Giáo viên giỏi khi học trò chịu tương tác thôi ,chứ học trò không chịu học,gv có dạy giỏi đến mấy cũng thành dởm thôi