Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: [C++] ai bít sửa giùm lỗi này với !!!!!

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  13

  Wink [C++] ai bít sửa giùm lỗi này với !!!!!

  mình viết chương trình với class như sau :
  PHP Code:
  class BigInt{
      
  // xau cac con so, vi du so 1234567890 thi xau la 0987654321
      
  char *value;
      
  // dau cua so : 0 la duong , 1 la am
      
  char sign;
      public:
          
  // cac ham thiet lap cho so lon
          
  BigInt();
          
  BigInt(long);
          
  BigInt(char*);
          
  BigInt(const BigInt&);
          
  // dinh nghia toan tu gan vi dang su dung du lieu dong
          
  BigIntoperator = (const BigInt&);
          
  // cac toan tu cong tru nhan chia
          
  friend BigInt operator + (const BigInt&, const BigInt&);
          
  friend BigInt operator - (const BigInt&, const BigInt&);
          
  friend BigInt operator * (const BigInt&, const BigInt&);
          
  friend BigInt operator / (const BigInt&, const BigInt&);
          
  friend BigInt operator % (const BigInt&, const BigInt&);
          
  // cac toan tu so sanh
          
  friend int operator == (const BigInt&, const BigInt&);
          
  friend int operator != (const BigInt&, const BigInt&);
          
  friend int operator < (const BigInt&, const BigInt&);
          
  friend int operator <= (const BigInt&, const BigInt&);
          
  friend int operator > (const BigInt&, const BigInt&);
          
  friend int operator >= (const BigInt&, const BigInt&);
          
  // toan tu dao dau va cac toan tu mo rong
          
  BigInt operator - () const;
          
  BigIntoperator += (const BigInt&);
          
  BigIntoperator -= (const BigInt&);
          
  BigIntoperator *= (const BigInt&);
          
  BigIntoperator /= (const BigInt&);
          
  BigIntoperator %= (const BigInt&);
          
  // lay gia tri tuyet doi
          
  BigInt abs();
          
  // toan tu nhap xuat
          
  friend ostreamoperator << (ostream&, const BigInt&);
          
  friend istreamoperator << (istream&,BigInt&);
  //        ~BigInt();
      
  private:
          
  // cac phuong thu ho tro viec cai dat lop
          
  BigInt(char* , char);
          
  // cong tru nhan va so sanh hai xau bieu dien so lon
          
  static charplus(char*, char*);
          static 
  charminus(char*, char*);
          static 
  int compare(char*, char*);
          static 
  charmulti(char*, char*);
  }; 
  không hiểu tại sao khi linking thì hiện lỗi này :
  Code:
  Undefined symbol bigint::bigint(char near*,char) in module SOLON.CPP
  các pro giúp với nhá . thx

  ------------
  Nhắc nhở: vi phạm nội quy tiêu đề bài viết. ht961711
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Forlorn_hope : 10-12-2007 lúc 08:23 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Nơi ở
  HCMUNS
  Bài viết
  459

  Undefined symbol bigint::bigint(char near*,char) in module SOLON.CPP
  Lỗi nói rõ vậy mà. Method đó (constructor) chưa được define.
  Keep moving forward!

  ... Retired ...

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  13

  chương trình hoàn chỉnh đây pác xem rùi sửa giúp em nhá
  PHP Code:
  // Bai toan voi so lon trong C++

  #include <iostream.h>
  #include <string.h>
  #include <conio.h>
  #include <stdio.h>
  #include <ctype.h>
  #include <stdlib.h>

  class BigInt{
      
  // xau cac con so, vi du so 1234567890 thi xau la 0987654321
      
  char *value;
      
  // dau cua so : 0 la duong , 1 la am
      
  char sign;
      public:
          
  // cac ham thiet lap cho so lon
          
  BigInt();
          
  BigInt(long);
          
  BigInt(char*);
          
  BigInt(const BigInt&);
          
  // dinh nghia toan tu gan vi dang su dung du lieu dong
          
  BigIntoperator = (const BigInt&);
          
  // cac toan tu cong tru nhan chia
          
  friend BigInt operator + (const BigInt&, const BigInt&);
          
  friend BigInt operator - (const BigInt&, const BigInt&);
          
  friend BigInt operator * (const BigInt&, const BigInt&);
          
  friend BigInt operator / (const BigInt&, const BigInt&);
          
  friend BigInt operator % (const BigInt&, const BigInt&);
          
  // cac toan tu so sanh
          
  friend int operator == (const BigInt&, const BigInt&);
          
  friend int operator != (const BigInt&, const BigInt&);
          
  friend int operator < (const BigInt&, const BigInt&);
          
  friend int operator <= (const BigInt&, const BigInt&);
          
  friend int operator > (const BigInt&, const BigInt&);
          
  friend int operator >= (const BigInt&, const BigInt&);
          
  // toan tu dao dau va cac toan tu mo rong
          
  BigInt operator - () const;
          
  BigIntoperator += (const BigInt&);
          
  BigIntoperator -= (const BigInt&);
          
  BigIntoperator *= (const BigInt&);
          
  BigIntoperator /= (const BigInt&);
          
  BigIntoperator %= (const BigInt&);
          
  // lay gia tri tuyet doi
          
  BigInt abs();
          
  // toan tu nhap xuat
          
  friend ostreamoperator << (ostream&, const BigInt&);
          
  friend istreamoperator << (istream&,BigInt&);
          ~
  BigInt();
      private:
          
  // cac phuong thu ho tro viec cai dat lop
          
  BigInt(char* , char);
          
  // cong tru nhan va so sanh hai xau bieu dien so lon
          
  static charplus(char*, char*);
          static 
  charminus(char*, char*);
          static 
  int compare(char*, char*);
          static 
  charmulti(char*, char*);
  };

  //===================Phan thi hanh========================
  // ham thiet lap gia tri khoi tao bang 0
  BigInt::BigInt(){
      
  sign=0;
      
  value=strdup("0");
  }

  // ham thiet lap khoi tao gia tri bang so long
  BigInt::BigInt(long l){
      
  char tmp[80];
      
  int i=0;
      
  sign =(l>=0)?0:1;
      if(
  l==0){
          
  value=strdup("0");
          return;
      }
      if(
  l<0l=-1;
      
  //lay cac con so tu hang don vi cho den hang cao nhat de bieu dien vao xau
      
  while(l){
          
  tmp[i++]=char(l%10)+'0';
          
  l=l/10;
      }
      
  // ket thuc xau la mot so 0
      
  tmp[i]=0;
      
  value=strdup(tmp);
  }

  // ham thiet lap khoi tao moi so lon voi xau bieu dien cua so do
  BigInt::BigInt(chars){
      
  value=new char[strlen(s)+1];
      
  int n=strlen(s)-1;
      
  int i=0;
      
  sign  0;
      
  // dao nguoc lai xau bieu dien
      
  do{
          switch(
  s[n]){
              case 
  '-'sign =1;
              case 
  ' ': break;
              default: 
  value[i++]=s[n];
          }
          
  n--;
      } while (
  n>=0);
      
  value[i]=0;
  }

  //ham thiet lap sao chep
  BigInt::BigInt(const BigIntbi){
      
  sign bi.sign;
      
  value strdup(bi.value);
  }

  //toan tu gan
  BigIntBigInt::operator = (const BigIntbi){
      
  delete value;
      
  sign bi.sign;
      
  value strdup(bi.value);
      return *
  this;
  }

  // cong hai so lon
  BigInt operator + (const BigIntbi1,const BigIntbi2){
      
  // khac dau
      
  if (bi1.sign != bi2.sign){
          
  int cmp BigInt::compare(bi1.value,bi2.value);
          if (
  cmp==0) return BigInt("0");
          if (
  cmp>0) return BigInt(BigInt::minus(bi1.value,bi2.value),bi1.sign);
          else return 
  BigInt(BigInt::minus(bi2.value,bi1.value),bi2.sign);
      }
      
  // cung dau
      
  return BigInt(BigInt::plus(bi1.value,bi2.value),bi1.sign);
  }
  BigInt operator - (const BigIntbi1, const BigIntbi2){
      return 
  bi1+(-bi2);
  }
  BigInt operator * (const BigIntbi1,const BigIntbi2){
      return 
  BigInt(BigInt::multi(bi1.value,bi2.value),bi1.sign!=bi2.sign?1:0);    
  }
  BigInt operator / (const BigIntx, const BigInty){
      if (
  x==0l) return BigInt(0l);
      
  // quy cac phep chia voi so am ve phep chia voi so duong
      
  if(x<0l && y<0l) return ((-x)/(-y));
      if(
  x>0l && y>0l){
          if(
  x%(-y)==0l) return -(x/(-y));
          else return -(
  x/(-y)+1);
      }
      if(
  x<0l&&y>0l){
          if((-
  x)%y==0l) return ((-x)/y);
          else return -((-
  x)/y+1);
      }
      
  // trung hop x>0, y>0 thuc hien phep chia hai so duong
      
  if(x<y) return BigInt(0l);
      
  BigInt haimu_n(1l);
      
  BigInt y2mu_n(y);
      
  BigInt div(0l);
      while(
  x>=y2mu_n*2){
          
  haimu_n*=2;
          
  y2mu_n*=2;
      }
      
  div += haimu_n+(x-y2mu_n)/y;
      return 
  div;
  }
  BigInt operator % (const BigIntx, const BigInty){
      
  // x%y = x- (x/y)*y
      
  return (x-(x/y)*y);
  }

  // cac toan tu so sanh
  int operator == (const BigIntbi1,const BigIntbi2){
      return (
  bi1.sign==bi2.sign && BigInt::compare(bi1.value,bi2.value)==0);
  }
  int operator != (const BigIntbi1,const BigIntbi2){
      return !(
  bi1==bi2);
  }
  int operator < (const BigIntbi1,const BigIntbi2){
      if (
  bi1.sign) return bi2.sign?BigInt::compare(bi1.value,bi2.value)>0:1;
      return 
  bi2.sign?0:BigInt::compare(bi1.value,bi2.value)<0;
  }
  int operator <= (const BigIntbi1,const BigIntbi2){
      return (
  bi1==bi2 || bi1<bi2);
  }
  int operator > (const BigIntbi1,const BigIntbi2){
      if (
  bi1.sign) return bi2.sign?BigInt::compare(bi1.value,bi2.value)<0:0;
      return 
  bi2.sign?1:BigInt::compare(bi1.value,bi2.value)>0;
  }
  int operator >= (const BigIntbi1,const BigIntbi2){
      return (
  bi1==bi2 || bi1>bi2);
  }
  BigInt BigInt::operator - () const {
      return 
  BigInt(strdup(value),!sign);
  }
  BigIntBigInt::operator += (const BigIntbi){
      return (*
  this = *this +bi);
  }
  BigIntBigInt::operator -= (const BigIntbi){
      return (*
  this = *this -bi);
  }
  BigIntBigInt::operator *= (const BigIntbi){
      return (*
  this = *this bi);
  }
  BigIntBigInt::operator /= (const BigIntbi){
      return (*
  this = *this bi);
  }
  BigIntBigInt::operator %= (const BigIntbi){
      return (*
  this = *this bi);
  }
  BigInt BigInt::abs(){
      if(
  sign) return BigInt(value,!sign);
      return *
  this;
  }
  ostreamoperator << (ostreamout,const BigIntbi){
      
  // du lieu hien thi la chuoi nguoc choi bieu dien so
      
  if(bi.sign)out<<'-';
      for(
  int i=strlen(bi.value)-1;i>=0;i--) out<<bi.value[i];
      return 
  out;
  }
  istreamoperator >> (istreaminBigIntbi){
      
  // thuc hien quet mot so
      
  char tmp[1000];
      
  char c;
      
  int i=0;
      
  in >> c;
      switch(
  c){
          case 
  '-':tmp[i++]=c;
          case 
  '+':in.get(c);
      }
      if(!
  isdigit(c)){
          
  bi=BigInt(0l);
          return 
  in;
      }
      
  // diem ket thuc cua viec quet la mot ki tu khac so
      
  do{
          
  tmp[i++]=c;
          
  in.get(c);
      } while (
  isdigit(c));
      
  tmp[i]=0;
      
  bi=BigInt(tmp);
      return 
  in;
  }

  charBigInt::plus(charv1,charv2){
      
  int n1=strlen(v1);
      
  int n2=strlen(v2);
      
  //cap phat vung dem cho so moi cua phep cong
      
  char *tmp = new char[(n1>n2)?n1:n2+2];
      
  //doi vi tri sao cho xau 1 luon la xau co do dai lon nhat hoac bang xau 2
      
  if(n1<n2){
          
  strcpy(tmp,v1);
          for(
  int i=n1;i<n2;i++) tmp[i]='0';
          
  n1=n2;
          
  v1=v2;
      }
      else{
          
  strcpy(tmp,v2);
          for(
  int i=n2;i<n1;i++) tmp[i]='0';
      }
      
  char mem=0;
      for(
  int i=0;i<n1;i++){
          
  char plus tmp[i]-'0'+v1[i]-'0'+mem;
          if(
  plus>=10){
              
  mem=1;
              
  tmp[i]=plus-10+'0';
          }
          else{
              
  mem=0;
              
  tmp[i]=plus+'0';
          }
      }
      if(
  mem==1tmp[i++] = '1';
      
  tmp[i]=0;
      return 
  tmp;
  }
  charBigInt::minus(charv1,charv2){
      
  // v1 > v2
      
  int nstrlen(v1);
      
  char *tmp = new char [n+1];
      
  strcpy(tmp,v2);
      
  int i;
      for(
  i=strlen(tmp);i<n;i++) tmp[i] = '0';
      
  char mem=0;
      for(
  i=0;i<n;i++){
          
  char o1=v1[i]-'0'-mem;
          
  char o2=tmp[i]-'0';
          if(
  o1<o2){
              
  o1+=10;
              
  mem=1;
          }
          else 
  mem=0;
          
  tmp[i]=o1-o2+'0';
      }
      
  i=n;
      while (
  i>&& tmp[i-1]=='0'i--;
  //    if(i==0) tmp[1]==0;
      
  tmp[i]=0;
      return 
  tmp;
  }
  int BigInt::compare(charv1,charv2){
      if (
  strlen(v1) < strlen(v2)) return -1;
      if (
  strlen(v1) > strlen(v2)) return 1;
      
  int n=strlen(v1);
      for(
  int i=n-1;i>=0;i--){
          if(
  v1[i]<v2[i]) return -1;
          if(
  v1[i]>v2[i]) return 1;
      }
      return 
  0;
  }
  charBigInt::multi(charv1,charv2){
      if(
  strcmp(v1,"0")==0||strcmp(v2,"0")==0) return strdup("0");
      
  int n1=strlen(v1);
      
  int n2=strlen(v2);
      
  char *tmp=new char [n1+n2+1];
      
  int n=n1+n2+1;
      
  long mem=0;
      for(
  int i=0;i<n;i++){
          
  long val=mem;
          for(
  int j=0;(j<=i&&j<n1);j++)
              if(
  i-j<n2val+=(v1[j]-'0')*(v2[i-j]-'0');
          
  mem=val/10;
          
  tmp[i]=char(val%10)+'0';
      }
      
  // i == n
      
  while (mem) {
          
  tmp[i++]=char(mem%10)+'0';
          
  mem/=10;
      }
      
  tmp[i]=0;
      return 
  tmp;
  }

  void main(){
      
  BigInt x,y;
      
  clrscr();
      
  cout<<"x = "cin>>x;
      
  cout<<"y = "cin>>y;
      
  cout<<"x+y = "<<(x+y)<<endl;
      
  cout<<"x-y = "<<(x-y)<<endl;
      
  cout<<"x*y = "<<(x*y)<<endl;
      
  cout<<"x/y = "<<(x/y)<<endl;
      
  cout<<"x%y = "<<(x%y)<<endl;
      
  getch();

  với chương trình trên thì hiện 2 lỗi đó là :
  lỗi với bigint::~bigint()
  với lỗi bigint::bigint(char near*,char)

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  47

  Cho mình hỏi, sao *value và sign bạn ko cho vào private?
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi metal_shield : 10-12-2007 lúc 06:06 PM. Lý do: Bỏ trích dẫn

 5. #5
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  13

  cho nó vào private thì sao dùng nó trong mấy hàm của public được (ko bít đúng hay sai )

 6. #6
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  47

  Mặc định [C++] ai bít sửa giùm lỗi này với !!!!!

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Sieg Xem bài viết
  cho nó vào private thì sao dùng nó trong mấy hàm của public được (ko bít đúng hay sai )
  Bạn sai rồi. private ko che dấu với hàm friend và chính nó.

Các đề tài tương tự

 1. các bạn sửa giùm lỗi này hộ tớ với!
  Gửi bởi mr.cuong_tq trong diễn đàn Nhập môn lập trình Java
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 01-10-2012, 06:36 PM
 2. Fix lỗi giùm em với ạ
  Gửi bởi anhtnse02984 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 10-08-2012, 02:19 PM
 3. Turbo C Lỗi Mọi người sữa giùm mình lỗi ni
  Gửi bởi binhlama00 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 01-03-2012, 08:56 PM
 4. mấy anh sửa lỗi này giùm em nha
  Gửi bởi lu_ngovan trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 05-05-2010, 04:17 PM
 5. sửa giùm em bài sắp xếp
  Gửi bởi tonggiavinh trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 19-01-2008, 09:42 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn