chào mọi người, cho mình hỏi ai có thể viết một trình biên dịch với ngôn ngữ đầu vào là pascal dịch sang assembly không ạ, mình cần viết phần phân tích cú pháp bằng c++