thắc mắc của mình y như tiêu đề trên kia, ai biết thì giúp mình với làm sao để nó có thể hiển thị được 1.000 , 400.000... mình đang dùng notepad++ để tạo trang html. Mình mới tìm hiểu cái này lên chưa biết gì cả.