nhập vị trí [i,j], tính tổng hàng, cột đi qua vị trí này và đưa ra hàng hoặc cột có giá trị lớn hơn
hoán vị vị trí các phần tử thuộc hàng h và cột c.
ai giúp em 2 câu này với ạ