Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 11 kết quả

Đề tài: Viết chương trình giải phương trình bậc 2 sử dụng hàm con

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Bài viết
  21

  Mặc định Viết chương trình giải phương trình bậc 2 sử dụng hàm con

  các anh giúpp em bài ni viết chương trình giải phương trình bậc 2 sử dụng hàm con (chương trình con)

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Nơi ở
  Mây
  Bài viết
  268

  Đại khái là nó làm như thế này
  C Code:
  1. // Phương trình bậc 2 ax^2 + bx + c = 0
  2. #include <math.h> // Sử dụng sqrt
  3. void GiaiPTBacHai(int a, int b, int c)
  4. {
  5.     int D = b*b - 4*a*c;
  6.     if(D<0)
  7.         printf("Vo nghiem");
  8.     else if(D == 0)
  9.         printf("%8.2f", -b/(2*a));
  10.     else
  11.     {
  12.         printf("%8.2f", (-b + sqrt(D))/(2*a));
  13.         printf("%8.2f", (-b - sqrt(D))/(2*a));
  14.     }
  15. }
  - Lêu lêu

 3. #3
  Ngày gia nhập
  08 2009
  Bài viết
  148

  Cả bậc nhất và bậc hai nè bạn:
  C Code:
  1. #include "stdio.h"
  2. #include "conio.h"
  3. #include<math.h>
  4.  
  5. void Nhap_ptb_nhat(float *heso_a,float *heso_b);
  6. void Nhap_ptb_hai(float *heso_a,float *heso_b, float* heso_c);
  7.  
  8. int ptbn(float heso_a,float heso_b);
  9. void Xuat(float heso_a, float heso_b);
  10. void Giai_Ptbn();
  11.  
  12.  
  13. int ptbh(float heso_a,float heso_b, float heso_b);
  14. void Xuat(float heso_a,float heso_b,float heso_c);
  15. void Giai_Ptb2();
  16.  
  17. int main()
  18. {
  19.    
  20.     //Giai_Ptbn();
  21.     Giai_Ptb2();
  22.     getch();
  23.     return 0;
  24.  
  25. }
  26. void Nhap_ptb_nhat(float *heso_a,float *heso_b)
  27. {
  28.      printf("\nNhap vao he so a: ");
  29.      scanf("%f",&*heso_a);
  30.      printf("\nNhap vao he so b: ");
  31.      scanf("%f",&*heso_b);
  32. }
  33.  
  34. void Nhap_ptb_hai(float *heso_a,float *heso_b,float* heso_c)
  35. {
  36.      printf("\nNhap vao he so a: ");
  37.      scanf("%f",&*heso_a);
  38.      printf("\nNhap vao he so b: ");
  39.      scanf("%f",&*heso_b);
  40.      printf("\nNhap vao he so c: ");
  41.      scanf("%f",&*heso_c);
  42. }
  43. int ptbn(float hso_a,float heso_b)
  44. {
  45.       if(hso_a==0)
  46.       {
  47.           if(heso_b==0)
  48.               return 2;//Vo so nghiem
  49.           else
  50.               return 0;//Vo nghiem
  51.       }
  52.       else
  53.           return 1;
  54. }
  55. void Xuat(float heso_a, float heso_b)
  56. {
  57.      int songhiem=ptbn(heso_a,heso_b);
  58.      if(!songhiem)
  59.         printf("\nPhuong trinh vo nghiem.");
  60.      else  if(songhiem==2)
  61.                 printf("\nPhuong trinh co vo so nghiem\n");
  62.            else
  63.                 printf("\nNghiem la: %.2f",-heso_b/heso_a);
  64. }
  65. void Giai_Ptbn()
  66. {
  67.      float a,b;
  68.      Nhap_ptb_nhat(&a,&b);
  69.      Xuat(a,b);
  70.          
  71.      
  72. }
  73. int ptbh(float a,float b, float c)//Khai bao khac voi protype la no problem
  74. {
  75.     if(a==0)
  76.     {
  77.        ptbn(b,c);//Di giai phuong trinh bac nhat voi he so b va c        
  78.     }
  79.     else
  80.     {
  81.          float delta=b*b-4*a*c;
  82.          if(delta<0)
  83.              return 0;//Vo nghiem
  84.          else if(delta==0)
  85.                   return 1;//Phuong trinh co nghiem kep
  86.               else
  87.                   return 2;//Phuong trinh co 2 nghiem  
  88.        
  89.     }      
  90. }
  91. void Xuat(float a, float b, float c)//Khai bao khac voi protype la no problem
  92. {
  93.      if(a==0)
  94.           Xuat(b,c);
  95.      else
  96.      {
  97.          float delta=b*b-4*a*c;
  98.          int songhiem=ptbh(a,b,c);
  99.          if(!songhiem)//songhiem==0
  100.          {
  101.              printf("\ndelta=%.2f<0",delta);
  102.              printf("\nPhuong trinh bac hai da cho Vo Nghiem.");
  103.          }
  104.          else   if(songhiem==1)
  105.                 {
  106.                     printf("\ndelta=%.2f=0",delta);
  107.                     printf("\nPhuong trinh bac hai co nghiem kep: x1=x2=%.2f",
  108.                     -b/(2*a));
  109.                 }
  110.                 else//Truong hop co 2 nghiem
  111.                 {
  112.                    
  113.                     printf("\nDelta=%.2f>0",delta);
  114.                     printf("\nPhuong trinh bac hai da cho co 2 nghiem: \n\n");
  115.                    
  116.                     //printf("x1=(-b+sqrt(delta))/2*a=%.2f\n",(-b+sqrt(delta))/(2*a));            
  117.                     //printf("x2=(-b-sqrt(delta))/2*a=%.2f",(-b-sqrt(delta))/(2*a));
  118.                    
  119.                     printf("x1= %.2f\n",(-b+sqrt(delta))/(2*a));            
  120.                     printf("x2= %.2f",(-b-sqrt(delta))/(2*a));        
  121.                 }
  122.                            
  123.              
  124.      }
  125. }
  126. void Giai_Ptb2()
  127. {    
  128.     float a,b,c;
  129.     Nhap_ptb_hai(&a,&b,&c);
  130.     Xuat(a,b,c);
  131. }
  C Code:
  1. #include <conio.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. int main(){    char *_="%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c";int __=3**_+5;
  4.     printf(_,__,__-12,__-19,__-6,__-12,__-4,__-12,__-5,__-6,__-13,__-17,__,__,__+2);
  5.     getch();return 0;}

 4. #4
  Ngày gia nhập
  08 2010
  Nơi ở
  Moscow, Russia Federation
  Bài viết
  913

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi ncptbl Xem bài viết
  Đại khái là nó làm như thế này
  C Code:
  1. // Phương trình bậc 2 ax^2 + bx + c = 0
  2. #include <math.h> // Sử dụng sqrt
  3. void GiaiPTBacHai(int a, int b, int c)
  4. {
  5.     int D = b*b - 4*a*c;
  6.     if(D<0)
  7.         printf("Vo nghiem");
  8.     else if(D == 0)
  9.         printf("%8.2f", -b/(2*a));
  10.     else
  11.     {
  12.         printf("%8.2f", (-b + sqrt(D))/(2*a));
  13.         printf("%8.2f", (-b - sqrt(D))/(2*a));
  14.     }
  15. }
  Nếu tôi nhập vào a = 0; b, c != 0 thì chương trình của bạn chạy có còn đúng không?
  Mời các bạn ghé thăm blog cá nhân của tôi

 5. #5
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Bài viết
  14

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi mp121209 Xem bài viết
  Nếu tôi nhập vào a = 0; b, c != 0 thì chương trình của bạn chạy có còn đúng không?
  bạn ấy làm TH a!=0 đó ,

 6. #6
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Bài viết
  16

  Mặc định Viết chương trình giải phương trình bậc 2 sử dụng hàm con

  Nếu xét a=0 thì quay lại bậc nhất rồi!
  Học Để Thay Đổi

 7. #7
  Ngày gia nhập
  08 2010
  Nơi ở
  Moscow, Russia Federation
  Bài viết
  913

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi DaiNam01 Xem bài viết
  Nếu xét a=0 thì quay lại bậc nhất rồi!
  Khi thực hiện một chương trình, bạn cần kiểm soát hết các trường hợp. Chẳng hạn, nếu người dùng nhập vào a == 0 thì bạn phải có một thông báo lỗi, hoặc dừng chương trình! Nếu không, khi chương trình của bạn đã thành sản phẩm, người sử dụng chưa hiểu rõ bản chất vấn đề mà nhập liệu không đúng thì ắt sẽ phát sinh những hiệu quả không mong muốn! Tôi không có ý bảo bạn sai, mà chỉ muốn bổ sung cho đầy đủ!
  Mời các bạn ghé thăm blog cá nhân của tôi

 8. #8
  Ngày gia nhập
  09 2010
  Bài viết
  276

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi mp121209 Xem bài viết
  Nếu tôi nhập vào a = 0; b, c != 0 thì chương trình của bạn chạy có còn đúng không?
  a=0 thì k dc gọi là pt bậc 2 mà , chủ topic yêu cầu bậc 2 thôi. Nhưng công nhận là cần phải bổ sung vào thật. Bác mod này ăn nói tiếp kiệm lời quá

 9. #9
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Nơi ở
  Mây
  Bài viết
  268

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi mp121209 Xem bài viết
  Nếu tôi nhập vào a = 0; b, c != 0 thì chương trình của bạn chạy có còn đúng không?
  - Hàm giải phương trình bậc 2 muh. Nếu bạn ấy muốn nữa thì phát triển lên.
  - Lêu lêu

 10. #10
  Ngày gia nhập
  09 2010
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  381

  thấy anh em làm nhiêu mình cũng tham gia một cái cho vui:
  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3. #include<stdlib.h>
  4. #include<math.h>
  5.  
  6. int gptb2(float a, float b, float c, float* x1, float* x2)
  7. {
  8.     float del;
  9.     del = b*b - (4*a*c);
  10.     if(del < 0) return -1;
  11.     else
  12.     {
  13.         *x1 = (b*b - sqrt(del))/ (2*a);
  14.         *x2 = (b*b + sqrt(del))/ (2*a);
  15.     }
  16.     return 1;
  17. }
  18. int main()
  19. {
  20.     clrscr();
  21.     float a, b, c, x1, x2;
  22.     printf("\nNhap a, b, c:");
  23.     scanf("%f%f%f", &a,&b,&c);
  24.     fflush(stdin);
  25.     if(gptb2(a,b,c,&x1,&x2) == -1)
  26.     printf("\nphuong trinh vo nghiem");
  27.     else
  28.     {
  29.         printf("\nx1 = %.2f", x1);
  30.         printf("\nx2 = %.2f", x2);
  31.     }
  32.     getch();
  33.     return 0;
  34. }

  skype: hvphu2010
  Yahoo: hvphu2010
  Sdt: 0129 609 4567

Các đề tài tương tự

 1. Toàn Quốc Tìm người viết công cụ giải mã file video (Mã hóa đơn giản)
  Gửi bởi Kevin Hoang trong diễn đàn Việc làm IT(tự do)
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 19-07-2013, 04:26 PM
 2. ADO.NET Cần gợi ý viết hàm kiểm tra hết hạn cho đọc giả
  Gửi bởi vcn9294 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 30-04-2013, 12:02 AM
 3. Lập trình C hai cách viết trong bài viết này có gì khác không, nếu khác mọi người giải thích giúp với
  Gửi bởi letung94 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 02-01-2013, 07:29 AM
 4. Viết chương trình giải phương trình bậc 2 bằng C#
  Gửi bởi hvtien trong diễn đàn Tutorials và Thủ thuật lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 07-07-2011, 02:31 AM
 5. Viết Giao Diện Phần Mềm bằng Flash, Core viết = C
  Gửi bởi trần trân trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++ trên Linux
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 31-05-2011, 06:45 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn