eBookDownloader.zip
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		eBOokDownloader.png
Lần xem:	10
Size:		17.8 KB
ID:		70008


Chú thích:
1: Danh sách các kho eBooks
2: Tùy chọn tìm kiếm
2.1: Tùy chọn tìm kiếm theo từ khóa đơn
2.2: Tùy chọn tìm kiếm theo danh sách các từ khóa được chọn
2.2.1: Thêm từ khóa vào danh sách
2.2.2: Gỡ 1 từ khóa từ danh sách
2.2.3: Gỡ toàn bộ các tù khóa trong danh sách
3: Thư mục nơi lưu eBooks được downloaded
4: Tùy chọn ghi đè tệp tin đang tồn tại
5: Tùy chọn nhóm các eBooks theo từ khóa
6: Nút bấm để bắt đầu quá trình tải eBooks.