1. Màn hình chính
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Image 7.png
Lần xem:	1
Size:		25.1 KB
ID:		70089
2. Thiết lập chương trình
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Image 8.jpg
Lần xem:	0
Size:		87.2 KB
ID:		70090
3. Nhập danh sách khách hàng từ excel
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Image 9.png
Lần xem:	0
Size:		25.1 KB
ID:		70091
4. Màn hình chúc mừng trúng thưởng
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Image 10.png
Lần xem:	0
Size:		37.1 KB
ID:		70092
5. Thông tin phần mềm
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Image 11.jpg
Lần xem:	0
Size:		116.8 KB
ID:		70093

Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Image 12.png
Lần xem:	0
Size:		12.2 KB
ID:		70094