 3. {printf( "assertion error line %d, file(%s)\n", \
 4. __LINE__, __FILE__ );}
 5. int main()
 6. {
 7.     #line 151 "copy.cpp"
 8.     //
 9.     //
 10.     ASSERT(false)
 11.     //
 12.     #line 25 "copy.cpp"
 13.     //
 14.     //
 15.     ASSERT(false)
 16. }
 17. /* kết quả là
 18. assertion error line 153, file(copy.cpp)
 19. assertion error line 27, file(copy.cpp)
 20.  
 21. */
Với kết quả như vậy, để xác định dòng gây ra lỗi, ta phải tìm ra tất cả các dòng có #line rồi đoán xem dòng lỗi có vị trí tương đối với #line nào rồi đếm dòng cho tới dòng "có thể" là dòng lỗi, chương trình có bao nhiêu dòng #line thì có bấy nhiêu dòng có khả năng lỗi (có thể ít hơn 1 chút). Như vậy đó.
Bạn nào có thể cho biết ưu điểm của #line không?