em muốn so sánh Id của user nhập vào và kiểm tra xem trong file text nếu đúng ID user nhập thì sẽ xuất ra thông tin. Edit thì nhập Id giảng viên muốn sửa thông tin (trừ Id).
đây là code add và view ạ (xuất ra hết dữ liệu có trong file đến dòng cuối cùng nó sẽ != null ạ):
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		2222.PNG
Lần xem:	4
Size:		49.6 KB
ID:		70673
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		1111.PNG
Lần xem:	2
Size:		19.7 KB
ID:		70672