Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 13 kết quả

Đề tài: Lập trình C++ | clrscr, gotoxy, SetColor, SetBGColor, getch, ... trên VC++ và DEV-C

 1. #1
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Nơi ở
  Hanoi, Vietnam
  Bài viết
  2,760

  Mặc định Lập trình C++ | clrscr, gotoxy, SetColor, SetBGColor, getch, ... trên VC++ và DEV-C

  Dạo này có nhiều bạn hỏi tứ tung mấy hàm này hôm nay Dr ngồi gom chúng lại và đưa ra đây để mọi người tiện theo dõi sau này.

  1. Hàm getch();
  Trong VC++, bạn chỉ cần thêm dấu gạch dưới vào trước tên hàm là OK. _getch(); Hàm này nằm trong thư viện conio.h của VC++.

  2. Hàm clrscr();
  Visual C++ Code:
  1.  void clrscr(void)
  2. {
  3.     CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO  csbiInfo;                  
  4.     HANDLE  hConsoleOut;
  5.     COORD   Home = {0,0};
  6.     DWORD   dummy;
  7.  
  8.     hConsoleOut = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
  9.     GetConsoleScreenBufferInfo(hConsoleOut,&csbiInfo);
  10.  
  11.     FillConsoleOutputCharacter(hConsoleOut,' ',csbiInfo.dwSize.X * csbiInfo.dwSize.Y,Home,&dummy);
  12.    csbiInfo.dwCursorPosition.X = 0;                        
  13.    csbiInfo.dwCursorPosition.Y = 0;                        
  14.    SetConsoleCursorPosition(hConsoleOut,csbiInfo.dwCu rsorPosition);   
  15. }

  3. Hàm gotoxy();
  Visual C++ Code:
  1. void gotoxy(short x,short y)
  2. {
  3.     HANDLE hConsoleOutput;
  4.     COORD Cursor_an_Pos = { x,y};
  5.     hConsoleOutput = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
  6.     SetConsoleCursorPosition(hConsoleOutput , Cursor_an_Pos);
  7. }

  4. Hàm SetColor(...);
  Visual C++ Code:
  1. void SetColor(WORD color)
  2. {
  3.     HANDLE hConsoleOutput;
  4.     hConsoleOutput = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
  5.  
  6.     CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO screen_buffer_info;
  7.     GetConsoleScreenBufferInfo(hConsoleOutput, &screen_buffer_info);
  8.  
  9.     WORD wAttributes = screen_buffer_info.wAttributes;
  10.     color &= 0x000f;
  11.     wAttributes &= 0xfff0;
  12.     wAttributes |= color;
  13.  
  14.     SetConsoleTextAttribute(hConsoleOutput, wAttributes);
  15. }

  5. SetBGColor (...);
  Visual C++ Code:
  1. void SetBGColor(WORD color)
  2. {
  3.     HANDLE hConsoleOutput;
  4.     hConsoleOutput = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
  5.  
  6.     CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO screen_buffer_info;
  7.     GetConsoleScreenBufferInfo(hConsoleOutput, &screen_buffer_info);
  8.  
  9.     WORD wAttributes = screen_buffer_info.wAttributes;
  10.     color &= 0x000f;
  11.     color <<= 4;
  12.     wAttributes &= 0xff0f;
  13.     wAttributes |= color;
  14.  
  15.     SetConsoleTextAttribute(hConsoleOutput, wAttributes);
  16. }

  Các hàm này Dr cũng chỉ gom lại chúng từ các bài viết đã gửi lên diễn đàn đó. Hi vọng là lần sau bạn vui lòng tìm kiếm trước khi hỏi, chứ spam loạn lên thật là ngán đó.

  Bạn có thể đưa nó vào một file header để sử dụng sau này. Ví dụ: my_conio.h, hay dr_conio.h, ....

  Lư ý: Các hàm trên có sử dụng thư viên windows.h do đó khi sử dụng bạn cần phải include thư viện này vào.

  Chúc các thành viên cộng đồng C Việt thành công!
  Email: kevin[@]congdongcviet.com | CC to: info[@]congdongcviet.com
  Phone: 0972 89 7667

  Một người nào đó coi thường ý thức kỷ luật cũng có nghĩa là người đó đã coi thường tương lai số phận của chính bản thân người đó.
  Những người coi thường ý thức kỷ luật sẽ không bao giờ có được sự thành công trong sự nghiệp hoặc bị sự thiếu kỷ luật làm tiêu tan sự nghiệp.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Nơi ở
  /root
  Bài viết
  318

  Bổ xung tí : clrscr(); trong VC++ thay bằng system("cls"); #include <stdlib.h>
  What you see is never what you get...

 3. #3
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  một nơi xa xăm...
  Bài viết
  127

  Bổ xung nữa :Có thể sử dụng ASM để xây dựng các hàm clrscr,gotoxy,getch,blink(hàm làm chữ nhấp nháy)...

  Lưu ý: Đây là diễn đàn hướng dẫn, đã nói là phải xuất code nhé. (Nhắc nhở bởi Dreaminess)
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Kevin Hoang : 11-12-2007 lúc 11:53 PM. Lý do: Nhắc nhở

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  In Your Bugs
  Bài viết
  823

  Lúc viết console ko có mấy cái hàm này nên tớ cũng tự tạo thư viện riêng. Cũng chật vật lắm. Giờ mấy cậu có sẵn người viết cho thế này thật sướng.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Bài viết
  711

  Không biết post code Delphi được không, nhưng chắc không sao. Các cậu có thể dựa vào đó port lại qua C/C++, chỉ khác syntax thôi, API dùng như nhau.
  Dưới đây là source code của thư viện CRT32, dùng cho Delphi/Pascal for Win (do CRT unit chỉ có trong Pascal for DOS: TP/BP).
  Delphi Code:
  1. {$R-}
  2. unit CRT32;
  3. {# freeware}
  4. {# version 1.0.0127}
  5. {# Date 18.01.1997}
  6. {# Author Frank Zimmer}
  7. {# description
  8.  Copyright © 1997, Frank Zimmer, 100703.1602@compuserve.com
  9.  Fixes Copyright © 2001 Juancarlo Añez, juanco@suigeneris.org
  10.  Version: 1.0.0119
  11.  Date:    18.01.1997
  12.  
  13.  an Implementation of Turbo Pascal CRT-Unit for Win32 Console Subsystem
  14.  tested with Windows NT 4.0
  15.  At Startup you get the Focus to the Console!!!!
  16.  
  17.  ( with * are not in the original Crt-Unit):
  18.  Procedure and Function:
  19.    ClrScr
  20.    ClrEol
  21.    WhereX
  22.    WhereY
  23.    GotoXY
  24.    InsLine
  25.    DelLine
  26.    HighVideo
  27.    LowVideo
  28.    NormVideo
  29.    TextBackground
  30.    TextColor
  31.    Delay             // use no processtime
  32.    KeyPressed
  33.    ReadKey           // use no processtime
  34.    Sound             // with Windows NT your could use the Variables SoundFrequenz, SoundDuration
  35.    NoSound
  36.    *TextAttribut     // Set TextBackground and TextColor at the same time, usefull for Lastmode
  37.    *FlushInputBuffer // Flush the Keyboard and all other Events
  38.    *ConsoleEnd       // output of 'Press any key' and wait for key input when not pipe
  39.    *Pipe             // True when the output is redirected to a pipe or a file
  40.  
  41.  Variables:
  42.    WindMin           // the min. WindowRect
  43.    WindMax           // the max. WindowRect
  44.    *ViewMax          // the max. ConsoleBuffer start at (1,1);
  45.    TextAttr          // Actual Attributes only by changing with this Routines
  46.    LastMode          // Last Attributes only by changing with this Routines
  47.    *SoundFrequenz    // with Windows NT your could use these Variables
  48.    *SoundDuration    // how long bells the speaker  -1 until ??, default = -1
  49.    *HConsoleInput    // the Input-handle;
  50.    *HConsoleOutput   // the Output-handle;
  51.    *HConsoleError    // the Error-handle;
  52.  
  53.  This Source is freeware, have fun :-)
  54.  
  55.  History
  56.    18.01.97   the first implementation
  57.    23.01.97   Sound, delay, Codepage inserted and setfocus to the console
  58.    24.01.97   Redirected status
  59. }
  60.  
  61. interface
  62. uses
  63.   Windows, Messages;
  64.  
  65. {$IFDEF WIN32}
  66. const
  67.   Intense = FOREGROUND_INTENSITY or BACKGROUND_INTENSITY;
  68.   Black = 0;
  69.   Blue = FOREGROUND_BLUE or BACKGROUND_BLUE;
  70.   Green = FOREGROUND_GREEN or BACKGROUND_GREEN;
  71.   Cyan = Blue and Green;
  72.   Red = FOREGROUND_RED or BACKGROUND_RED;
  73.   Magenta = Blue or Red;
  74.   Brown = Green or Red;
  75.   LightGray = Blue or Green or Red;
  76.   DarkGray = LightGray;
  77.   LightBlue = Blue or Intense;
  78.   LightGreen = Green or Intense;
  79.   LightCyan = Cyan or Intense;
  80.   LightRed = Red or Intense;
  81.   LightMagenta = Magenta or Intense;
  82.   Yellow = Brown or Intense;
  83.   White = LightGray or Intense;
  84.  
  85.   BackgroundMask = BACKGROUND_BLUE or BACKGROUND_GREEN or BACKGROUND_RED or BACKGROUND_INTENSITY;
  86.   ForegroundMask = FOREGROUND_BLUE or FOREGROUND_GREEN or FOREGROUND_RED or FOREGROUND_INTENSITY;
  87.  
  88. function WhereX: integer;
  89. function WhereY: integer;
  90. procedure ClrEol;
  91. procedure ClrScr;
  92. procedure InsLine;
  93. procedure DelLine;
  94. procedure GotoXY(const x, y: integer);
  95. procedure HighVideo;
  96. procedure LowVideo;
  97. procedure NormVideo;
  98. procedure TextBackground(const Color: word);
  99. procedure TextColor(const Color: word);
  100. procedure TextAttribut(const Color, Background: word);
  101. procedure Delay(const ms: integer);
  102. function KeyPressed: boolean;
  103. function ReadKey: Char;
  104. procedure Sound;
  105. procedure NoSound;
  106. procedure ConsoleEnd;
  107. procedure FlushInputBuffer;
  108. function Pipe: boolean;
  109.  
  110. procedure Restore;
  111.  
  112. procedure SetWindowTo(R: TSmallRect);
  113.  
  114. procedure More(const Text: string);
  115.  
  116. var
  117.   HConsoleInput: tHandle;
  118.   HConsoleOutput: thandle;
  119.   HConsoleError: Thandle;
  120.   WindMin: tcoord;
  121.   WindMax: tcoord;
  122.   ViewMax: tcoord;
  123.   TextAttr: Word;
  124.   LastMode: Word;
  125.   SoundFrequenz: Integer;
  126.   SoundDuration: Integer;
  127.  
  128. type
  129.   PD3InputRecord = ^TD3InputRecord;
  130.   TD3InputRecord = record
  131.     EventType: Word;
  132.     case Integer of
  133.       0: (KeyEvent: TKeyEventRecord);
  134.       1: (MouseEvent: TMouseEventRecord);
  135.       2: (WindowBufferSizeEvent: TWindowBufferSizeRecord);
  136.       3: (MenuEvent: TMenuEventRecord);
  137.       4: (FocusEvent: TFocusEventRecord);
  138.   end;
  139.  
  140. {$ENDIF win32}
  141.  
  142. implementation
  143. {$IFDEF win32}
  144. uses Classes, SysUtils;
  145.  
  146. var
  147.   StartAttr: word;
  148.   OldCP: integer;
  149.   CrtPipe: Boolean;
  150.   German: boolean;
  151.  
  152. procedure ClrEol;
  153. var
  154.   tC: tCoord;
  155.   Len, Nw: LongWord;
  156.   Cbi: TConsoleScreenBufferInfo;
  157. begin
  158.   GetConsoleScreenBufferInfo(HConsoleOutput, cbi);
  159.   len := cbi.dwsize.x - cbi.dwcursorposition.x;
  160.   tc.x := cbi.dwcursorposition.x;
  161.   tc.y := cbi.dwcursorposition.y;
  162.   FillConsoleOutputAttribute(HConsoleOutput, textattr, len, tc, nw);
  163.   FillConsoleOutputCharacter(HConsoleOutput, #32, len, tc, nw);
  164. end;
  165.  
  166. procedure ClrScr;
  167. var
  168.   tc: tcoord;
  169.   nw: LongWord;
  170.   cbi: TConsoleScreenBufferInfo;
  171. begin
  172.   getConsoleScreenBufferInfo(HConsoleOutput, cbi);
  173.   tc.x := 0;
  174.   tc.y := 0;
  175.   FillConsoleOutputAttribute(HConsoleOutput, textattr, cbi.dwsize.x * cbi.dwsize.y, tc, nw);
  176.   FillConsoleOutputCharacter(HConsoleOutput, #32, cbi.dwsize.x * cbi.dwsize.y, tc, nw);
  177.   setConsoleCursorPosition(hconsoleoutput, tc);
  178. end;
  179.  
  180. function WhereX: integer;
  181. var
  182.   cbi: TConsoleScreenBufferInfo;
  183. begin
  184.   getConsoleScreenBufferInfo(HConsoleOutput, cbi);
  185.   result := tcoord(cbi.dwCursorPosition).x + 1
  186. end;
  187.  
  188. function WhereY: integer;
  189. var
  190.   cbi: TConsoleScreenBufferInfo;
  191. begin
  192.   getConsoleScreenBufferInfo(HConsoleOutput, cbi);
  193.   result := tcoord(cbi.dwCursorPosition).y + 1
  194. end;
  195.  
  196. procedure GotoXY(const x, y: integer);
  197. var
  198.   coord: tcoord;
  199. begin
  200.   coord.x := x - 1;
  201.   coord.y := y - 1;
  202.   setConsoleCursorPosition(hconsoleoutput, coord);
  203. end;
  204.  
  205. procedure InsLine;
  206. var
  207.   cbi: TConsoleScreenBufferInfo;
  208.   ssr: tsmallrect;
  209.   coord: tcoord;
  210.   ci: tcharinfo;
  211.   nw: LongWord;
  212. begin
  213.   getConsoleScreenBufferInfo(HConsoleOutput, cbi);
  214.   coord := cbi.dwCursorPosition;
  215.   ssr.left := 0;
  216.   ssr.top := coord.y;
  217.   ssr.right := cbi.srwindow.right;
  218.   ssr.bottom := cbi.srwindow.bottom;
  219.   ci.asciichar := #32;
  220.   ci.attributes := cbi.wattributes;
  221.   coord.x := 0;
  222.   coord.y := coord.y + 1;
  223.   ScrollConsoleScreenBuffer(HconsoleOutput, ssr, nil, coord, ci);
  224.   coord.y := coord.y - 1;
  225.   FillConsoleOutputAttribute(HConsoleOutput, textattr, cbi.dwsize.x * cbi.dwsize.y, coord, nw);
  226. end;
  227.  
  228. procedure DelLine;
  229. var
  230.   cbi: TConsoleScreenBufferInfo;
  231.   ssr: tsmallrect;
  232.   coord: tcoord;
  233.   ci: tcharinfo;
  234.   nw: LongWord;
  235. begin
  236.   getConsoleScreenBufferInfo(HConsoleOutput, cbi);
  237.   coord := cbi.dwCursorPosition;
  238.   ssr.left := 0;
  239.   ssr.top := coord.y + 1;
  240.   ssr.right := cbi.srwindow.right;
  241.   ssr.bottom := cbi.srwindow.bottom;
  242.   ci.asciichar := #32;
  243.   ci.attributes := cbi.wattributes;
  244.   coord.x := 0;
  245.   coord.y := coord.y;
  246.   ScrollConsoleScreenBuffer(HconsoleOutput, ssr, nil, coord, ci);
  247.   FillConsoleOutputAttribute(HConsoleOutput, textattr, cbi.dwsize.x * cbi.dwsize.y, coord, nw);
  248. end;
  249.  
  250. procedure TextBackground(const Color: word);
  251. begin
  252.   LastMode := TextAttr;
  253.   textattr := Color and BackgroundMask;
  254.   SetConsoleTextAttribute(hconsoleoutput, textattr);
  255. end;
  256.  
  257. procedure TextColor(const Color: word);
  258. begin
  259.   LastMode := TextAttr;
  260.   textattr := color and ForegroundMask;
  261.   SetConsoleTextAttribute(hconsoleoutput, textattr);
  262. end;
  263.  
  264. procedure TextAttribut(const Color, Background: word);
  265. begin
  266.   LastMode := TextAttr;
  267.   textattr := (color and ForegroundMask) or (Background and BackgroundMask);
  268.   SetConsoleTextAttribute(hconsoleoutput, textattr);
  269. end;
  270.  
  271. procedure Restore;
  272. begin
  273.   SetConsoleTextAttribute(hconsoleoutput, LastMode);
  274.   textattr := LastMode;
  275. end;
  276.  
  277. procedure HighVideo;
  278. begin
  279.   LastMode := TextAttr;
  280.   textattr := textattr or $8;
  281.   SetConsoleTextAttribute(hconsoleoutput, textattr);
  282. end;
  283.  
  284. procedure LowVideo;
  285. begin
  286.   LastMode := TextAttr;
  287.   textattr := textattr and $F7;
  288.   SetConsoleTextAttribute(hconsoleoutput, textattr);
  289. end;
  290.  
  291. procedure NormVideo;
  292. begin
  293.   LastMode := TextAttr;
  294.   textattr := startAttr;
  295.   SetConsoleTextAttribute(hconsoleoutput, textattr);
  296. end;
  297.  
  298. procedure FlushInputBuffer;
  299. begin
  300.   FlushConsoleInputBuffer(hconsoleinput)
  301. end;
  302.  
  303. function keypressed: boolean;
  304. var
  305.   InputRec: array[1..32] of TInputRecord;
  306.   i,
  307.     NumRead: LongWord;
  308.   NEvents: DWORD;
  309. begin
  310.   Result := False;
  311.   if GetNumberOfConsoleInputEvents(HConsoleInput, NEvents)
  312.     and (NEvents > 0)
  313.     and PeekConsoleInput(HConsoleInput, InputRec[1], 32, NumRead)
  314.     and (NumRead > 0) then
  315.     for i := 1 to NumRead do
  316.       if (InputRec[i].EventType = KEY_EVENT)
  317.         and (PD3InputRecord(@InputRec[i]).KeyEvent.bKeyDown) then
  318.       begin
  319.         Result := True;
  320.         Exit
  321.       end
  322. end;
  323.  
  324. function ReadKey: Char;
  325. var
  326.   NumRead: DWORD;
  327.   InputRec: TInputRecord;
  328. begin
  329.   while not ReadConsoleInput(HConsoleInput, InputRec, 1, NumRead)
  330.     or (InputRec.EventType <> KEY_EVENT)
  331.     or (not PD3InputRecord(@InputRec).KeyEvent.bKeyDown) do
  332.   begin
  333.   end;
  334.   Result := PD3InputRecord(@InputRec).KeyEvent.AsciiChar
  335. end;
  336.  
  337. procedure delay(const ms: integer);
  338. begin
  339.   sleep(ms);
  340. end;
  341.  
  342. procedure Sound;
  343. begin
  344.   windows.beep(SoundFrequenz, soundduration);
  345. end;
  346.  
  347. procedure NoSound;
  348. begin
  349.   windows.beep(soundfrequenz, 0);
  350. end;
  351.  
  352. procedure ConsoleEnd;
  353. begin
  354.   if isconsole and not crtpipe then
  355.   begin
  356.     if wherex > 1 then writeln;
  357.     textcolor(green);
  358.     setfocus(GetCurrentProcess);
  359.     if german then
  360.       write('Bitte eine Taste drücken!')
  361.     else
  362.       write('Press any key!');
  363.     normvideo;
  364.     FlushInputBuffer;
  365.     ReadKey;
  366.     FlushInputBuffer;
  367.   end;
  368. end;
  369.  
  370. function Pipe: boolean;
  371. begin
  372.   result := crtpipe;
  373. end;
  374.  
  375. procedure init;
  376. var
  377.   cbi: TConsoleScreenBufferInfo;
  378.   tc: tcoord;
  379. begin
  380.   SetActiveWindow(0);
  381.   HConsoleInput := GetStdHandle(STD_InPUT_HANDLE);
  382.   if (HConsoleInput = INVALID_HANDLE_VALUE)
  383.     or (HConsoleInput = 0) then
  384.   begin
  385.     AllocConsole;
  386.     HConsoleInput := GetStdHandle(STD_InPUT_HANDLE);
  387.   end;
  388.   HConsoleOutput := GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
  389.   HConsoleError := GetStdHandle(STD_Error_HANDLE);
  390.   if getConsoleScreenBufferInfo(HConsoleOutput, cbi) then
  391.   begin
  392.     TextAttr := cbi.wAttributes;
  393.     StartAttr := cbi.wAttributes;
  394.     lastmode := cbi.wAttributes;
  395.     tc.x := cbi.srwindow.left + 1;
  396.     tc.y := cbi.srwindow.top + 1;
  397.     windmin := tc;
  398.     ViewMax := cbi.dwsize;
  399.     tc.x := cbi.srwindow.right + 1;
  400.     tc.y := cbi.srwindow.bottom + 1;
  401.     windmax := tc;
  402.     crtpipe := false;
  403.   end
  404.   else
  405.     crtpipe := true;
  406.   SoundFrequenz := 1000;
  407.   SoundDuration := -1;
  408.   oldCp := GetConsoleoutputCP;
  409.  //SetConsoleoutputCP(1252);
  410.   german := $07 = (LoWord(GetUserDefaultLangID) and $3FF);
  411. end;
  412.  
  413. procedure SetWindowTo(R: TSmallRect);
  414. begin
  415.   SetConsoleWindowInfo(hConsoleOutput, TRUE, R)
  416. end;
  417.  
  418. procedure More(const Text :string);
  419. var
  420.   S :TStrings;
  421.   i :Integer;
  422. begin
  423.   S := TStringList.Create;
  424.   try
  425.     S.Text := Text;
  426.     i := 0;
  427.     while i < S.Count do
  428.     begin
  429.       if (Pos('---', S[i]) <> 1) then
  430.       begin
  431.         Writeln(S[i]);
  432.         Inc(i);
  433.       end
  434.       else
  435.       begin
  436.         Write(Format('-- More (%d%%) --'#13, [100*(i+2) div S.Count]));
  437.         Inc(i);
  438.         repeat until ReadKey in [' ',#13,#10, 'q'];
  439.         writeln(#13' ': 70);
  440.       end;
  441.     end;
  442.   finally
  443.     S.Free;
  444.   end;
  445. end;
  446.  
  447. initialization
  448.   init;
  449. finalization
  450.   SetConsoleoutputCP(oldcp);
  451. {$ENDIF win32}
  452. end.
  Còn không thì khi nào rãnh tui sẽ port cho, bận kiếm miếng ăn quá, sáng nay mệt mệt nên lướt Web 1 chút.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  7

  Mặc định Lập trình C++ | clrscr, gotoxy, SetColor, SetBGColor, getch, ... trên VC++ và DEV-C

  Cho em hỏi lệnh gotoxy trong C làm việc thế nào vậy? có ví dụ nữa thì tốt wa Em mới học mà thầy ở trường dạy toàn bỏ wa mấy cái nhỏ ko hà....

 7. #7
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  C:\WINDOWS\system32\dllcache\
  Bài viết
  3,007

  Có viết được hàm này trên BC for Win ko nhỉ ????

 8. #8
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Nơi ở
  Hanoi, Vietnam
  Bài viết
  2,760

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi vinhphat2808 Xem bài viết
  Cho em hỏi lệnh gotoxy trong C làm việc thế nào vậy? có ví dụ nữa thì tốt wa Em mới học mà thầy ở trường dạy toàn bỏ wa mấy cái nhỏ ko hà....
  gotoxy(x,y)// Tức là hàm cho phép con trỏ di chuyển đến tọa độ (x,y) trong chế độ textmode của màn hình cửa sổ.

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi langman Xem bài viết
  Có viết được hàm này trên BC for Win ko nhỉ ????
  Có đó, nhưng mà ít người để ý đến việc này. Dr cũng không rõ nữa, nhưng Dr sẽ nghiên cứu cùng các bạn và để nó ở một đề tài hướng dẫn khác.

  Bổ sung thêm 2 hàm wherex và wherey:

  Visual C++ Code:
  1. int wherex( void )
  2. {
  3.   CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO coninfo;
  4.   GetConsoleScreenBufferInfo (STDOUT, &coninfo);
  5.   return coninfo.dwCursorPosition.X;
  6. }
  7.  
  8. int wherey( void )
  9. {
  10.   CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO coninfo;
  11.   GetConsoleScreenBufferInfo (STDOUT, &coninfo);
  12.   return coninfo.dwCursorPosition.Y;
  13. }

  Cheers!
  Email: kevin[@]congdongcviet.com | CC to: info[@]congdongcviet.com
  Phone: 0972 89 7667

  Một người nào đó coi thường ý thức kỷ luật cũng có nghĩa là người đó đã coi thường tương lai số phận của chính bản thân người đó.
  Những người coi thường ý thức kỷ luật sẽ không bao giờ có được sự thành công trong sự nghiệp hoặc bị sự thiếu kỷ luật làm tiêu tan sự nghiệp.

 9. #9
  Ngày gia nhập
  07 2010
  Bài viết
  8

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Kevin Hoang Xem bài viết
  Dạo này có nhiều bạn hỏi tứ tung mấy hàm này hôm nay Dr ngồi gom chúng lại và đưa ra đây để mọi người tiện theo dõi sau này.

  Các hàm này Dr cũng chỉ gom lại chúng từ các bài viết đã gửi lên diễn đàn đó. Hi vọng là lần sau bạn vui lòng tìm kiếm trước khi hỏi, chứ spam loạn lên thật là ngán đó.

  Bạn có thể đưa nó vào một file header để sử dụng sau này. Ví dụ: my_conio.h, hay dr_conio.h, ....

  Lư ý: Các hàm trên có sử dụng thư viên windows.h do đó khi sử dụng bạn cần phải include thư viện này vào.

  Chúc các thành viên cộng đồng C Việt thành công!


  Tại sao mình làm như bạn nói đưa hàm thư viện này vào file.h trong project nó lại nói là no such file or diectory?

 10. #10
  Ngày gia nhập
  01 2010
  Nơi ở
  до свидания!
  Bài viết
  1,766

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi huydaibang Xem bài viết
  Tại sao mình làm như bạn nói đưa hàm thư viện này vào file.h trong project nó lại nói là no such file or diectory?
  Quăng cái project của cậu lên xem nào; cậu phải đặt các file.h này cùng thư mục với project... (Hoặc có chỉ thị cho trình biên dịch tìm được các .h này).

Các đề tài tương tự

 1. Gotoxy trên VC++?
  Gửi bởi alibaba314 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 09-05-2009, 12:36 AM
 2. Không sử dụng được câu lệnh clrscr và gotoxy
  Gửi bởi banhbaochay trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 21-08-2008, 11:53 AM
 3. Lập trình C++ | Hàm tự tạo gotoxy(int, int ) và clrscr()
  Gửi bởi rox_rook trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials và Mã nguồn C/C++/C++0x
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 24-07-2008, 09:07 AM
 4. Các hàm clrscr, gotoxy, textcolor, textBKcolor, ... trong lập trình C#
  Gửi bởi Kevin Hoang trong diễn đàn Tutorials và Thủ thuật lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 24-01-2008, 09:56 AM
 5. Lệnh gotoxy trên Dev C?
  Gửi bởi ente trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 09-01-2008, 10:45 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn