Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Lập trình cấu trúc cho Console, sử dụng thuật toán "dầu loang", mã nguồn Lines98

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2014
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  933

  Mặc định Lập trình cấu trúc cho Console, sử dụng thuật toán "dầu loang", mã nguồn Lines98

  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <vector>
  3. #include <stack>
  4. #include <windows.h>
  5. #include <time.h>
  6. using namespace std;
  7.  
  8. enum { TC_FREE = 0, TC_SELECTED, TC_LARGE, TC_SMALL, TC_ROAD };
  9. typedef struct
  10. {
  11.     short   Style;                  // Kiểu ô : TC_FREE = 0, TC_SELECTED, TC_LARGE, TC_SMALL, TC_ROAD
  12.     short   ColorIndex;             // Chỉ mục màu hệ thống - có 16 màu : 0 là nền, 9-15 là các chỉ mục màu sáng hơn màu nền
  13.     short   Index;                  // Chỉ mục
  14. } CELL;
  15. typedef struct
  16. {
  17.     short   Style;                  // Kiểu ép từ CELL qua chỉ có 2 giá trị : TC_LARGE, TC_FREE
  18.     short   PrevIndex;              // Chỉ mục nốt trước
  19. } TEMP;
  20. const   short   g_AttriIndex[] =    // Định nghĩa cho 7 chỉ mục kết hợp màu console
  21. {
  22.     FOREGROUND_RED | FOREGROUND_INTENSITY,
  23.     FOREGROUND_GREEN | FOREGROUND_INTENSITY,
  24.     FOREGROUND_BLUE | FOREGROUND_INTENSITY,
  25.     FOREGROUND_RED | FOREGROUND_GREEN | FOREGROUND_INTENSITY,
  26.     FOREGROUND_RED | FOREGROUND_BLUE | FOREGROUND_INTENSITY,
  27.     FOREGROUND_GREEN | FOREGROUND_BLUE | FOREGROUND_INTENSITY,
  28.     FOREGROUND_RED | FOREGROUND_GREEN | FOREGROUND_BLUE | FOREGROUND_INTENSITY
  29. };
  30.  
  31. // Cố định kích thước Console
  32. void ResizeConsole()
  33. {
  34.     HWND    hwnd = GetConsoleWindow();
  35.     RECT    r;
  36.     GetWindowRect(hwnd, &r);
  37.     MoveWindow(hwnd, r.left, r.top, 520, 460, TRUE);
  38.     long dwStyle = GetWindowLongPtr(hwnd, GWL_STYLE);
  39.     dwStyle ^= WS_MAXIMIZEBOX;          // Làm mờ nút maximize
  40.     dwStyle ^= WS_THICKFRAME;           // Tạo border không thể kéo
  41.     SetWindowLongPtr(hwnd, GWL_STYLE, dwStyle);
  42. }
  43. // Đưa con nháy Caret tới vị trí giữa của 1 ô
  44. void GotoCell(short index)
  45. {
  46.     SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), { 7 + index % 9 * 4, 5 + index / 9 * 2 });
  47. }
  48. // Ẩn hoặc hiện con nháy Caret
  49. void ShowConsoleCursor(bool show)
  50. {
  51.     HANDLE console = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
  52.     CONSOLE_CURSOR_INFO     cci;
  53.     GetConsoleCursorInfo(console, &cci);
  54.     cci.bVisible = show;
  55.     SetConsoleCursorInfo(console, &cci);
  56. }
  57. // Chờ nhận 1 phím
  58. short GetKeyDown()
  59. {
  60.     short       key = 0;
  61.     while (!(key == VK_SPACE || key == VK_ESCAPE || key == VK_RETURN
  62.         || key == VK_LEFT || key == VK_UP || key == VK_RIGHT || key == VK_DOWN))
  63.     {
  64.         if (GetAsyncKeyState(VK_RETURN))    key = VK_RETURN;
  65.         if (GetAsyncKeyState(VK_SPACE))     key = VK_SPACE;
  66.         if (GetAsyncKeyState(VK_ESCAPE))    key = VK_ESCAPE;
  67.         if (GetAsyncKeyState(VK_LEFT))      key = VK_LEFT;
  68.         if (GetAsyncKeyState(VK_UP))        key = VK_UP;
  69.         if (GetAsyncKeyState(VK_RIGHT))     key = VK_RIGHT;
  70.         if (GetAsyncKeyState(VK_DOWN))      key = VK_DOWN;
  71.     }
  72.     return key;
  73. }
  74. // Vẽ tất cả các đối tượng cố định
  75. void DrawBoard()
  76. {
  77.     HANDLE  console = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
  78.     SetConsoleTextAttribute(console, FOREGROUND_GREEN | FOREGROUND_BLUE | FOREGROUND_INTENSITY);
  79.     SetConsoleCursorPosition(console, { 28, 1 });
  80.     cout << "LINES98";
  81.     SetConsoleTextAttribute(console, 8);
  82.     SetConsoleCursorPosition(console, { 5, 2 });
  83.     cout << "==================================================";
  84.     for (short i = 4; i < 21; i += 2)
  85.     {
  86.         SetConsoleCursorPosition(console, { 5, i });
  87.         cout << "+---+---+---+---+---+---+---+---+---+";
  88.         SetConsoleCursorPosition(console, { 5, i + 1 });
  89.         cout << "|   |   |   |   |   |   |   |   |   |";
  90.     }
  91.     SetConsoleCursorPosition(console, { 5, 22 });
  92.     cout << "+---+---+---+---+---+---+---+---+---+";
  93.     SetConsoleCursorPosition(console, { 46, 7 });   cout << "<Left>";
  94.     SetConsoleCursorPosition(console, { 46, 9 });   cout << "<Up>";
  95.     SetConsoleCursorPosition(console, { 46, 11 });  cout << "<Right>";
  96.     SetConsoleCursorPosition(console, { 46, 13 });  cout << "<Down>";
  97.     SetConsoleCursorPosition(console, { 46, 15 });  cout << "<Spacebar>";
  98.     SetConsoleCursorPosition(console, { 46, 17 });  cout << "<Enter>";
  99.     SetConsoleCursorPosition(console, { 46, 19 });  cout << "<Esc>";
  100. }
  101. // Vẽ các viên bi chờ ở bên ngoài khung chơi
  102. void DrawFactory(short factory[3])
  103. {
  104.     HANDLE  console = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
  105.     for (short i = 0; i < 3; i++)
  106.     {
  107.         SetConsoleCursorPosition(console, { 46 + i * 4, 5 });
  108.         SetConsoleTextAttribute(console, factory[i]);
  109.         cout << 'O';
  110.     }
  111. }
  112. // Vẽ điểm số cộng dồn từ đầu khi chơi
  113. void DrawMark(short mark)
  114. {
  115.     HANDLE  console = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
  116.     SetConsoleTextAttribute(console, FOREGROUND_RED | FOREGROUND_GREEN | FOREGROUND_INTENSITY);
  117.     SetConsoleCursorPosition(console, { 45, 21 });
  118.     cout << " Mark " << mark;
  119. }
  120. // Vẽ các ký hiệu đại diện cho ô : bi lớn, bi nhỏ, dấu chấm...
  121. void DrawCell(HANDLE console, CELL cell)
  122. {
  123.     short   x = 7 + cell.Index % 9 * 4;
  124.     short   y = 5 + cell.Index / 9 * 2;
  125.     SetConsoleCursorPosition(console, { x, y });
  126.     SetConsoleTextAttribute(console, cell.ColorIndex);
  127.     switch (cell.Style)
  128.     {
  129.     case TC_SELECTED:   cout << 'S'; break;     // Bi đang được chọn
  130.     case TC_LARGE:      cout << 'o'; break;     // Bi lớn
  131.     case TC_SMALL:      cout << '+'; break;     // Bi nhỏ đang chờ chuyển sang bi lớn
  132.     case TC_ROAD:       cout << '.'; break;     // Ký hiệu đánh dấu đường đi
  133.     case TC_FREE:       cout << ' '; break;     // Ô trống
  134.     }
  135.     SetConsoleCursorPosition(console, { x, y });
  136. }
  137. // Vẽ 1 ô
  138. void DrawCell(CELL cell)
  139. {
  140.     DrawCell(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), cell);
  141. }
  142. // Vẽ tất cả các ô
  143. void DrawCells(CELL cell[81])
  144. {
  145.     HANDLE  console = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
  146.     for (short i = 0; i < 81; i++)
  147.         DrawCell(console, cell[i]);
  148. }
  149. // Cho nhấp nháy tập hợp ô ăn được
  150. void DrawBonusCell(CELL cell[81], vector<short> & bonus)
  151. {
  152.     short   colorindex = cell[bonus[0]].ColorIndex;
  153.     short   count = (short)bonus.size();
  154.     for (short times = 0; times < 3; times++)
  155.     {
  156.         for (short i = 0; i < count; i++)       // Vẽ
  157.         {
  158.             cell[bonus[i]].Style = TC_LARGE;
  159.             cell[bonus[i]].ColorIndex = colorindex;
  160.             DrawCell(cell[bonus[i]]);
  161.         }
  162.         Sleep(200);
  163.         for (short i = 0; i < count; i++)       // Xóa
  164.         {
  165.             cell[bonus[i]].Style = TC_FREE;
  166.             cell[bonus[i]].ColorIndex = 0;
  167.             DrawCell(cell[bonus[i]]);
  168.         }
  169.         Sleep(200);
  170.     }
  171. }
  172. // Khởi tạo ngẫu nhiên cho tất cả ô
  173. void InitCells(CELL cell[81])
  174. {
  175.     for (short i = 0; i < 81; i++)              // Tất cả là ô trống
  176.     {
  177.         cell[i].Style = TC_FREE;
  178.         cell[i].ColorIndex = 0;
  179.         cell[i].Index = i;
  180.     }
  181.     for (short i = 0; i < 6; i++)               // Khởi tạo 3 bi lớn và nhỏ đầu tiên trên Board
  182.     {
  183.         short   index;
  184.         do
  185.         {
  186.             index = rand() % 81;
  187.         } while (cell[index].Style != TC_FREE);
  188.         cell[index].Style = (i < 3) ? TC_LARGE : TC_SMALL;
  189.         cell[index].ColorIndex = g_AttriIndex[rand() % 7];
  190.         cell[index].Index = index;
  191.     }
  192. }
  193. // Trả về số đếm của một kiểu ô nào đó cùng các phần tử chứa trong Vector
  194. short EnumStyleCell(CELL cell[81], short style, vector<short> & result)
  195. {
  196.     short count = 0;
  197.     result.resize(0);
  198.     for (short i = 0; i < 81; i++)
  199.         if (cell[i].Style == style)
  200.         {
  201.             result.push_back(i);
  202.             count++;
  203.         }
  204.     return count;
  205. }
  206. // Thuật toán chính : Vết dầu loang
  207. void LoopRoad(TEMP temp[81], vector<short> & prev, short end, stack<short> & road)
  208. {
  209.     vector<short>   next;                                   // Vector sẽ chứa các chỉ mục cho lần duyệt kế tiếp
  210.     for (short i = (short)prev.size() - 1; i >= 0; i--)     // Duyệt các chỉ mục được cho từ lần duyệt trước
  211.     {
  212.         short   preIndex;
  213.         short   index = prev[i];
  214.         short   row = index / 9;
  215.         short   col = index % 9;
  216.         if (index == end)                                   // Gặp đích - đẩy đường đi vào ngăn xếp
  217.         {
  218.             road.push(index);
  219.             while (temp[index].PrevIndex > -1)
  220.             {
  221.                 index = temp[index].PrevIndex;              // Lấy chỉ mục ô trước đó
  222.                 road.push(index);                           // Đẩy vào ngăn xếp
  223.             }
  224.             return;
  225.         }
  226.         preIndex = row * 9 + col - 1;                       // Xét ô bên trái
  227.         if (col > 0 && temp[preIndex].Style == TC_FREE)
  228.         {
  229.             temp[preIndex].Style = TC_ROAD;                 // Đánh dấu ô này là đường đi
  230.             temp[preIndex].PrevIndex = index;               // Thiết lập chỉ mục cha
  231.             next.push_back(preIndex);                       // Nối thêm vào mảng duyệt lần sau
  232.         }
  233.         preIndex = (row - 1) * 9 + col;                     // Xét ô phía trên
  234.         if (row > 0 && temp[preIndex].Style == TC_FREE)
  235.         {
  236.             temp[preIndex].Style = TC_ROAD;
  237.             temp[preIndex].PrevIndex = index;
  238.             next.push_back(preIndex);
  239.         }
  240.         preIndex = row * 9 + col + 1;                       // Xét ô bên phải
  241.         if (col < 8 && temp[preIndex].Style == TC_FREE)
  242.         {
  243.             temp[preIndex].Style = TC_ROAD;
  244.             temp[preIndex].PrevIndex = index;
  245.             next.push_back(preIndex);
  246.         }
  247.         preIndex = (row + 1) * 9 + col;                     // Xét ô phía dưới
  248.         if (row < 8 && temp[preIndex].Style == TC_FREE)
  249.         {
  250.             temp[preIndex].Style = TC_ROAD;
  251.             temp[preIndex].PrevIndex = index;
  252.             next.push_back(preIndex);
  253.         }
  254.     }
  255.     if (!next.empty())                                      // Nếu có một tập hợp ô mới cần xét...
  256.         LoopRoad(temp, next, end, road);                    // ... thì cho đệ quy tiếp tục
  257. }
  258. // Đường đi được trả về trong roadcell nếu có
  259. short FindRoad(CELL cell[81], short start, short end, vector<CELL> & roadcell)
  260. {
  261.     TEMP        temp[81];
  262.     for (short i = 0; i < 81; i++)              // Sao chép sang mảng tạm chỉ 2 giá trị : TC_LARGE, TC_FREE
  263.     {
  264.         if (cell[i].Style == TC_SELECTED || cell[i].Style == TC_LARGE)
  265.             temp[i].Style = TC_LARGE;
  266.         else
  267.             temp[i].Style = TC_FREE;
  268.         temp[i].PrevIndex = -1;
  269.     }
  270.     vector<short>   prev(1, start);
  271.     stack<short>    road;
  272.     LoopRoad(temp, prev, end, road);
  273.     short   count = (short)road.size();
  274.     roadcell.resize(count);                     // Khởi tạo vector lưu đường đi
  275.     for (short i = 0; i < count; i++)           // Đường đi được lưu trong roadcell
  276.     {
  277.         short   top = road.top();
  278.         roadcell[i].Index = top;                // ghi vào
  279.         roadcell[i].Style = cell[top].Style;
  280.         roadcell[i].ColorIndex = cell[top].ColorIndex;
  281.         road.pop();                             // Xóa trên stack cũ
  282.     }
  283.     return count;
  284. }
  285. // Vẽ đường đi
  286. void DrawRoad(CELL cell[81], vector<CELL> & roadcell)
  287. {
  288.     if (!roadcell.empty())
  289.     {
  290.         short   colorindex = cell[roadcell[0].Index].ColorIndex;
  291.         HANDLE  console = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
  292.         for (short i = (short)roadcell.size() - 1; i >= 0; i--)
  293.         {
  294.             cell[roadcell[i].Index].Style = TC_ROAD;
  295.             cell[roadcell[i].Index].ColorIndex = colorindex;
  296.             DrawCell(console, cell[roadcell[i].Index]);
  297.         }
  298.     }
  299. }
  300. // Cho viên bi đi từng bước
  301. void StepRoad(CELL cell[81], vector<CELL> & roadcell)
  302. {
  303.     short   colorindex = cell[roadcell[0].Index].ColorIndex;
  304.     HANDLE  console = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
  305.     short   count = (short)roadcell.size();
  306.     for (short i = 0; i < count - 1; i++)
  307.     {
  308.         // Bước tới
  309.         cell[roadcell[i + 1].Index].Style = TC_LARGE;
  310.         cell[roadcell[i + 1].Index].ColorIndex = colorindex;
  311.         DrawCell(console, cell[roadcell[i + 1].Index]);
  312.         // Xóa trước đó về ô trống hoặc bi nhỏ
  313.         if (roadcell[i].Style == TC_SMALL)
  314.         {
  315.             cell[roadcell[i].Index].Style = TC_SMALL;
  316.             cell[roadcell[i].Index].ColorIndex = roadcell[i].ColorIndex;
  317.         }
  318.         else
  319.         {
  320.             cell[roadcell[i].Index].Style = TC_FREE;
  321.             cell[roadcell[i].Index].ColorIndex = 0;
  322.         }
  323.         DrawCell(console, cell[roadcell[i].Index]);
  324.         Sleep(100);     // Tạo hiệu ứng chuyển động
  325.     }
  326. }
  327. // Từ 1 viên bi, tìm theo các hướng để nhận tập hợp thưởng vào nơi lưu bonus
  328. short BonusFromCell(CELL cell[81], short node, vector<short> & bonus)
  329. {
  330.     short   r, c, count;
  331.     short   colorindex = cell[node].ColorIndex;
  332.     // ngang
  333.     count = 1;
  334.     bonus.resize(1, node);
  335.     r = node / 9; c = node % 9;
  336.     while (--c >= 0 && cell[r * 9 + c].Style == TC_LARGE && cell[r * 9 + c].ColorIndex == colorindex)   // left
  337.     {
  338.         bonus.push_back(r * 9 + c); count++;
  339.     }
  340.     r = node / 9; c = node % 9;
  341.     while (++c <= 8 && cell[r * 9 + c].Style == TC_LARGE && cell[r * 9 + c].ColorIndex == colorindex)   // right
  342.     {
  343.         bonus.push_back(r * 9 + c); count++;
  344.     }
  345.     if (count >= 5)
  346.         return count;
  347.     // dọc
  348.     count = 1;
  349.     bonus.resize(1, node);
  350.     r = node / 9; c = node % 9;
  351.     while (--r >= 0 && cell[r * 9 + c].Style == TC_LARGE && cell[r * 9 + c].ColorIndex == colorindex)   // up
  352.     {
  353.         bonus.push_back(r * 9 + c); count++;
  354.     }
  355.     r = node / 9; c = node % 9;
  356.     while (++r <= 8 && cell[r * 9 + c].Style == TC_LARGE && cell[r * 9 + c].ColorIndex == colorindex)   // down
  357.     {
  358.         bonus.push_back(r * 9 + c); count++;
  359.     }
  360.     if (count >= 5)
  361.         return count;
  362.     // chéo thuận
  363.     count = 1;
  364.     bonus.resize(1, node);
  365.     r = node / 9; c = node % 9;
  366.     while (--r >= 0 && --c >= 0 && cell[r * 9 + c].Style == TC_LARGE && cell[r * 9 + c].ColorIndex == colorindex)   // tây bắc
  367.     {
  368.         bonus.push_back(r * 9 + c); count++;
  369.     }
  370.     r = node / 9; c = node % 9;
  371.     while (++r <= 8 && ++c <= 8 && cell[r * 9 + c].Style == TC_LARGE && cell[r * 9 + c].ColorIndex == colorindex)   // đông nam
  372.     {
  373.         bonus.push_back(r * 9 + c); count++;
  374.     }
  375.     if (count >= 5)
  376.         return count;
  377.     // chéo nghịch
  378.     count = 1;
  379.     bonus.resize(1, node);
  380.     r = node / 9; c = node % 9;
  381.     while (--r >= 0 && ++c <= 8 && cell[r * 9 + c].Style == TC_LARGE && cell[r * 9 + c].ColorIndex == colorindex)   // đông bắc
  382.     {
  383.         bonus.push_back(r * 9 + c); count++;
  384.     }
  385.     r = node / 9; c = node % 9;
  386.     while (++r <= 8 && --c >= 0 && cell[r * 9 + c].Style == TC_LARGE && cell[r * 9 + c].ColorIndex == colorindex)   // tây nam
  387.     {
  388.         bonus.push_back(r * 9 + c); count++;
  389.     }
  390.     if (count >= 5)
  391.         return count;
  392.     return 0;
  393. }
  394. // Tìm bonus từ nhiều viên bi ban đầu
  395. short BonusFromCells(CELL cell[81], vector<short> nodes, vector<short> & bonus)
  396. {
  397.     bonus.resize(0);
  398.     for (short i = (short)nodes.size() - 1; i >= 0; i--)
  399.     {
  400.         vector<short>   single(0);      // Tìm cho từng viên bi riêng lẻ
  401.         if (BonusFromCell(cell, nodes[i], single))
  402.         {
  403.             for (short j = (short)single.size() - 1; j >= 0; j--)
  404.                 bonus.push_back(single[j]);
  405.         }
  406.     }
  407.     return (short)bonus.size();
  408. }
  409. // Xuất thông báo số bi ăn được
  410. void MessageAddMark(short number)
  411. {
  412.     HANDLE  console = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
  413.     for (short i = 0; i < 4; i++)
  414.     {
  415.         SetConsoleTextAttribute(console, FOREGROUND_RED | FOREGROUND_GREEN | FOREGROUND_INTENSITY);
  416.         SetConsoleCursorPosition(console, { 15, 24 });
  417.         cout << "Oh, + " << number << " marks !!!";
  418.         Sleep(400);         // Tạo hiệu ứng gây chú ý
  419.         SetConsoleTextAttribute(console, 0);
  420.         SetConsoleCursorPosition(console, { 15, 24 });
  421.         cout << "                                ";
  422.         Sleep(100);
  423.     }
  424. }
  425. // Các thông báo khác
  426. void MessageString(char string[])
  427. {
  428.     HANDLE  console = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
  429.     for (short i = 0; i < 4; i++)
  430.     {
  431.         SetConsoleTextAttribute(console, FOREGROUND_RED | FOREGROUND_GREEN | FOREGROUND_INTENSITY);
  432.         SetConsoleCursorPosition(console, { 15, 24 });
  433.         cout << string;
  434.         Sleep(400);     // Tạo hiệu ứng gây chú ý
  435.         SetConsoleTextAttribute(console, 0);
  436.         SetConsoleCursorPosition(console, { 15, 24 });
  437.         cout << "                      ";
  438.         Sleep(100);
  439.     }
  440. }
  441. // Xử lý khi nhấn các phím mũi tên
  442. void HandleArrowPress(short key, short & current)
  443. {
  444.     short   row = current / 9;
  445.     short   col = current % 9;
  446.     switch (key)
  447.     {
  448.     case VK_LEFT:   if (col > 0) col--; break;      // Left arrow
  449.     case VK_UP:     if (row > 0) row--; break;      // Up arrow
  450.     case VK_RIGHT:  if (col < 8) col++; break;      // Rifgr arrow
  451.     case VK_DOWN:   if (row < 8) row++; break;      // Down arrow
  452.     }
  453.     current = row * 9 + col;
  454.     GotoCell(current);                              // Đưa con nháy tới vị trí mới
  455. }
  456. // Xử lý khi nhấn Enter hoặc Spacebar
  457. void HandleEnterPress(CELL cell[81], short created[3], short & current, short & selected, short & mark)
  458. {
  459.     // 1: Enter một ô đã chọn trước đó - bỏ chọn
  460.     if (selected == current)
  461.     {
  462.         cell[current].Style = TC_LARGE;
  463.         DrawCell(cell[current]);
  464.         GotoCell(current);
  465.         selected = -1;
  466.     }
  467.     // 2: Enter một ô lớn khi chưa có chọn trước đó - chọn ô
  468.     else if (cell[current].Style == TC_LARGE && selected == -1)
  469.     {
  470.         cell[current].Style = TC_SELECTED;
  471.         DrawCell(cell[current]);
  472.         GotoCell(current);
  473.         selected = current;
  474.     }
  475.     // 3: Enter một ô lớn khi đã chọn một ô khác trước đó - bỏ chọn ô cũ chọn ô mới
  476.     else if (cell[current].Style == TC_LARGE && selected != -1)
  477.     {
  478.         cell[selected].Style = TC_LARGE;        // Bỏ chọn ô chọn trước đó
  479.         DrawCell(cell[selected]);
  480.         cell[current].Style = TC_SELECTED;      // Chọn ô mới
  481.         DrawCell(cell[current]);
  482.         GotoCell(current);
  483.         selected = current;
  484.     }
  485.     // 4: Enter lên ô trống hoặc ô chứa bi nhỏ khi đã chọn trước
  486.     else if (selected != -1)
  487.     {
  488.         vector<CELL>    roadcell;
  489.         if (FindRoad(cell, selected, current, roadcell))
  490.         {
  491.             ShowConsoleCursor(false);
  492.             DrawRoad(cell, roadcell);           // Vẽ đường đi bằng các dấu chấm cùng màu với màu bi
  493.             GotoCell(selected);
  494.             StepRoad(cell, roadcell);           // Cho bi chính đi dần qua từng vị trí
  495.             Sleep(200);
  496.             if (roadcell[roadcell.size() - 1].Style == TC_SMALL)    // Bi cuối đường là bi nhỏ bị đè
  497.             {
  498.                 vector<short>   freecell;
  499.                 short   count = EnumStyleCell(cell, TC_FREE, freecell);
  500.                 short   index = rand() % count;                     // Tìm 1 ô trống ngẫu nhiên
  501.                 cell[freecell[index]].Style = TC_SMALL;             // để chuyển ô bị đè tới đó
  502.                 cell[freecell[index]].ColorIndex = roadcell[roadcell.size() - 1].ColorIndex;
  503.                 DrawCell(cell[freecell[index]]);
  504.             }
  505.             vector<short>       bonus(0);
  506.             if (BonusFromCell(cell, current, bonus))            // Nếu có nhận những ô sẽ ăn
  507.             {
  508.                 DrawBonusCell(cell, bonus);                     // Vẽ nó ra
  509.                 short count = (short)bonus.size();
  510.                 mark += count;                                  // Cộng dồn điểm thưởng
  511.                 DrawMark(mark);                                 // Vẽ nó ra
  512.                 MessageAddMark(count);                          // Thông báo cho người chơi
  513.             }
  514.             vector<short>       smallcell;
  515.             if (EnumStyleCell(cell, TC_SMALL, smallcell))       // Từ nhỏ -> lớn
  516.             {
  517.                 short   count = (short)smallcell.size();
  518.                 for (short i = 0; i < count; i++)
  519.                 {
  520.                     cell[smallcell[i]].Style = TC_LARGE;        // Chuyển sang lớn
  521.                     DrawCell(cell[smallcell[i]]);               // Vẽ nó
  522.                 }
  523.                 Sleep(200);
  524.                 for (short i = 0; i < count; i++)               // Ăn bi thụ động
  525.                 {
  526.                     vector<short>       bonus(0);
  527.                     if (BonusFromCell(cell, smallcell[i], bonus))
  528.                     {
  529.                         DrawBonusCell(cell, bonus);
  530.                         MessageAddMark(count);
  531.                     }
  532.                 }
  533.             }
  534.             vector<short>       freecell;
  535.             if (EnumStyleCell(cell, TC_FREE, freecell))         // Chuẩn bị chuyển các ô bên ngoài vào board chính
  536.             {
  537.                 short   count = (short)freecell.size();
  538.                 for (short i = 0; i < min(count, 3); i++)       // Chuyển vào Board dưới dạng ô nhỏ
  539.                 {
  540.                     short   index;
  541.                     do
  542.                     {
  543.                         index = rand() % count;
  544.                     } while (cell[freecell[index]].Style != TC_FREE);
  545.                     cell[freecell[index]].Style = TC_SMALL;
  546.                     cell[freecell[index]].ColorIndex = created[i];
  547.                     DrawCell(cell[freecell[index]]);
  548.                 }
  549.                 for (short i = 0; i < 3; i++)                   // Phát sinh 3 bi mới
  550.                     created[i] = g_AttriIndex[rand() % 7];
  551.                 DrawFactory(created);                           // Vẽ nó
  552.             }
  553.             else
  554.                 MessageString("Game over !!!");
  555.             GotoCell(current);
  556.             ShowConsoleCursor(true);
  557.             selected = -1;
  558.         }
  559.         else
  560.         {
  561.             MessageString("Oh, no, no step !!!");
  562.             GotoCell(current);
  563.         }
  564.     }
  565. }
  566.  
  567. int main()
  568. {
  569.     ResizeConsole();
  570.     srand((unsigned int)time(0));
  571.     short   created[3] = { g_AttriIndex[rand() % 7], g_AttriIndex[rand() % 7], g_AttriIndex[rand() % 7] };
  572.     short   mark = 0;           // Số điểm
  573.     short   current = 40;       // Chỉ mục ô hiện hành
  574.     short   selected = -1;      // Chỉ mục ô được chọn
  575.     CELL    cell[81];           // Mảng ô
  576.     InitCells(cell);
  577.     DrawBoard();
  578.     DrawFactory(created);
  579.     DrawMark(mark);
  580.     DrawCells(cell);
  581.     GotoCell(current);
  582.  
  583.     // Bắt đầu cho người chơi chọn và đi bi
  584.     while (true)
  585.     {
  586.         short   key = GetKeyDown();
  587.         if (key == VK_ESCAPE)
  588.             return 0;
  589.         if (key == VK_RETURN || key == VK_SPACE)
  590.             HandleEnterPress(cell, created, current, selected, mark);
  591.         else if (key == VK_LEFT || key == VK_UP || key == VK_RIGHT || key == VK_DOWN)
  592.             HandleArrowPress(key, current);
  593.         Sleep(100);
  594.     }
  595.     return 0;
  596. }
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Lines98.jpg  

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2014
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  933

  Nếu muốn thực hiện trên Windows thì như sau ( trên VS2015) nhé :
  Visual C++ Code:
  1. #include <windows.h>
  2. #include <time.h>
  3. #include <vector>
  4. using namespace std;
  5.  
  6. #define     STATIC_OUTSIDE      0       // 0 - 2
  7. #define     STATIC_MESSAGE      3       // Định danh cửa sổ thông báo điểm
  8.  
  9. enum { TC_FREE = 0, TC_LARGE, TC_SMALL, TC_ROAD };
  10. typedef struct
  11. {
  12.     short   Style;          // Kiểu ép từ CCell qua chỉ có 2 giá trị : TC_LARGE, TC_FREE
  13.     short   PrevIndex;      // Chỉ mục nốt trước
  14. } TEMP;
  15. class CWindow;
  16.  
  17. class CMess
  18. {
  19. private:
  20.     HWND        m_hWnd;                         // Thẻ cửa sổ Cell
  21.     int         m_nMark = 0;                    // Điểm số cộng dồn
  22.     COLORREF    m_crFore = RGB(255, 255, 0);    // Màu chữ
  23.     COLORREF    m_crBack = RGB(0, 0, 255);      // Màu nền
  24. public:
  25.     // Các thuộc tính
  26.     __declspec(property(get = getHwnd)) HWND Hwnd;
  27.     __declspec(property(get = getForeColor, put = setForeColor)) COLORREF ForeColor;
  28.     __declspec(property(get = getBackColor, put = setBackColor)) COLORREF BackColor;
  29.     __declspec(property(get = getMark, put = setMark)) int Mark;
  30.     __declspec(property(get = getParent, put = setParent)) CWindow * Parent;
  31.     // Các cài đặt thuộc tính
  32.     HWND getHwnd() { return m_hWnd; }
  33.     COLORREF getForeColor() { return m_crFore; }
  34.     void setForeColor(COLORREF crFore) { m_crFore = crFore; }
  35.     COLORREF getBackColor() { return m_crBack; }
  36.     void setBackColor(COLORREF crBack) { m_crBack = crBack; }
  37.     int getMark() { return m_nMark; }
  38.     void setMark(int nMark) { m_nMark = nMark; }
  39.     // Các hàm công cộng
  40.     HWND Create(HINSTANCE hInst, HWND hParent, UINT id);
  41.     void Move();
  42.     void Draw();
  43. };
  44. class CDrop
  45. {
  46. private:
  47.     HWND        m_hWnd;         // Thẻ cửa sổ Cell
  48.     UINT        m_uIndex;       // Chỉ mục Cell này
  49.     COLORREF    m_crFore;       // Màu bi
  50.     COLORREF    m_crBack;       // Màu nền
  51.     CWindow *   m_pWindow;      // Cửa sổ cha
  52. public:
  53.     // Các thuộc tính
  54.     __declspec(property(get = getHwnd)) HWND Hwnd;
  55.     __declspec(property(get = getIndex, put = setIndex)) UINT Index;
  56.     __declspec(property(get = getForeColor, put = setForeColor)) COLORREF ForeColor;
  57.     __declspec(property(get = getBackColor, put = setBackColor)) COLORREF BackColor;
  58.     __declspec(property(get = getParent, put = setParent)) CWindow * Parent;
  59.     // Các cài đặt thuộc tính
  60.     HWND getHwnd() { return m_hWnd; }
  61.     UINT getIndex() { return m_uIndex; }
  62.     void setIndex(UINT uIndex) { m_uIndex = uIndex; }
  63.     COLORREF getForeColor() { return m_crFore; }
  64.     void setForeColor(COLORREF crFore) { m_crFore = crFore; }
  65.     COLORREF getBackColor() { return m_crBack; }
  66.     void setBackColor(COLORREF crBack) { m_crBack = crBack; }
  67.     CWindow * getParent() { return m_pWindow; }
  68.     void setParent(CWindow * pWindow) { m_pWindow = pWindow; }
  69.     // Các hàm công cộng
  70.     HWND Create(HINSTANCE hInst, HWND hParent, UINT id);
  71.     void Move();
  72.     void Draw();
  73. };
  74. class CCell
  75. {
  76. private:
  77.     HWND        m_hWnd;         // Thẻ cửa sổ Cell
  78.     UINT        m_uIndex;       // Chỉ mục Cell này
  79.     UINT        m_uStyle;       // Kiểu Cell
  80.     BOOL        m_bSelected;    // Cell này đang chọn ?
  81.     COLORREF    m_crBack;       // Màu nền
  82.     COLORREF    m_crFore;       // Màu bi
  83.     CWindow *   m_pWindow;      // Cửa sổ cha
  84.    
  85.     // Thủ tục window
  86.     static LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT msg, WPARAM wparam, LPARAM lparam);
  87.     // Các bộ xử lý thông điệp
  88.     LRESULT OnCreate(HINSTANCE hInst, HWND hWnd);
  89.     LRESULT OnPaint();
  90.     LRESULT OnLButtonDown(LPARAM lparam);
  91.  
  92. public:
  93.     // Các thuộc tính
  94.     __declspec(property(get = getHwnd)) HWND Hwnd;
  95.     __declspec(property(get = getIndex, put = setIndex)) UINT Index;
  96.     __declspec(property(get = getStyle, put = setStyle)) UINT Style;
  97.     __declspec(property(get = getSelected, put = setSelected)) BOOL Selected;
  98.     __declspec(property(get = getBackColor, put = setBackColor)) COLORREF BackColor;
  99.     __declspec(property(get = getForeColor, put = setForeColor)) COLORREF ForeColor;
  100.     __declspec(property(get = getParent, put = setParent)) CWindow * Parent;
  101.     // Các cài đặt thuộc tính
  102.     HWND getHwnd() { return m_hWnd; }
  103.     UINT getIndex() { return m_uIndex; }
  104.     void setIndex(UINT uIndex) { m_uIndex = uIndex; }
  105.     UINT getStyle() { return m_uStyle; }
  106.     void setStyle(UINT uStyle) { m_uStyle = uStyle; }
  107.     BOOL getSelected() { return m_bSelected; }
  108.     void setSelected(BOOL bSelected) { m_bSelected = bSelected; }
  109.     COLORREF getBackColor() { return m_crBack; }
  110.     void setBackColor(COLORREF crBack) { m_crBack = crBack; }
  111.     COLORREF getForeColor() { return m_crFore; }
  112.     void setForeColor(COLORREF crFore) { m_crFore = crFore; }
  113.     CWindow * getParent() { return m_pWindow; }
  114.     void setParent(CWindow * pWindow) { m_pWindow = pWindow; }
  115.     // Các hàm công cộng
  116.     HWND Create(HINSTANCE hInst, HWND hParent);
  117.     void Move();
  118.     void Draw();
  119. };
  120. class CWindow
  121. {
  122. private:
  123.     HINSTANCE   m_hInst;        // Thể hiện chương trình
  124.     HWND        m_hWnd;         // Thẻ cửa sổ chính
  125.     CCell       m_Cell[81];     // Các đối tượng Cell
  126.     CDrop       m_Drop[3];
  127.     CMess       m_Mess;
  128.     COLORREF    m_crTable[7] =
  129.     { RGB(255,255,0), RGB(255,0,255), RGB(0,255,255), RGB(255,0,0), RGB(0,255,0), RGB(0,0,255), RGB(128,128,128) };
  130.  
  131.     // Thủ tục window
  132.     static LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT msg, WPARAM wparam, LPARAM lparam);
  133.     // Các bộ xử lý thông điệp
  134.     LRESULT OnCreate(HINSTANCE hInst, HWND hWnd);
  135.     LRESULT OnSize(LPARAM lparam);
  136.     LRESULT OnDrawItem(LPDRAWITEMSTRUCT pd);
  137.     LRESULT OnClose();
  138.     LRESULT OnDestroy();
  139.  
  140.     void LoopRoad(TEMP temp[81], vector<short> & prev, short end, vector<short> & road);
  141.     void DrawRoad(vector<short> & road);
  142.     void StepRoad(vector<short> & road);
  143.     short EnumStyleCell(short style, vector<short> & result);
  144.     short BonusFromCell(short node, vector<short> & bonus);
  145.    
  146. public:
  147.     // Các thuộc tính
  148.     __declspec(property(get = getSelectedCell)) CCell * SelectedCell;
  149.     __declspec(property(get = getCell)) CCell * Cell[];
  150.     // Các cài đặt thuộc tính
  151.     CCell * getSelectedCell();
  152.     CCell * getCell(int index) { return &m_Cell[index]; }
  153.     // Các phương thức
  154.     BOOL Create(HINSTANCE hInst);
  155.     int LoopMessage();
  156.     void HandleAll(short start, short end);
  157. };
  158.  
  159. HWND CMess::Create(HINSTANCE hInst, HWND hParent, UINT id)
  160. {
  161.     m_hWnd = CreateWindowEx(WS_EX_DLGMODALFRAME, TEXT("static"), NULL, WS_CHILD | WS_VISIBLE | SS_OWNERDRAW, 0, 0, 0, 0, hParent, (HMENU)id, hInst, NULL);
  162.     return m_hWnd;
  163. }
  164. void CMess::Move()
  165. {
  166.     MoveWindow(m_hWnd, 130, 545, 395, 30, TRUE);
  167. }
  168. void CMess::Draw()
  169. {
  170.     RECT    r;
  171.     HDC     hdc = GetDC(m_hWnd);
  172.     HBRUSH  hbrBack = CreateSolidBrush(m_crBack);
  173.     GetClientRect(m_hWnd, &r);
  174.     FillRect(hdc, &r, hbrBack);
  175.     DeleteObject(hbrBack);
  176.  
  177.     SetTextColor(hdc, m_crFore);
  178.     SetBkMode(hdc, TRANSPARENT);
  179.     TCHAR   szText[MAX_PATH];
  180.     wsprintf(szText, TEXT("Marks : %u"), m_nMark);
  181.     DrawText(hdc, szText, -1, &r, DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER);
  182.     ReleaseDC(m_hWnd, hdc);
  183. }
  184.  
  185. HWND CDrop::Create(HINSTANCE hInst, HWND hParent, UINT id)
  186. {
  187.     m_uIndex = id;
  188.     m_hWnd = CreateWindowEx(WS_EX_DLGMODALFRAME, TEXT("static"), NULL, WS_CHILD | WS_VISIBLE | SS_OWNERDRAW, 0, 0, 0, 0, hParent, (HMENU)id, hInst, NULL);
  189.     return m_hWnd;
  190. }
  191. void CDrop::Move()
  192. {
  193.     MoveWindow(m_hWnd, m_uIndex * 30 + 30, 545, 30, 30, TRUE);
  194. }
  195. void CDrop::Draw()
  196. {
  197.     RECT    r;
  198.     HDC     hdc = GetDC(m_hWnd);
  199.     HBRUSH  hbrBack = CreateSolidBrush(m_crBack);
  200.     GetClientRect(m_hWnd, &r);
  201.     FillRect(hdc, &r, hbrBack);
  202.     DeleteObject(hbrBack);
  203.     HBRUSH  hbrFore = CreateSolidBrush(m_crFore);
  204.     SelectObject(hdc, hbrFore);
  205.     Ellipse(hdc, 2, 2, r.right - 2, r.bottom - 2);
  206.     DeleteObject(hbrFore);
  207.     ReleaseDC(m_hWnd, hdc);
  208. }
  209.  
  210. LRESULT CCell::WndProc(HWND hWnd, UINT msg, WPARAM wparam, LPARAM lparam)
  211. {
  212.     if (msg == WM_CREATE)
  213.     {
  214.         LPCREATESTRUCT  pcs = reinterpret_cast<LPCREATESTRUCT>(lparam);
  215.         CCell * pCell = reinterpret_cast<CCell*>(pcs->lpCreateParams);
  216.         SetWindowLongPtr(hWnd, GWLP_USERDATA, PtrToUlong(pCell));
  217.         return pCell->OnCreate(pcs->hInstance, hWnd);
  218.     }
  219.     CCell * pCell = reinterpret_cast<CCell*>(static_cast<LONG_PTR>(GetWindowLongPtr(hWnd, GWLP_USERDATA)));
  220.     switch (msg)
  221.     {
  222.     case WM_PAINT:          return pCell->OnPaint();
  223.     case WM_LBUTTONDOWN:    return pCell->OnLButtonDown(lparam);
  224.     }
  225.     return DefWindowProc(hWnd, msg, wparam, lparam);
  226. }
  227. LRESULT CCell::OnCreate(HINSTANCE hInst, HWND hWnd)
  228. {
  229.     m_hWnd = hWnd;
  230.     return 0;
  231. }
  232. LRESULT CCell::OnPaint()
  233. {
  234.     PAINTSTRUCT     ps;
  235.     BeginPaint(m_hWnd, &ps);
  236.     EndPaint(m_hWnd, &ps);
  237.     Draw();
  238.     return 0;
  239. }
  240. LRESULT CCell::OnLButtonDown(LPARAM lparam)
  241. {
  242.     if (m_uStyle == TC_LARGE)
  243.     {
  244.         if (this->Selected)                             // Click ngay cell đã chọn trước đó
  245.         {
  246.             this->Selected ^= 1;                        // Bỏ chọn
  247.             this->Draw();
  248.         }
  249.         else                                            // Cell này chưa được chọn
  250.         {
  251.             CCell * pCell = m_pWindow->SelectedCell;
  252.             if (pCell)                                  // Nếu có chọn trước một cell
  253.             {
  254.                 pCell->Selected ^= 1;                   // Bỏ chọn cell trước
  255.                 pCell->Draw();
  256.             }
  257.             this->Selected ^= 1;                        // Chọn cell này
  258.             this->Draw();
  259.         }
  260.     }
  261.     else
  262.     {
  263.         CCell * pCell;
  264.         if (pCell = m_pWindow->SelectedCell)
  265.             m_pWindow->HandleAll(pCell->Index, this->Index);
  266.     }
  267.     return 0;
  268. }
  269. HWND    CCell::Create(HINSTANCE hInst, HWND hParent)
  270. {
  271.     static  BOOL    bRegistered = 0;    // Sử dụng biến tĩnh để tránh đăng ký nhiều lần
  272.     WNDCLASS    w;
  273.     w.lpszClassName = TEXT("Cell");
  274.     if (!bRegistered)
  275.     {
  276.         w.cbClsExtra = 0;
  277.         w.cbWndExtra = 0;
  278.         w.hbrBackground = NULL;
  279.         w.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
  280.         w.hIcon = NULL;
  281.         w.hInstance = hInst;
  282.         w.lpfnWndProc = WndProc;
  283.         w.lpszMenuName = NULL;
  284.         w.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
  285.         if (!RegisterClass(&w))
  286.             return FALSE;
  287.         bRegistered = true;
  288.     }
  289.     return CreateWindowEx(WS_EX_DLGMODALFRAME, w.lpszClassName, NULL, WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 0, 0, hParent, NULL, hInst, this);
  290. }
  291. void    CCell::Move()
  292. {
  293.     UINT    row = m_uIndex / 9;
  294.     UINT    col = m_uIndex % 9;
  295.     MoveWindow(m_hWnd, 30 + col * 55, 30 + row * 55, 55, 55, TRUE);
  296. }
  297. void    CCell::Draw()
  298. {
  299.     RECT    r;
  300.     HDC     hdc = GetDC(m_hWnd);
  301.     HBRUSH  hbrBack = (m_bSelected) ? CreateSolidBrush(RGB(0, 128, 255)) : CreateSolidBrush(m_crBack);
  302.     GetClientRect(m_hWnd, &r);
  303.     FillRect(hdc, &r, hbrBack);
  304.     DeleteObject(hbrBack);
  305.     if (m_uStyle != TC_FREE)
  306.     {
  307.         HBRUSH  hbrFore = CreateSolidBrush(m_crFore);
  308.         SelectObject(hdc, hbrFore);
  309.         switch (m_uStyle)
  310.         {
  311.         case TC_LARGE:  Ellipse(hdc, 3, 3, r.right - 3, r.bottom - 3); break;
  312.         case TC_SMALL:  Ellipse(hdc, 13, 13, r.right - 13, r.bottom - 13); break;
  313.         }
  314.         DeleteObject(hbrFore);
  315.     }
  316.     ReleaseDC(m_hWnd, hdc);
  317. }
  318.  
  319. LRESULT CWindow::WndProc(HWND hWnd, UINT msg, WPARAM wparam, LPARAM lparam)
  320. {
  321.     if (msg == WM_CREATE)
  322.     {
  323.         LPCREATESTRUCT  pcs = reinterpret_cast<LPCREATESTRUCT>(lparam);
  324.         CWindow * pWindow = reinterpret_cast<CWindow*>(pcs->lpCreateParams);
  325.         SetWindowLongPtr(hWnd, GWLP_USERDATA, PtrToUlong(pWindow));
  326.         return pWindow->OnCreate(pcs->hInstance, hWnd);
  327.     }
  328.     CWindow * pWindow = reinterpret_cast<CWindow*>(static_cast<LONG_PTR>(GetWindowLongPtr(hWnd, GWLP_USERDATA)));
  329.     switch (msg)
  330.     {
  331.     case WM_SIZE:           return pWindow->OnSize(lparam);
  332.     case WM_DRAWITEM:       return pWindow->OnDrawItem((LPDRAWITEMSTRUCT)lparam);
  333.     case WM_CLOSE:          return pWindow->OnClose();
  334.     case WM_DESTROY:        return pWindow->OnDestroy();
  335.     }
  336.     return DefWindowProc(hWnd, msg, wparam, lparam);
  337. }
  338. LRESULT CWindow::OnCreate(HINSTANCE hInst, HWND hWnd)
  339. {
  340.     m_hInst = hInst;
  341.     m_hWnd = hWnd;
  342.     // Tính toán kích thước cho cửa sổ chính
  343.     RECT    r = { 0, 0, 555 , 595 };
  344.     AdjustWindowRect(&r, WS_CAPTION, FALSE);
  345.     int     cxWindow = r.right - r.left;
  346.     int     cyWindow = r.bottom - r.top;
  347.     GetWindowRect(hWnd, &r);
  348.     r.right = r.left + cxWindow;
  349.     r.bottom = r.top + cyWindow;
  350.     MoveWindow(hWnd, r.left, r.top, cxWindow, cyWindow, TRUE);
  351.     // Khởi tạo
  352.     srand((UINT)time(NULL));
  353.     for (int i = 0; i < 81; i++)
  354.     {
  355.         m_Cell[i].Index = i;
  356.         m_Cell[i].Style = TC_FREE;
  357.         m_Cell[i].Selected = FALSE;
  358.         m_Cell[i].BackColor = RGB(255, 128, 0);
  359.         m_Cell[i].ForeColor = 0;
  360.         m_Cell[i].Parent = this;
  361.         if (!m_Cell[i].Create(hInst, hWnd))
  362.             return -1;
  363.     }
  364.     for (int i = 0; i < 6; i++)             // Khởi tạo 3 bi lớn và nhỏ đầu tiên trên Board
  365.     {
  366.         int index;
  367.         do
  368.         {
  369.             index = rand() % 81;
  370.         } while (m_Cell[index].Style != TC_FREE);
  371.         m_Cell[index].Style = (i < 3) ? TC_LARGE : TC_SMALL;
  372.         m_Cell[index].ForeColor = m_crTable[rand() % 7];
  373.     }
  374.     for (int i = 0; i < 3; i++)
  375.     {
  376.         m_Drop[i].Create(hInst, hWnd, STATIC_OUTSIDE + i);
  377.         m_Drop[i].ForeColor = m_crTable[rand() % 7];
  378.         m_Drop[i].BackColor = RGB(255, 128, 0);
  379.         m_Drop[i].Parent = this;
  380.     }
  381.     m_Mess.Create(hInst, hWnd, STATIC_MESSAGE);
  382.     return 0;
  383. }
  384. LRESULT CWindow::OnSize(LPARAM lparam)
  385. {
  386.     // Di chuyển các điều khiển tới vị trí mới
  387.     for (int i = 0; i < 81; i++)
  388.         m_Cell[i].Move();
  389.     for (int i = 0; i < 9; i++)
  390.         m_Drop[i].Move();
  391.     m_Mess.Move();
  392.     return 0;
  393. }
  394. LRESULT CWindow::OnDrawItem(LPDRAWITEMSTRUCT pd)
  395. {
  396.     if (pd->CtlID == STATIC_MESSAGE)
  397.         m_Mess.Draw();
  398.     if (pd->CtlID < STATIC_MESSAGE)
  399.         m_Drop[pd->CtlID].Draw();
  400.     return 0;
  401. }
  402. LRESULT CWindow::OnClose()
  403. {
  404.     DestroyWindow(m_hWnd);
  405.     return 0;
  406. }
  407. LRESULT CWindow::OnDestroy()
  408. {
  409.     PostQuitMessage(0);
  410.     return 0;
  411. }
  412. CCell * CWindow::getSelectedCell()
  413. {
  414.     for (int i = 0; i < 81; i++)
  415.         if (m_Cell[i].Selected)
  416.             return &m_Cell[i];
  417.     return NULL;
  418. }
  419. BOOL    CWindow::Create(HINSTANCE hInst)
  420. {
  421.     WNDCLASS    w;
  422.     w.cbClsExtra = 0;
  423.     w.cbWndExtra = 0;
  424.     w.hbrBackground = (HBRUSH)GetStockObject(DKGRAY_BRUSH);
  425.     w.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
  426.     w.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
  427.     w.hInstance = hInst;
  428.     w.lpfnWndProc = WndProc;
  429.     w.lpszClassName = TEXT("Lines98");
  430.     w.lpszMenuName = NULL;
  431.     w.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
  432.     if (!RegisterClass(&w))
  433.         return FALSE;
  434.     HWND    hwnd = CreateWindow(w.lpszClassName, w.lpszClassName, WS_OVERLAPPED | WS_SYSMENU | WS_CAPTION | WS_MINIMIZEBOX, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, NULL, NULL, hInst, this);
  435.     if (!hwnd)
  436.         return FALSE;
  437.     ShowWindow(hwnd, SW_SHOW);
  438.     UpdateWindow(hwnd);
  439.     return TRUE;
  440. }
  441. int     CWindow::LoopMessage()
  442. {
  443.     MSG     msg;
  444.     while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
  445.     {
  446.         TranslateMessage(&msg);
  447.         DispatchMessage(&msg);
  448.     }
  449.     return msg.wParam;
  450. }
  451. void    CWindow::HandleAll(short start, short end)
  452. {
  453.     TEMP        temp[81];
  454.     for (short i = 0; i < 81; i++)              // Sao chép sang mảng tạm chỉ 2 giá trị : TC_LARGE, TC_FREE
  455.     {
  456.         temp[i].Style = (m_Cell[i].Style == TC_LARGE) ? TC_LARGE : TC_FREE;
  457.         temp[i].PrevIndex = -1;
  458.     }
  459.     temp[start].Style = TC_FREE;
  460.     temp[end].Style = TC_LARGE;
  461.     vector<short>   prev(1, end);
  462.     vector<short>   road;
  463.     LoopRoad(temp, prev, start, road);
  464.     if (road.empty())
  465.     {
  466.         MessageBox(m_hWnd, TEXT("No Roads !!!"), TEXT("Lines98"), MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
  467.         return;
  468.     }
  469.     DrawRoad(road);
  470.     StepRoad(road);
  471.     vector<short>       bonus(0);
  472.     if (BonusFromCell(end, bonus))                      // Nếu có nhận những ô sẽ ăn
  473.     {
  474.         m_Mess.Mark += bonus.size();
  475.         m_Mess.Draw();
  476.         for (short j = 0; j < 3; j++)
  477.         {
  478.             for (short i = (short)bonus.size() - 1; i >= 0; i--)
  479.             {
  480.                 m_Cell[bonus[i]].Style = TC_LARGE;
  481.                 m_Cell[bonus[i]].Draw();
  482.             }
  483.             Sleep(200);
  484.             for (short i = (short)bonus.size() - 1; i >= 0; i--)
  485.             {
  486.                 m_Cell[bonus[i]].Style = TC_FREE;
  487.                 m_Cell[bonus[i]].Draw();
  488.             }
  489.             Sleep(200);
  490.         }
  491.         return;
  492.     }
  493.     vector<short>       smallcell;
  494.     if (EnumStyleCell(TC_SMALL, smallcell))             // Từ nhỏ -> lớn
  495.     {
  496.         short   count = (short)smallcell.size();
  497.         for (short i = 0; i < count; i++)
  498.         {
  499.             m_Cell[smallcell[i]].Style = TC_LARGE;      // Chuyển sang lớn
  500.             m_Cell[smallcell[i]].Draw();
  501.         }
  502.         for (short i = 0; i < count; i++)               // Ăn bi thụ động
  503.         {
  504.             vector<short>       bonus(0);
  505.             if (BonusFromCell(smallcell[i], bonus))
  506.             {
  507.                 m_Mess.Mark += bonus.size();
  508.                 m_Mess.Draw();
  509.                 for (short j = 0; j < 3; j++)
  510.                 {
  511.                     for (short i = (short)bonus.size() - 1; i >= 0; i--)
  512.                     {
  513.                         m_Cell[bonus[i]].Style = TC_LARGE;
  514.                         m_Cell[bonus[i]].Draw();
  515.                     }
  516.                     Sleep(200);
  517.                     for (short i = (short)bonus.size() - 1; i >= 0; i--)
  518.                     {
  519.                         m_Cell[bonus[i]].Style = TC_FREE;
  520.                         m_Cell[bonus[i]].Draw();
  521.                     }
  522.                     Sleep(200);
  523.                 }
  524.             }
  525.         }
  526.     }
  527.     vector<short>       freecell;
  528.     if (EnumStyleCell(TC_FREE, freecell))           // Chuẩn bị chuyển các ô bên ngoài vào board chính
  529.     {
  530.         short   count = (short)freecell.size();
  531.         for (int i = 0; i < min(count, 3); i++)         // Chuyển vào Board dưới dạng ô nhỏ
  532.         {
  533.             short   index;
  534.             do
  535.             {
  536.                 index = rand() % count;
  537.             } while (m_Cell[freecell[index]].Style != TC_FREE);
  538.             m_Cell[freecell[index]].Style = TC_SMALL;
  539.             m_Cell[freecell[index]].ForeColor = m_Drop[i].ForeColor;
  540.             m_Cell[freecell[index]].Draw();
  541.         }
  542.         for (int i = 0; i < 3; i++)
  543.         {
  544.             m_Drop[i].ForeColor = m_crTable[rand() % 7];
  545.             m_Drop[i].Draw();
  546.         }
  547.     }
  548.     else
  549.     {
  550.         if (IDNO == MessageBox(m_hWnd, TEXT("YOU LOST !!!\n<Yes> : Replay\n<No> : Exit"), TEXT("Lines98"), MB_YESNO | MB_ICONQUESTION))
  551.             SendMessage(m_hWnd, WM_CLOSE, 0, 0);
  552.         else
  553.         {
  554.             for (int i = 0; i < 81; i++)
  555.             {
  556.                 m_Cell[i].Style = TC_FREE;
  557.                 m_Cell[i].Selected = FALSE;
  558.                 m_Cell[i].ForeColor = 0;
  559.                 m_Cell[i].Draw();
  560.             }
  561.             for (int i = 0; i < 6; i++)             // Khởi tạo 3 bi lớn và nhỏ đầu tiên trên Board
  562.             {
  563.                 int index;
  564.                 do
  565.                 {
  566.                     index = rand() % 81;
  567.                 } while (m_Cell[index].Style != TC_FREE);
  568.                 m_Cell[index].Style = (i < 3) ? TC_LARGE : TC_SMALL;
  569.                 m_Cell[index].ForeColor = m_crTable[rand() % 7];
  570.                 m_Cell[index].Draw();
  571.             }
  572.             for (int i = 0; i < 3; i++)
  573.             {
  574.                 m_Drop[i].ForeColor = m_crTable[rand() % 7];
  575.                 m_Drop[i].Draw();
  576.             }
  577.             m_Mess.Mark = 0;
  578.             m_Mess.Draw();
  579.         }
  580.     }
  581. }
  582. void    CWindow::LoopRoad(TEMP temp[81], vector<short> & prev, short end, vector<short> & road)
  583. {
  584.     vector<short>   next;                                   // Vector sẽ chứa các chỉ mục cho lần duyệt kế tiếp
  585.     for (short i = (short)prev.size() - 1; i >= 0; i--)     // Duyệt các chỉ mục được cho từ lần duyệt trước
  586.     {
  587.         short   preIndex;
  588.         short   index = prev[i];
  589.         short   row = index / 9;
  590.         short   col = index % 9;
  591.         if (index == end)                                   // Gặp đích - đẩy đường đi vào ngăn xếp
  592.         {
  593.             road.push_back(index);
  594.             while (temp[index].PrevIndex != -1)
  595.             {
  596.                 index = temp[index].PrevIndex;              // Lấy chỉ mục ô trước đó
  597.                 road.push_back(index);                          // Đẩy vào ngăn xếp
  598.             }
  599.             return;
  600.         }
  601.         preIndex = row * 9 + col - 1;                       // Xét ô bên trái
  602.         if (col > 0 && temp[preIndex].Style == TC_FREE)
  603.         {
  604.             temp[preIndex].Style = TC_ROAD;                 // Đánh dấu ô này là đường đi
  605.             temp[preIndex].PrevIndex = index;               // Thiết lập chỉ mục cha
  606.             next.push_back(preIndex);                       // Nối thêm vào mảng duyệt lần sau
  607.         }
  608.         preIndex = (row - 1) * 9 + col;                     // Xét ô phía trên
  609.         if (row > 0 && temp[preIndex].Style == TC_FREE)
  610.         {
  611.             temp[preIndex].Style = TC_ROAD;
  612.             temp[preIndex].PrevIndex = index;
  613.             next.push_back(preIndex);
  614.         }
  615.         preIndex = row * 9 + col + 1;                       // Xét ô bên phải
  616.         if (col < 8 && temp[preIndex].Style == TC_FREE)
  617.         {
  618.             temp[preIndex].Style = TC_ROAD;
  619.             temp[preIndex].PrevIndex = index;
  620.             next.push_back(preIndex);
  621.         }
  622.         preIndex = (row + 1) * 9 + col;                     // Xét ô phía dưới
  623.         if (row < 8 && temp[preIndex].Style == TC_FREE)
  624.         {
  625.             temp[preIndex].Style = TC_ROAD;
  626.             temp[preIndex].PrevIndex = index;
  627.             next.push_back(preIndex);
  628.         }
  629.     }
  630.     if (!next.empty())                                      // Nếu có một tập hợp ô mới cần xét...
  631.         LoopRoad(temp, next, end, road);                    // ... thì cho đệ quy tiếp tục
  632. }
  633. void    CWindow::DrawRoad(vector<short> & road)
  634. {
  635.     HBRUSH  hbrFore = CreateSolidBrush(m_Cell[road[0]].ForeColor);
  636.     HBRUSH  hbrBack = CreateSolidBrush(m_Cell[road[1]].BackColor);
  637.     for (short i = (short)road.size() - 1; i > 0; i--)
  638.     {
  639.         HWND    hWnd = m_Cell[road[i]].Hwnd;
  640.         HDC     hdc = GetDC(hWnd);
  641.         RECT    r;
  642.         GetClientRect(hWnd, &r);
  643.         FillRect(hdc, &r, hbrBack);
  644.         SelectObject(hdc, hbrFore);
  645.         if (m_Cell[road[i]].Style == TC_SMALL)
  646.         {
  647.             HBRUSH      hbr = CreateSolidBrush(m_Cell[road[i]].ForeColor);
  648.             SelectObject(hdc, hbr);
  649.             Ellipse(hdc, 13, 13, r.right - 13, r.bottom - 13);
  650.             DeleteObject(hbr);
  651.         }
  652.         else
  653.             Ellipse(hdc, 18, 18, r.right - 18, r.bottom - 18);
  654.         ReleaseDC(hWnd, hdc);
  655.     }
  656.     DeleteObject(hbrFore);
  657.     DeleteObject(hbrBack);
  658. }
  659. void    CWindow::StepRoad(vector<short> & road)
  660. {
  661.     m_Cell[road[0]].Selected ^= 1;
  662.     m_Cell[road[0]].Draw();
  663.     m_Cell[road[0]].Style = TC_FREE;
  664.     HBRUSH  hbrFore = CreateSolidBrush(m_Cell[road[0]].ForeColor);
  665.     HBRUSH  hbrBack = CreateSolidBrush(m_Cell[road[0]].BackColor);
  666.  
  667.     short   count = (short)road.size();
  668.     for (short i = 0; i < count - 1; i++)
  669.     {
  670.         HWND    hWnd = m_Cell[road[i + 1]].Hwnd;
  671.         HDC     hdc = GetDC(hWnd);
  672.         RECT    r;
  673.         GetClientRect(hWnd, &r);
  674.         FillRect(hdc, &r, hbrBack);
  675.         SelectObject(hdc, hbrFore);
  676.         Ellipse(hdc, 3, 3, r.right - 3, r.bottom - 3);
  677.         ReleaseDC(hWnd, hdc);
  678.  
  679.         hWnd = m_Cell[road[i]].Hwnd;
  680.         hdc = GetDC(hWnd);
  681.         GetClientRect(hWnd, &r);
  682.         FillRect(hdc, &r, hbrBack);
  683.         if (m_Cell[road[i]].Style == TC_SMALL)
  684.         {
  685.             HBRUSH      hbr = CreateSolidBrush(m_Cell[road[i]].ForeColor);
  686.             SelectObject(hdc, hbr);
  687.             Ellipse(hdc, 13, 13, r.right - 13, r.bottom - 13);
  688.             DeleteObject(hbr);
  689.         }
  690.         ReleaseDC(hWnd, hdc);
  691.         Sleep(50);
  692.     }
  693.     DeleteObject(hbrFore);
  694.     DeleteObject(hbrBack);
  695.  
  696.     BOOL        bOver = FALSE;
  697.     COLORREF    crOver = 0;
  698.     if (m_Cell[road[count - 1]].Style == TC_SMALL)
  699.     {
  700.         bOver = TRUE;
  701.         crOver = m_Cell[road[count - 1]].ForeColor;
  702.     }
  703.  
  704.     m_Cell[road[count - 1]].Style = TC_LARGE;
  705.     m_Cell[road[count - 1]].ForeColor = m_Cell[road[0]].ForeColor;
  706.  
  707.     if (bOver)
  708.     {
  709.         vector<short>   freecell;
  710.         short   count = EnumStyleCell(TC_FREE, freecell);
  711.         short   index = rand() % count;                     // Tìm 1 ô trống ngẫu nhiên
  712.         m_Cell[freecell[index]].Style = TC_SMALL;               // để chuyển ô bị đè tới đó
  713.         m_Cell[freecell[index]].ForeColor = crOver;
  714.         m_Cell[freecell[index]].Draw();
  715.     }
  716. }
  717. short   CWindow::EnumStyleCell(short style, vector<short> & result)
  718. {
  719.     short count = 0;
  720.     result.resize(0);
  721.     for (short i = 0; i < 81; i++)
  722.         if (m_Cell[i].Style == style)
  723.         {
  724.             result.push_back(i);
  725.             count++;
  726.         }
  727.     return count;
  728. }
  729. short   CWindow::BonusFromCell(short node, vector<short> & bonus)
  730. {
  731.     short       r, c, count;
  732.     COLORREF    color = m_Cell[node].ForeColor;
  733.     // ngang
  734.     count = 1;
  735.     bonus.resize(1, node);
  736.     r = node / 9; c = node % 9;
  737.     while (--c >= 0 && m_Cell[r * 9 + c].Style == TC_LARGE && m_Cell[r * 9 + c].ForeColor == color) // left
  738.     {
  739.         bonus.push_back(r * 9 + c); count++;
  740.     }
  741.     r = node / 9; c = node % 9;
  742.     while (++c <= 8 && m_Cell[r * 9 + c].Style == TC_LARGE && m_Cell[r * 9 + c].ForeColor == color) // right
  743.     {
  744.         bonus.push_back(r * 9 + c); count++;
  745.     }
  746.     if (count >= 5)
  747.         return count;
  748.     // dọc
  749.     count = 1;
  750.     bonus.resize(1, node);
  751.     r = node / 9; c = node % 9;
  752.     while (--r >= 0 && m_Cell[r * 9 + c].Style == TC_LARGE && m_Cell[r * 9 + c].ForeColor == color) // up
  753.     {
  754.         bonus.push_back(r * 9 + c); count++;
  755.     }
  756.     r = node / 9; c = node % 9;
  757.     while (++r <= 8 && m_Cell[r * 9 + c].Style == TC_LARGE && m_Cell[r * 9 + c].ForeColor == color) // down
  758.     {
  759.         bonus.push_back(r * 9 + c); count++;
  760.     }
  761.     if (count >= 5)
  762.         return count;
  763.     // chéo thuận
  764.     count = 1;
  765.     bonus.resize(1, node);
  766.     r = node / 9; c = node % 9;
  767.     while (--r >= 0 && --c >= 0 && m_Cell[r * 9 + c].Style == TC_LARGE && m_Cell[r * 9 + c].ForeColor == color) // tây bắc
  768.     {
  769.         bonus.push_back(r * 9 + c); count++;
  770.     }
  771.     r = node / 9; c = node % 9;
  772.     while (++r <= 8 && ++c <= 8 && m_Cell[r * 9 + c].Style == TC_LARGE && m_Cell[r * 9 + c].ForeColor == color) // đông nam
  773.     {
  774.         bonus.push_back(r * 9 + c); count++;
  775.     }
  776.     if (count >= 5)
  777.         return count;
  778.     // chéo nghịch
  779.     count = 1;
  780.     bonus.resize(1, node);
  781.     r = node / 9; c = node % 9;
  782.     while (--r >= 0 && ++c <= 8 && m_Cell[r * 9 + c].Style == TC_LARGE && m_Cell[r * 9 + c].ForeColor == color) // đông bắc
  783.     {
  784.         bonus.push_back(r * 9 + c); count++;
  785.     }
  786.     r = node / 9; c = node % 9;
  787.     while (++r <= 8 && --c >= 0 && m_Cell[r * 9 + c].Style == TC_LARGE && m_Cell[r * 9 + c].ForeColor == color) // tây nam
  788.     {
  789.         bonus.push_back(r * 9 + c); count++;
  790.     }
  791.     if (count >= 5)
  792.         return count;
  793.     return 0;
  794. }
  795.  
  796. int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrev, PSTR pCmd, int nShow)
  797. {
  798.     CWindow MainWnd;
  799.     if (!MainWnd.Create(hInstance))
  800.         return 0;
  801.     return MainWnd.LoopMessage();
  802. }
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Lines98.jpg  

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn