Trần Đình Mừng gửi trình pascal trong linux
https://drive.google.com/file/d/1qMQ...ew?usp=sharing