Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: [Source ] Đề C tốt nghiệp đại học công nghiệp hà nội [hệ cao đẳng] + giải

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  C:\WINDOWS\system32\dllcache\
  Bài viết
  3,007

  Mặc định [Source ] Đề C tốt nghiệp đại học công nghiệp hà nội [hệ cao đẳng] + giải

  Tình hình là hôm trước hướng dẫn 1 đứa e làm cái đề tốt nghiệp :

  Xây dựng chương trình thi trắc nghiệm trên C,
  yêu cầu có 3 chức năng chính :
  nhập câu hỏi vào đề thi
  làm bài thi
  hiện kết quả

  yêu cầu detail : (trích dẫn)
  + đề phát sinh ngẫu nhiên từ ngân hàng đề
  + các đáp án đều ở dạng thứ tự thời gian
  ví dụ :
  Các triều đại ở việt nam :
  a. bảo đại
  b. hùng vương
  c. lê lợi
  d. nhà lý
  nhập đáp án abcd là đúng //ví dụ thế

  hoặc xắp xếp theo thứ tự tăng dần của dữ liệu
  a. int
  b. long
  c. char
  d. double
  nhập đáp án đúng là cabd

  + tra cứu điểm thi theo tên học sinh


  Yêu cầu mở rộng :
  + tạo ra file bode.dat và thisinh.dat
  + có chức năng kiểm tra lỗi, sữa lỗi nếu xuất hiến ở file bode.dat (nó thể làm được chức năng này sẽ được ưu tiên về điểm)
  + Xử lý tốt việc nhập dữ liệu (nó thể làm được chức năng này sẽ được ưu tiên về điểm)
  + có khả năng tra cứu điểm theo tên

  code :
  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <string.h>
  #include <ctype.h>
  #include <time.h>

  //Cau truc du lieu
  typedef struct
  {
      
  int ngay,thang,nam;
  }
  date;
  typedef struct
  {
      
  char ma[8];
      
  char hoten[30];
      
  int ketqua;
      
  date ns;
  }
  thisinh;    
  typedef struct
  {
      
  char cauhoi[200];
      
  char a[80];
      
  char b[80];
      
  char c[80];
      
  char d[80];
      
  char dapan[5];
  }
  node;

  int dem// dem so luong cau hoi
  int sts// so luong thi sinh
  FILE *f;

  //**************************************cac phuong thuc nhap******************************\
  //Nhap vao 1 xau co do dai toi da la max
  void nhapchuoi(char *xau,int max)
  {
      
  char ch='a',i=0;
      while(
  ch!=13||i==0)
      {
          
  ch=getch();
          if (
  ch==8&&iprintf("\b \b"),i--;
          if (!(
  isalnum(ch)||strchr(" ?.\":`~!@#$\%^&*()",ch))||i>=max-1) continue;
          
  xau[i++]=ch;
          
  printf("%c",ch);
      }
      
  xau[i]=NULL;
      
  printf("\n");
  }

  //nhap vao 1 chuoi dap an : chi co the nhap a,b,c,d va ko nhap trung
  void nhapdapan(char *xau)
  {    
      
  char ch='a',i=0,temp[5]="abcd";
      while(!(
  ch==13&&i==4))
      {
          
  ch=tolower(getch());
          if (
  ch==8&&i
          {
              
  printf("\b \b");
              
  temp[xau[i-1]-'a']=xau[i-1];
              
  i--;
          }
          if (
  ch==' '||!strchr(temp,ch)||i>=4) continue;
          
  temp[ch-'a']=' ';
          
  xau[i++]=ch;
          
  printf("%c",ch);
      }
      
  xau[i]=NULL;
      
  printf("\n");
  }

  //kiem tra x co thuoc mang a kick thuoc n hay ko, 1 neu co, 0 neu sai
  int kiemtra(int *a,int n,int x)
  {
      for(
  int i=0;i<n;i++)
          if (
  a[i]==x) return 1;
      return 
  0;
  }

  //Xoa ki tu trong xau
  void xoakitu(char *xau,int vitri,int soluong)
  {
      if (
  vitri+soluong-1>strlen(xau)) xau[0]=NULL;
      else
      {
          while (
  xau[vitri+soluong]!=NULL)
          {
              
  xau[vitri]=xau[vitri+soluong];
              
  vitri++;
          }
          
  xau[vitri]=NULL;
      }
  }

  //Nhap ho ten
  void nhapht(char *xau,int max)
  {
      
  char ch='a',i=0;
      while(
  ch!=13||i==0)
      {
          
  ch=getch();
          if (
  ch==8&&iprintf("\b \b"),i--;
          if ((!(
  isalpha(ch)||ch==' '))||i>=max-1||(i&&ch==' '&&xau[i-1]==' ')||(i==0&&ch==' ')) continue;
          if (
  i==0||xau[i-1]==' 'ch=toupper(ch);
          
  xau[i++]=ch;
          
  printf("%c",ch);
      }
      if (
  xau[i-1]==' 'xau[i-1]=NULL;
          else 
  xau[i]=NULL;
      
  printf("\n");
  }

  //nhap ngay
  int nhapngay()
  {
      
  char ch='a',i=0,xau[3]="";
      while(
  ch!=13||i==0)
      {
          
  ch=getch();
          if (
  ch==8&&iprintf("\b \b"),i--;
          if ((!
  isdigit(ch))||i>1||(i==1&&xau[0]>'3')||(xau[0]=='3'&&i==1&&ch>'1')) continue;
          
  xau[i++]=ch;
          
  printf("%c",ch);
      }
      
  xau[i]=NULL;
      
  printf("\n");
      return 
  atoi(xau);
  }

  //nhap thang
  int nhapthang()
  {
      
  char ch='a',i=0,xau[3]="";
      while(
  ch!=13||i==0)
      {
          
  ch=getch();
          if (
  ch==8&&iprintf("\b \b"),i--;
          if ((!
  isdigit(ch))||i>1||(i==1&&(xau[0]>'1'||(xau[0]=='1'&&ch>'2')))||(i==0&&ch=='0')) continue;
          
  xau[i++]=ch;
          
  printf("%c",ch);
      }
      
  xau[i]=NULL;
      
  printf("\n");
      return 
  atoi(xau);
  }

  //nhap nam
  int nhapnam()
  {
      
  char ch='a',xau[5]="",i=0;
      while(
  ch!=0xD)
      {
          
  ch=getch();
          if (
  ch==8&&i
              switch(
  i)
                  {
                  case 
  2printf("\b\b  \b\b");i-=2;break;
                  case 
  3: if (xau[0]=='2')printf("\b\b\b   \b\b\b"),i-=3;
                          else 
  printf("\b \b"),i--;
                              break;
                  default:
  printf("\b \b");i--;
                  }
          if ((!
  isdigit(ch))||i>3) continue;
          if (
  i==0) switch(ch)
                  {
                      case 
  '1'xau[i++]='1';xau[i++]='9';printf("19");break;
                      case 
  '2'xau[i++]='2';xau[i++]='0';xau[i++]='0';printf("200");break;
                      default:continue;
                  }
          else
          {
              
  xau[i++]=ch;
              
  printf("%c",ch);
          }
      }
      
  xau[i]=0;printf("\n");
      return 
  atoi(xau);
  }

  //nhap so nguyen duong, sn la so chu so toi da co the nhap
  int nhapnguyen(int sn
  {
      
  char ch='a',i=0,xau[3];
      while(
  ch!=13||i==0)
      {
          
  ch=getch();
          if (
  ch==8&&iprintf("\b \b"),i--;
          if ((!
  isdigit(ch))||i>sn-1||(i==0&&ch=='0')) continue;
          
  xau[i++]=ch;
          
  printf("%c",ch);
      }
      
  xau[i]=NULL;
      
  printf("\n");
      return 
  atoi(xau);
  }


  //*****************************Cac phuong thuc tren cau truc du lieu***********************\
  //Nhap date
  date nhapdate()
  {
      
  date temp;
      
  printf("\nNhap vao ngay sinh   : ");
      
  temp.ngay=nhapngay();
      
  printf("Nhap vao thang sinh  : ");
      
  temp.thang=nhapthang();
      
  printf("Nhap vao nam sinh    : ");
      
  temp.nam=nhapnam();
      return 
  temp;
  }

  //Nhap thi sinh
  thisinh nhapts()
  {
      
  thisinh temp;
      
  char p[6];
      
  //phat sinh ma thi sinh
      
  temp.ma[0]=NULL;
      
  strcat(temp.ma,"TS");
      
  itoa(sts+1,p,10);
      
  strcat(temp.ma,p);
      
  printf(" - MSTS: %s",temp.ma);
      
  //nhap thong tin
      
  printf(" - Ho ten: ");
      
  nhapht(temp.hoten,30);
      
  printf(" - Ngay thang nam sinh : ");
      
  temp.ns=nhapdate();

      return 
  temp;
  }

  //Hien thi thong tin cau hoi trong node x , ko hien thi dap an
  void hiennode(node x)
  {
      
  printf("\%s",x.cauhoi);
      
  printf("\n    a, %s",x.a);
      
  printf("\n    b, %s",x.b);
      
  printf("\n    c, %s",x.c);
      
  printf("\n    d, %s\n",x.d);
  }


  //*****************************************Menu********************************************\
  //cac khoi tao ban dau
  void start()
  {
      
  f=fopen("bode.dat","rb");
      if (
  f==NULLf=fopen("bode.dat","ab");
      
  fseek(f,0,SEEK_END);
      
  dem=ftell(f)/sizeof(node);
      
  fclose(f);
      
  f=fopen("danhsach.dat","rb");
      if (
  f==NULL)
          
  f=fopen("danhsach.dat","ab");
      
  fseek(f,0,SEEK_END);
      
  sts=ftell(f)/sizeof(thisinh);
      
  fclose(f);
  }

  //menu nhap
  void nhap()
  {
      
  node de;
      
  char yn='y';
      
  f=fopen("bode.dat","ab");
      if (
  f==NULL)
      {
          
  printf("\n Loi mo file!");
          exit(
  1);
      }
      
  system("cls");
      
  printf("---BAT DAU NHAP CAU HOI---\n");
      do
      {    
          
  printf("\nNhap noi dung cau hoi thi thu %d :\n",dem+1);
          
  printf("Nhap cau hoi: ");nhapchuoi(de.cauhoi,200);
          
  printf("Nhap noi dung a: ");nhapchuoi(de.a,80);
          
  printf("Nhap noi dung b: ");nhapchuoi(de.b,80);
          
  printf("Nhap noi dung c: ");nhapchuoi(de.c,80);
          
  printf("Nhap noi dung d: ");nhapchuoi(de.d,80);
          
  printf("Nhap dap an: ");nhapdapan(de.dapan);
          
  fwrite(&de,sizeof(de),1,f);
          
  dem++;
          
  printf("Ban co muon nhap tiep khong? (Y/N)");
          
  yn=toupper(getch());
          while (
  yn!='Y'&&yn!='N'yn=toupper(getch());
      }
      while(
  toupper(yn)=='Y');
      
  fclose(f);
  }

  //thi
  int thi()
  {
      
  node x[10];
      
  thisinh ts;
      
  int m,n=dem,i,diem;
      
  int a[10],temp;
      
  char tdapan[5];        

      
  //Kiem tra xem co du 10 cau hoi trong bo de khong
      //Neu du thi cho nhap thi sinh
      
  f=fopen("bode.dat","rb");

      if (
  n<10
      {
          
  printf("\nChua du cau hoi de thi. An nut bat ki de tiep tuc");
          
  getch();
          return 
  0;        
      }
      
  //Lay 10 so ngau nhien de lay cau hoi ra tu bo de.
      
  srand(time(NULL));
      for(
  i=0;i<10;i++)
      {
          
  temp=rand()%n+1;   
          while (
  kiemtra(a,i,temp)) temp=rand()%n+1
          
  a[i]=temp;
      }

      
  //Luu cau hoi lay duoc vao mang x[i]
      
  for(i=0;i<10;i++)
      {
          
  fseek(f,sizeof(node)*(a[i]-1),SEEK_SET);
          
  fread(&x[i],sizeof(node),1,f);
      }
      
  fclose(f);
      
  diem=0;
      
  ts=nhapts();
      
  //Thuc hien bai thi    
      
  for(i=0;i<10;i++)
      {
          
  system("cls");
          
  printf("Cau hoi thu %d :",i+1);
          
  hiennode(x[i]);
          
  printf("\nDap an cua ban la: ");nhapdapan(tdapan);
          if (
  strcmp(x[i].dapan,tdapan)==0)
              
  diem++;        
      }
      
  //Luu diem thi sinh.
      
  ts.ketqua=diem;
      
  f=fopen("danhsach.dat","ab");
      
  fwrite(&ts,sizeof(ts),1,f);
      
  fclose(f);    
      
  sts++;
  }

  //hien ket qua thi cua cac thi sinh
  void hienketqua()
  {
      
  thisinh temp;
      
  int n=sts,i;
      if (
  n==0printf("Chua co thi sinh nao thi.");
      else
      {
          
  f=fopen("danhsach.dat","rb");
          
  printf("\nStt %-10s %-30s %-10s %10s","Ma TS","Ho va ten","Ngay sinh","Diem");
          for(
  i=0;i<sts;i++)
          {
              
  fread(&temp,sizeof(thisinh),1,f);
              
  //viet thong tin : ho ten , ngay sinh , diem
              
  printf("\n%-3d %-10s %-30s %d/%d/%d %14d",i+1,temp.ma,temp.hoten,temp.ns.ngay,temp.ns.thang,temp.ns.nam,temp.ketqua);
          }
          
  fclose(f);
      }
  }

  //tim kiem
  void timkiem()
  {
      
  thisinh temp;
      
  char maten[30];
      
  int n=sts,i;
      
  printf("Nhap vao ma hoac ten cua thi sinh can tim : ");
      
  nhapchuoi(maten,30);
      
  f=fopen("danhsach.dat","rb");
      for(
  i=0;i<sts;i++)
      {
          
  fread(&temp,sizeof(thisinh),1,f);
          if (
  strstr(temp.ma,maten)||strstr(temp.hoten,maten))
          {
              
  //viet thong tin : ho ten , ngay sinh , diem
          
  }
      }
      
  fclose(f);
  }

  void suacauhoi()
  {
      
  int n;
      
  printf("Nhap vao ma cau hoi muon sua : ");
      
  n=nhapnguyen(3); // co the cho so lon hon
      
  if (n==0printf("Khong co ma so 0");
      else if (
  n>demprintf("Ma so nay lon qua, chua co");
      else
      {
          
  node x;
          
  char yn;
          
  f=fopen("bode.dat","rb");
          
  fseek(f,sizeof(node)*(n-1),SEEK_SET);
          
  fread(&x,sizeof(node),1,f);
          
  fclose(f);
          
  hiennode(x);
          
  printf("Ban co muon sua cau hoi thi nay ko ? (Y/N)");
          
  yn=toupper(getch());
          while (
  yn!='Y'&&yn!='N'yn=toupper(getch());
          if (
  yn=='Y')
          {
              
  FILE *p;
              
  node temp;
              
  printf("\nNhap lai noi dung cau hoi thi thu %d :\n",n);
              
  printf("Nhap cau hoi: ");nhapchuoi(x.cauhoi,200);
              
  printf("Nhap noi dung a: ");nhapchuoi(x.a,80);
              
  printf("Nhap noi dung b: ");nhapchuoi(x.b,80);
              
  printf("Nhap noi dung c: ");nhapchuoi(x.c,80);
              
  printf("Nhap noi dung d: ");nhapchuoi(x.d,80);
              
  printf("Nhap dap an: ");nhapdapan(x.dapan);
                      
              
  unlink("obode.dat");
              
  rename("bode.dat","obode.dat");
              
  f=fopen("obode.dat","rb");
              
  p=fopen("bode.dat","wb");

              for(
  int i=0;i<dem;i++)
              {
                  if (
  i==n-1fwrite(&x,sizeof(node),1,p);
                  else
                  {
                      
  fread(&temp,sizeof(node),1,f);
                      
  fwrite(&temp,sizeof(node),1,p);
                  }
              }
              
  fclose(f);
              
  fclose(p);
          }
      }
  }
  //**************************************Test************************************************\
  //Test file bode.dat
  //hien thi noi dung chua trong file bode.dat
  void showall()
  {
      
  //*********************test bode.dat****************************
      
  node temp;
      
  int i;

      
  //test so luong cau hoi
      
  f=fopen("bode.dat","rb");
      
  printf("So luong cau hoi trong file bode.dat : %d",dem);

      
  //test noi dung tung cau hoi
      
  fseek(f,0,SEEK_SET);
      for(
  i=0;i<dem;i++)
          {
              
  printf("cau hoi thu %d :\n",i+1);
              
  fread(&temp,sizeof(node),1,f);
              
  hiennode(temp);
          }
      
  fclose(f);
  }

  //kiem tra 1 chuoi co bi loi ko : neu chuoi ko co NULL hoac co cac ki tuc khac cac ki tu cho phep nhap thi la bi loi
  int testchuoi(char *x,int max)
  {
      
  int i;
      for(
  i=0;i<max&&x[i]!=NULL;i++)
          if (!(
  isalnum(x[i])||strchr(" ?.\":`~!@#$\%^&*()",x[i]))) return 0;
      return 
  i<max;
  }

  //kiem tra 1 node co bi loi~ hay ko. tra ve 1 neu ok, 0 neu loi
  int testnode(node x)
  {
      
  //******kiem tra chuoi dap an*****
      
  char temp[5],i,j;
      
  //copy dap an vao temp
      
  for(i=0;i<4;i++)
          
  temp[i]=x.dapan[i];
      
  temp[i]=NULL;
      for(
  i=0;i<3;i++)    //xap xep lai temp
          
  for(j=i+1;j<4;j++)
              if (
  temp[i]>temp[j]) temp[i]^=temp[j]^=temp[i]^=temp[j];
      if (
  strcmp(temp,"abcd")) return 0;                                   //neu sau khi xap xep temp ko phai la abcd thi tra ve 0
      
  return testchuoi(x.cauhoi,200)&&testchuoi(x.a,80)&&testchuoi(x.b,80)&&testchuoi(x.c,80)&&testchuoi(x.d,80);
  }

  //kiem tra cac cau hoi co bi loi hay ko
  void testall()
  {
      
  node temp;
      
  int i,k=1;
      

      
  //test noi dung tung cau hoi
      
  f=fopen("bode.dat","rb");
      if (
  dem<10
      {
          
  printf("Loi thu %d : Chua du 10 cau hoi \n",k++);
      }
      for(
  i=0;i<dem;i++)
      {
          
  fread(&temp,sizeof(node),1,f);
          if (!
  testnode(temp)) printf("\nLoi thu %d : Cau hoi thu %d bi loi",k++,i+1);
      }
  }  int main()
  {
      
  int so;
          
  start();
              for (;;)
              {
                  
  system("cls");
                  
  printf("PHAN MEM THI TRAC NGHIEM\n");
                  
  printf("\nBan muon lam gi? ");
                  
  printf("\n    1.Nhap de.");
                  
  printf("\n    2.Thi.");
                  
  printf("\n    3.Hien ket qua.");
                  
  printf("\n    4.Thoat.\n");
                  
  so=nhapnguyen(1);
                  
  system("cls");
                  switch(
  so)
                  {
                  case 
  1nhap();break;
                  case 
  2thi() ;break;
                  case 
  3hienketqua();break;
                  case 
  4: return 1;
                  case 
  6testall();break; // kiem tra cac cau hoi co bi loi hay ko (co ki tu la, dap an ko dung)
                  
  case 7timkiem();break;
                  case 
  8suacauhoi();break;
                  case 
  9showall();break;
                  }
                  
  printf("\nAn phim bat ki de tro ve menu chinh");
                  
  getch();
              }
              return 
  0;
      

  ^_,^

  Facebook : https://www.facebook.com/langmaninternet

  Bùi Tấn Quang

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2010
  Nơi ở
  Phan Thiết
  Bài viết
  4

  Mới bắt đầu học C++ mà thấy thế này choáng wa
  Phận Làm Trai Gõ Phím Bình Thiên Hạ
  Chí Anh Hùng Click Chuột Định Giang Sơn

  P/s:Khi tôi chết hãy chôn tôi ở nơi nào có wifi

 3. #3
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  C:\WINDOWS\system32\dllcache\
  Bài viết
  3,007

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi bach_sau2009 Xem bài viết
  Mới bắt đầu học C++ mà thấy thế này choáng wa
  có thể tham khảo thêm chương trình C trên console (TC3.0 hoăc BC 3.01) tại đây
  PHP Code:
  http://forums.congdongcviet.com/attachment.php?attachmentid=2390&d=1270132134 
  khá đơn giản với 3500 dòng code
  ^_,^

  Facebook : https://www.facebook.com/langmaninternet

  Bùi Tấn Quang

 4. #4
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  94

  không sợ code dài chỉ sợ đọc không hiểu .
  không sợ đề dài chỉ sợ không có thuật toán gải.
  không sợ thuật toán phức tạp, chỉ sợ không đủ "trình"
  Đừng Buồn Khi Ai Đó Nói Bạn Ngu Bởi Vì Ngu = Never Give Up

Các đề tài tương tự

 1. học làm kem - học pha chế chuyên nghiệp đẳng cấp
  Gửi bởi daokimhoa trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 02-08-2013, 02:14 PM
 2. Chỉ cần tồt nghiệp lớp 12, btvh được tuyển thẳng vào học cao đẳng chính quy
  Gửi bởi nguyenrong trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 18-08-2012, 02:40 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-11-2011, 09:34 PM
 4. Bài tập C++ Bài tập ôn thi tốt nghiệp Cao đẳng Tin học&Hệ Hoàn chỉnh Đại học(sưu tầm)
  Gửi bởi minhngocit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 11-08-2011, 02:19 AM
 5. Du học anh văn-cao đẳng Thụy Sỹ-New zealand kinh nghiệm du học? Đt :08.38484879
  Gửi bởi hongngoc01 trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-08-2011, 09:55 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn