Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: Cải tiến giải thuật bài con mã đi tuần như thế nào?(với bảng 6x6)

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  662

  Mặc định Cải tiến giải thuật bài con mã đi tuần như thế nào?(với bảng 6x6)

  Bài mã đi tuần: cho bảng có kích thước n x n, con mã bắt đầu từ ô (0,0)
  Tìm đường đi của con mã đi qua tất cả các ô và chỉ qua mỗi ô 1 lần
  Mình có thuật toán như bên dưới, với bảng 3x3,4x4,5x5 đều cho kết không có đường đi. Với bảng 6x6 thì treo luôn
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <vector>
  3. #include <string>
  4. using namespace std;
  5.  
  6. vector<int> banco;
  7. vector<int> co;
  8. int n;
  9. int dx[]={2,1,-1,-2,-2,-1,1,2};
  10. int dy[]={-1,-2,-2,-1,1,2,2,1};
  11. int x=0;
  12. int y=0;
  13. void bancomoi(int m)
  14. {
  15.     n=m;
  16.     banco.resize(n*n);
  17.     banco.shrink_to_fit();
  18.     co.resize(n*n);
  19.     co.shrink_to_fit();
  20.     for(int i=0;i<n*n;i++)
  21.     {
  22.         banco[i]=-1;
  23.         co[i]=-1;
  24.     }
  25.     co[0]=0;
  26.     banco[0]=0;
  27. }
  28. int& oo(int h,int c)
  29. {
  30.     if(h<0||h>=n) throw "ngoai ban co";
  31.     if(c<0||c>=n) throw "ngoai ban co";
  32.     return banco[h*n+c];
  33. }
  34. bool otrong(int h,int c)
  35. {
  36.     if(h<0||h>=n) return false;
  37.     if(c<0||c>=n) return false;
  38.     return oo(h,c)<=-1;
  39. }
  40. void gan(int i)
  41. {
  42.     //cout<<i<<",";
  43.     //if(i>=n*n)//<------------nếu comment dòng dưới và uncomment dòng này thì chương trình bị treo với n=6
  44.     if(i>=n*n-5)//<-----------------sửa dòng bên trên thành như dòng này chỉ để kiểm tra đường đi của con mã có đúng luật hay không
  45.     {
  46.         throw "day";
  47.     }
  48.     int j=0;
  49.     int h,c;
  50.     h=co[i]/n;
  51.     c=co[i]%n;
  52.     //cout<<co[i]<<" "<<h<<" "<<c<<endl;
  53.     while(j<8)
  54.     {
  55.         //cout<<" x:"<<h<<","<<c<<":x ";
  56.         h+=dy[j];
  57.         c+=dx[j];
  58.         //cout<<":"<<h<<","<<c<<","<<otrong(h,c)<<":";
  59.         if(otrong(h,c))
  60.         {
  61.             //cout<<j<<"("<<h<<":"<<c<<")";
  62.             oo(h,c)=i+1;
  63.             co[i+1]=h*n+c;
  64.             gan(i+1);
  65.             co[i+1]=-1;
  66.             oo(h,c)=-1;
  67.         }
  68.         h-=dy[j];
  69.         c-=dx[j];
  70.         //cout<<" z:"<<h<<","<<c<<"z ";
  71.         j++;   
  72.     }
  73.     cout<<"\n";
  74. }
  75. void num(int m)
  76. {
  77.     cout.width(3);
  78.     cout<<m;
  79. }
  80. void display()
  81. {
  82.     for(int i=0;i<n;i++)
  83.     {
  84.         for(int j=0;j<n;j++)
  85.         {
  86.             num(banco[i*n+j]);
  87.         }
  88.         cout<<endl;
  89.     }
  90.     //cout<<"display\n";
  91. }
  92. int main()
  93. {
  94.     try
  95.     {
  96.         bancomoi(6);
  97.         gan(0);
  98.         //display();
  99.     }
  100.     catch (const char* loi)
  101.     {
  102.         if(loi=="day")
  103.         {
  104.             display();
  105.         }
  106.     }
  107. }
  108. // kết quả là
  109. /*
  110.    0 -1 10  5 24  3
  111.  11  6 23  2  9 14
  112.  22  1  8 13  4 25
  113.   7 12 21 28 15 18
  114.  -1 29 16 19 26 31
  115.  -1 20 27 30 17 -1
  116.  
  117. [Program finished]
  118. */
  Các bạn có thuật toán nào tốt hơn không?

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2014
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  1,008

  C Code:
  1. // vtBoard : vector được khởi tạo = -1 theo cách thức của bạn. Khi ra khỏi hàm, lần cuối nó sẽ chứa thứ tự bước tới của quân mã nếu có đường đi đáp ứng yêu cầu ( cũng theo cách thiết kế của bạn)
  2. // iCur : chỉ mục đang xét hiẽn tại
  3. // nLen : chiều dài cạnh của bàn cờ
  4. // iStep : Đếm bước nhảy của quân mã
  5. bool LoopSteps(vector<int> & vtBoard, int iCur, int nLen, int iStep)
  6. {
  7. int row = iCur/nLen;
  8. int col = iCur%nLen;
  9. vtBoard[iCur] = iStep;  // Cho đi thử
  10. int iNext;
  11. // Kiểm tra đã bước qua tất cả các ô bàn cờ
  12. if(iStep == nLen * nLen - 1)
  13. return true;
  14. // Từ 1 vị trí, quân mã có thể nhảy tới 8 ô khác, xét từng ô để đệ quy sâu hơn
  15. // Hướng 1 giờ
  16. iNext = (row - 2) * nLen + (col + 1);
  17. if(row > 1 && col + 1 < nLen && vtBoard[iNext] == -1 && LoopSteps(vtBoard, iNext, nLen, iStep + 1))
  18. return true;
  19. // Hướng 2 giờ
  20. iNext = (row - 1) * nLen + (col + 2);
  21. if(row > 0 && col + 2 < nLen && vtBoard[iNext] == -1 && LoopSteps(vtBoard, iNext, nLen, iStep + 1))
  22. return true;
  23. // Hướng 4 giờ
  24. iNext = (row + 1) * nLen + (col + 2);
  25. if(row + 1 < nLen && col + 2 < nLen && vtBoard[iNext] == -1 && LoopSteps(vtBoard, iNext, nLen, iStep + 1))
  26. return true;
  27. // Hướng 5 giờ
  28. iNext = (row + 2) * nLen + (col + 1);
  29. if(row + 2 < nLen && col + 1 < nLen && vtBoard[iNext] == -1 && LoopSteps(vtBoard, iNext, nLen, iStep + 1))
  30. return true;
  31. // Hướng 7 giờ
  32. iNext = (row + 2) * nLen + (col - 1);
  33. if(row + 2 < nLen && col > 0 && vtBoard[iNext] == -1 && LoopSteps(vtBoard, iNext, nLen, iStep + 1))
  34. return true;
  35. // Hướng 8 giờ
  36. iNext = (row + 1) * nLen + (col - 2);
  37. if(row + 1 < nLen && col > 1 && vtBoard[iNext] == -1 && LoopSteps(vtBoard, iNext, nLen, iStep + 1))
  38. return true;
  39. // Hướng 10 giờ
  40. iNext = (row - 1) * nLen + (col - 2);
  41. if(row > 0 && col > 1 && vtBoard[iNext] == -1 && LoopSteps(vtBoard, iNext, nLen, iStep + 1)
  42. return true;
  43. // Hướng 11 giờ
  44. iNext = (row - 2) * nLen + (col - 1);
  45. if(row >1 && col > 0 && vtBoard[iNext] == -1 && LoopSteps(vtBoard, iNext, nLen, iStep + 1)
  46. return true;
  47.  
  48. vtBoard[iCur] = -1;  // quay lui
  49. return false;
  50. }
  51.  
  52. int main()
  53. {
  54. vector<int> vtBoard;
  55. int iLen;
  56. // Khởi tạo cho các thành phần cùng với các kiểm tra khác
  57. //........
  58. //........
  59. // Gọi đệ quy có thể như sau
  60. if(LoopSteps(vtBoard, 0, iLen, 0))
  61. {
  62. // xuất liệu
  63. }
  64. else
  65. {
  66. // không có đường đi
  67. }
  68. return 0;
  69. }

  Mình viết theo suy nghĩ thôi, không ở trên máy có TBD nên chưa thử nghiệm, bạn xem thử.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  662

  Mình đã sửa code của bạn một chút xíu để có thể chạy được (lỗi thiếu ")" và thiếu #include)thì đã cho kết quả với n=6,7,8
  Với n=9 thì bị treo

  Để kiểm tra vị trí tiếp theo có nằm trong bảng mình dùng đến 4 lệnh so sánh, còn bạn chỉ dùng 2, còn khi có kết quả thì mình throw, còn bạn thì trả về một chuỗi các "return true" cho đến lời gọi đầu tiên

  Cảm ơn bạn đã cho mình mở rộng tầm mắt
  Ps:code sửa lại mình chưa lưu thì đã lỡ tay xóa mất mà mình nhác đánh lại và máy sắp hết pin rồi, bạn thông cảm

 4. #4
  Ngày gia nhập
  02 2014
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  1,008

  Với n=9 thì máy báo lỗi hay mã chạy quá lâu vậy bạn. Bạn có thể đếm số lần gọi đệ quy với n=6,7,8 cho mình xem thử không. Đang mùa ở không nên kiếm cái gì vừa học vừa tiêu khiển qua ngày. Mà không có máy nên ngứa tay hà.😅😅😅😅😅

 5. #5
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  662

  Code cũ bên trên của mình có lỗi gì đó rồi, với n=5 nó không cho ra kết quả, code của bạn thì cho kết quả đúng
  Để đếm số lần gọi đệ qui, mình sửa code bạn lại như sau
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <vector>
  3. using namespace std;
  4.  
  5. // vtBoard : vector được khởi tạo = -1 theo cách thức của bạn. Khi ra khỏi hàm, lần cuối nó sẽ chứa thứ tự bước tới của quân mã nếu có đường đi đáp ứng yêu cầu ( cũng theo cách thiết kế của bạn)
  6. // iCur : chỉ mục đang xét hiẽn tại
  7. // nLen : chiều dài cạnh của bàn cờ
  8. // iStep : Đếm bước nhảy của quân mã
  9. bool LoopSteps(vector<int> & vtBoard, int iCur, int nLen, int iStep, unsigned long long& nDeQui)
  10. {
  11. int row = iCur/nLen;
  12. int col = iCur%nLen;
  13. vtBoard[iCur] = iStep;  // Cho đi thử
  14. int iNext;
  15. nDeQui++;
  16. if(nDeQui%1000000==0)
  17. {
  18.     cout<<"("<<nDeQui/1000000<<")";
  19. }
  20. // Kiểm tra đã bước qua tất cả các ô bàn cờ
  21. if(iStep == nLen * nLen - 1)
  22. return true;
  23. // Từ 1 vị trí, quân mã có thể nhảy tới 8 ô khác, xét từng ô để đệ quy sâu hơn
  24. // Hướng 1 giờ
  25. iNext = (row - 2) * nLen + (col + 1);
  26. if(row > 1 && col + 1 < nLen && vtBoard[iNext] == -1 && LoopSteps(vtBoard, iNext, nLen, iStep + 1,nDeQui))
  27. return true;
  28. // Hướng 2 giờ
  29. iNext = (row - 1) * nLen + (col + 2);
  30. if(row > 0 && col + 2 < nLen && vtBoard[iNext] == -1 && LoopSteps(vtBoard, iNext, nLen, iStep + 1,nDeQui))
  31. return true;
  32. // Hướng 4 giờ
  33. iNext = (row + 1) * nLen + (col + 2);
  34. if(row + 1 < nLen && col + 2 < nLen && vtBoard[iNext] == -1 && LoopSteps(vtBoard, iNext, nLen, iStep + 1,nDeQui))
  35. return true;
  36. // Hướng 5 giờ
  37. iNext = (row + 2) * nLen + (col + 1);
  38. if(row + 2 < nLen && col + 1 < nLen && vtBoard[iNext] == -1 && LoopSteps(vtBoard, iNext, nLen, iStep + 1,nDeQui))
  39. return true;
  40. // Hướng 7 giờ
  41. iNext = (row + 2) * nLen + (col - 1);
  42. if(row + 2 < nLen && col > 0 && vtBoard[iNext] == -1 && LoopSteps(vtBoard, iNext, nLen, iStep + 1,nDeQui))
  43. return true;
  44. // Hướng 8 giờ
  45. iNext = (row + 1) * nLen + (col - 2);
  46. if(row + 1 < nLen && col > 1 && vtBoard[iNext] == -1 && LoopSteps(vtBoard, iNext, nLen, iStep + 1,nDeQui))
  47. return true;
  48. // Hướng 10 giờ
  49. iNext = (row - 1) * nLen + (col - 2);
  50. if(row > 0 && col > 1 && vtBoard[iNext] == -1 && LoopSteps(vtBoard, iNext, nLen, iStep + 1,nDeQui))
  51. return true;
  52. // Hướng 11 giờ
  53. iNext = (row - 2) * nLen + (col - 1);
  54. if(row >1 && col > 0 && vtBoard[iNext] == -1 && LoopSteps(vtBoard, iNext, nLen, iStep + 1,nDeQui))
  55. return true;
  56.  
  57. vtBoard[iCur] = -1;  // quay lui
  58. return false;
  59. }
  60. void xuatLieu(vector<int>& vtBoard,int iLen,int nDeQui)
  61. {
  62.     cout<<"\n";
  63.     for(int hang=0;hang<iLen;hang++)
  64.     {
  65.         for(int cot=0;cot<iLen;cot++)
  66.         {
  67.             cout.width(3);
  68.             cout<<vtBoard[hang*iLen+cot];
  69.         }
  70.         cout<<"\n";
  71.     }
  72.     cout<<"So lan de qui : "<<nDeQui<<"\n";
  73. }
  74. int main()
  75. {
  76. vector<int> vtBoard;
  77. unsigned long long nDeQui=0;
  78. int iLen;
  79. iLen=8;
  80. vtBoard.resize(iLen*iLen,-1);
  81. // Khởi tạo cho các thành phần cùng với các kiểm tra khác
  82. //........
  83. //........
  84. // Gọi đệ quy có thể như sau
  85. if(LoopSteps(vtBoard, 0, iLen, 0,nDeQui))
  86. {
  87. // xuất liệu
  88.     xuatLieu(vtBoard,iLen,nDeQui);
  89. }
  90. else
  91. {
  92. // không có đường đi
  93.     cout<<"Khong co duong di\n";
  94. }
  95. return 0;
  96. }
  97. /*
  98. n=6
  99.  
  100. 0 27 32 19  2 25
  101.  33 18  1 26  7 12
  102.  28 31 20 11 24  3
  103.  17 34 29  6 13  8
  104.  30 21 10 15  4 23
  105.  35 16  5 22  9 14
  106. So lan de qui : 5422
  107.  
  108. [Program finished]
  109.  
  110. n=7
  111.  
  112. (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)
  113.   0 27 36 23  2 25 16
  114.  35 38  1 26 17 10  3
  115.  28 41 22 37 24 15  8
  116.  39 34 29 18  9  4 11
  117.  42 21 40 31 14  7 46
  118.  33 30 19 44 47 12  5
  119.  20 43 32 13  6 45 48
  120. So lan de qui : 11272348
  121.  
  122. [Program finished]
  123.  
  124. n=8
  125.  
  126. (1)(2)(3)
  127.   0 37 54 33  2 35 18 21
  128.  53 46  1 36 19 22  3 16
  129.  38 55 32 45 34 17 20  9
  130.  47 52 39 56 23 10 15  4
  131.  58 31 44 51 40 25  8 11
  132.  43 48 57 24 61 14  5 26
  133.  30 59 50 41 28  7 12 63
  134.  49 42 29 60 13 62 27  6
  135. So lan de qui : 3242065
  136.  
  137. [Program finished]
  138.  
  139. n=9
  140.  
  141. (1)...(2147)...
  142. chạy trong 4 phútnghĩa là gọi đệ qui đến 2147 triệu lần vẫn chưa ra kết quả
  143. chạy trong 66 phút, đệ qui lượt thứ 30000 triệu, số vẫn in ra đều đều, nhưng vẫn chưa ra kết quả, chạy lâu quá nên mình dừng c trình
  144. Mình dùng TBD miễn phí cxx droid chạy trên android, không biết người ta cho sử dụng free đến bao lâu nữa
  145. */
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi khoaph : 14-04-2020 lúc 04:01 PM.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  02 2014
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  1,008

  Mặc định Cải tiến giải thuật bài con mã đi tuần như thế nào?(với bảng 6x6)

  OK bạn, giải thuật này vấp phải sự bùng nổ bước lặp, để nghĩ xem có giải pháp nào tốt hơn không!

 7. #7
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  662

  Mình đã tìm ra lỗi trong code của mình, mừng dễ sợ
  C++ Code:
  1. void gan(int i)
  2. {
  3.     //cout<<i<<",";
  4.     if(i>=n*n-1)//<------------ mới sửa lại ở đây, lúc trước là i>=n*n
  5.     {
  6.         throw "day";
  7.     }
  8.     int j=0;
  9.     int h,c;
  10.     h=co[i]/n;
  11.     c=co[i]%n;
  12.     //cout<<co[i]<<" "<<h<<" "<<c<<endl;
  13.     while(j<8)
  14.     {
  15.         //cout<<" x:"<<h<<","<<c<<":x ";
  16.         h+=dy[j];
  17.         c+=dx[j];
  18.         //cout<<":"<<h<<","<<c<<","<<otrong(h,c)<<":";
  19.         if(otrong(h,c))
  20.         {
  21.             //cout<<j<<"("<<h<<":"<<c<<")";
  22.             oo(h,c)=i+1;
  23.             co[i+1]=h*n+c;
  24.             gan(i+1);
  25.             co[i+1]=-1;
  26.             oo(h,c)=-1;
  27.         }
  28.         h-=dy[j];
  29.         c-=dx[j];
  30.         //cout<<" z:"<<h<<","<<c<<"z ";
  31.         j++;  
  32.     }
  33.     cout<<"\n";
  34. }
  35. /*
  36.   0  9 22 63  6  3 12 17
  37.  23 62  7  2 11 16  5 14
  38.   8  1 10 21  4 13 18 31
  39.  61 24 39 42 19 30 15 50
  40.  38 43 20 57 40 49 32 29
  41.  25 60 41 46 35 28 51 54
  42.  44 37 58 27 56 53 48 33
  43.  59 26 45 36 47 34 55 52
  44.  
  45. [Program finished]*/
  Code của mình đã ra kết quả đúng với n=5,6,7. Với n=8 thì code mình mất tới hơn 3 phút, code của bạn thì cho kết quả ngay lập tức
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi khoaph : 14-04-2020 lúc 09:24 PM.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn