Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: Từ điển tiếng anh cho người dùng Email Internet & mạng máy tính

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  126

  Mặc định Từ điển tiếng anh cho người dùng Email Internet & mạng máy tính

  Thấy anh Snack post nhiều bài hay quá, hôm nay ra nhà sách tìm sách tiếng anh về học và tìm được cuốn này, thấy cũng hay nên post lên cho anh em cùng học.

  Tên cuốn sách là Từ điển tiếng anh cho người dùng Email Internet and mngj máy tính của tác giả Hoàng Phương (Các bạn muốn mua cuốn này thì ra nhà sách Nguyễn Văn Cừ tìm mua nhé - 90.000 - 850 trang)

  Cuốn sách này gồm rất nhiều phần, bao gồm cả phần tiếng anh và phần dịch sang tiếng việt
  Mình thấy có nhiều phần cũng hay nên post lên anh em cùng xem và học nhé. Các bạn lưu ý ở đây mình dịch theo cách hiểu của mình là nhiều, ko giống như trong sách dịch lắm, nên các bạn muốn xem bản dịch gốc thì mua sách để xem nhé.

  Problem 1:
  Introduction: A glabal network
  When two computers are linked together to share infomation and resources, they form a network. Computer networks can be found in many organisations - in fact you may be part of a network when you log on to your computer at work or college. A computer which it not connected to a network is called a standalone machine, but you can't exchange data and files with others computer unless you transfer them to floppy disks first, which can be very time consuming. Using a network makes it much easier to pass information to orther computer users who are also linked into the network.


  Dịch đoạn này ra trước đã nhé.

  Vấn đề 1: Giới thiệu: Mạng toàn cầu
  Khi 2 máy tính liên kết với nhau để chia sẻ thông tin và nguồn tài nguyên, chúng hình thành 1 mạng. Máy tính nối mạng có thể được tìm thấy trong nhiều tổ chức - trong thực tế bạn có thể là 1 phần của mạng khi bạn đăng nhập máy tính của bạn ở nơi làm việc hoặc trường học. 1 máy tính ko được kết nối tới mạng gọi là máy độc lập. Nhưng bạn không thể trao đổi dữ liệu và các file với máy tính khác trừ khi bạn chuyển chúng tới ổ đĩa mềm trước, việc này có thể làm mất nhiều thời gian. Sữ dụng mạng dễ dàng để chuyển thông tin tới những người dùng máy tính khác, những người cũng được nối kết với mạng.


  Còn nữa, mình sẻ post tiếp sau nhé.


  Practice: 13: Printing e-mails
  Sometimes you may want to print out a copy of an e-mail. Perhaps it contains infomation you need to complete a task, or instructions to go somewhere or do something
  Method
  1. Select the e-mail message you want to print.
  2. Click on the print button on the toorbar, or select print from the file menu.
  3. Check your printer settings.
  4. Click on ok
  When you print out your email, you will notice that it contains more infomation than you see in the message pane when you open it. You will find infomation such as the e-mail address or name of the sender, the e-mail address of you, the recipient, the date and time the email was send, and the subject of the e-mail.
  there is usually a header and a footer on the printout which show the date the e-mail was printed out and the number of pages in the message.


  Thực hành 13: In e-mails
  Đôi khi có thể bạn muốn in ra 1 bản copy của 1 email, có thể nó chứa thông tin bạn cần để hoàn thành 1 công việc, hoặc hướng dẫn để đi tới 1 nơi nào đó hoặc làm 1 cái gì đó chẳng hạn
  Phương pháp
  1. Chọn email bạn muốn in
  2. chọn print trên thanh toolbar, hoặc chọn print từ menu file
  3. Kiểm tra các thiết lập của máy in
  4. Click ok
  Khi bạn in ra email, bạn sẻ nhận thấy rằng nó chưa nhiều thông tin hơn khi bạn xem trong khung message khi bạn mở nó. Bạn sẻ tìm thấy những thông tin chẳng hạn như địa chỉ email và tên của người gửi, địa chỉ email của bạn, của người nhận, ngày tháng và thời gian email được chuyển đi, và chủ đề của email đó. Luôn có 1 header và 1 footer trên bảng in, hiển thị thời gian bức email được in ra và số của trang trong message.

  Practice 10: Sending a message to several people
  You can send one message to several people at the sametime by entering all the e-email addresses'in the to: box.
  Method
  1. Click on the new mail button.
  2. Enter the e-mail addresses of the people to whom you want to send the e-mail in the to: box separated by a comma or a semicolon.
  3. Complete and send your message in the normal way.


  Thực hành 10: Gửi 1 thông điệp tới nhiều người
  Bạn có thể gửi 1 thông điệp tới nhiều người cùng 1 lúc bằng cách nhập địa chỉ email và ô: To
  Cách làm
  1. Nhấp nút New Mail
  2. Nhập địa chỉ email của người bạn muốn gưỉ email vào ô: To cách nhau bởi dấu (,) hoặc dấu (.
  3. Hoàn tất và gửi thông điệp của bạn theo cách thông thường

  Problem 4: Electronic mail
  One of the quickest ways of communicating with others on a network is to use electronic mail or e-mail as it is usually called. This is a method of sending letters, memos, picture and sounds from one computer to an orther. If you are at home, you may use a moderm to connect to your phone line so that you can send e-mails to anywhere in the world and receive e-mails in reply. This is often quicker than 'snail mail' (the name sometimes used for the postal system) and, usually, just for the cost of a local phone call
  As you will have realised, to send and receive e-mails you will need some basic equipment: a computer, a moderm, an e-mail program, such as outlook express, and an account with an internet service provider to access the internet. The e-mail system is very much like a postal service, an electronic mail box if fact. You send e-mails, through your ISP's post office, to the post offices of your recipients'ISPs, where the messages wait until they next log on to the their ISPS.


  Vấn đề 4: Thư điện tử
  1 trong những cách nhanh nhất của việc giao tiếp với những người khác trên mạng là sữ dụng thư điện tử hoặc email. Đây là 1 cách để gửi thư, thư báo, hình ảnh hoặc nhạc từ 1 máy tính này tới 1 máy tính khác. Nếu bạn ở nhà, bạn có thể sữ dụng 1 moderm để kết nối với đường dây điện thoại của bạn để có thể gửi email tới bất cứ nơi đâu trên thế giới và nhận thư trả lời. Đây thường là cách nhanh hơn 'snail mail' (the name sometimes used for the postal system) and, usually, just for the cost of a local phone call

  Practice 15: Finding e-mail addresses
  If you don't know someone's e-mail address, you may be able to find it using a directory service. A directory service is like a telephone directory for e-mail addresses, where you can search for a name to give you the e-mail address.
  Method
  1. Select people from the find option in the edit menu.
  2. Choose an address service from the drop down list box.
  3. Enter the name of the person you wish to find.
  4. Click on find now.
  5. Outlook Express should connect to the internet and search the directory chosen. A list of names will be displayed in the find people box. Select the name you think is the one you need.
  6. Click on close.


  Thực hành 15: Tìm các địa chỉ e-mail
  Nếu bạn không biết địa chỉ e-mail của 1 ai đó, bạn có thể tìm e-mail đó bằng cách sữ dụng 1 dịch vụ directory (Directory Service cái này nghĩa là gì ai biết dịch cái nhé). 1 Directory Service giống như là 1 danh bạ điện thoại của các địa chỉ e-mail, ở đó bạn có thể tìm 1 tên để lấy địa chỉ e-mail của người đó.
  Phương pháp
  1. Chọn People từ tuỳ chọn Find trong menu Edit.
  2. Chọn 1 dịch vụ địa chỉ từ danh sách xổ xuống.
  3. Nhập vào tên của người bạn muốn để tìm
  4. Nhấp nút Find now
  5. Outlook Express sẻ kết nối với internet và tìm thư mục được chọn, 1 danh sách của các tên sẻ hiển thị trong hộp Find People. Chọn tên bạn nghĩ là tên bạn cần
  6. Nhấp Close

  Practice 5: Composing an e-mail in a work processing program
  Entering text directly into your e-mail program is just one way of creating a message. You can also compose your e-mail in a work processing application, such as work, and then copy the text into the message window.
  Method
  1. Load your work processing application.
  2. Enter the text of your message.
  3. Highligh the text you want to include in your e-mail message and copy it. (Remember: Use Edit/Copy or Ctrl+C)
  4. Load your e-mail program.
  5. Start a new e-mail message.
  6. Paste the text into the message section of a new e-mail message.(Remember: Use Edit/Paste or Ctrl+v.)
  7. Add any other text you many want to include and send the message in the normal way
  Information
  You can also select parts of a document to copy from your word processing program into an e-mail message, it doesn't have to be the whole thing. This can be a very useful option if you have a document already produced and just want to send selected parts of it to someone else.


  Bài thực hành số 5: Soạn 1 bức e-mail bằng chương trình xữ lý văn bản
  Nhập văn bản trực tiếp vào chương trình e-mail chỉ là 1 trong những cách tạo ra 1 thông điệp. Bạn cũng có thể soạn e-mail của bạn trong chương trình xữ lý văn bản, chẳng hạn work chẳng hạn, sau đó copy văn bản đó vào cữa sổ message.
  Cách làm
  1. Mở chương trình xữ lý văn bản của bạn lên
  2. Nhập nội dung cho đoạn thông điệp
  3. Bật sáng text bạn muốn, trong thông điệp email của bạn và copy
  4. Mở chương trình e-mail
  5. Bắt đầu 1 thông báo email mới
  6. Paste văn bản vào trong thông điệp của 1 e-mail mới
  7. Thêm nhiều văn bản khác và gửi theo cách bình thường
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi #include# : 17-01-2011 lúc 02:12 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Nơi ở
  %appdata%\Temp
  Bài viết
  819

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi #include# Xem bài viết
  ... Using a network makes it much easier to pass information to orther computer users who are also linked into the network.[/I]

  ...Sữ dụng mạng dễ dàng để chuyển thông tin tới những người dùng máy tính khác, những người cũng được nối kết với mạng.


  ...
  Sử dụng mạng làm cho việc chuyển thông tin đến những dùng máy tính khác, những người cũng đã nối mạng trở nên dễ dàng hơn (rất) nhiều <easier != easy>
  Thanks for your helpful topic!
  Good luck!
  .::[The best way to predict the future is to invent it]::.
  __________________________________________________ _ - Alan Kay -

 3. #3
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  126

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Wazi Armstrong Xem bài viết
  Sử dụng mạng làm cho việc chuyển thông tin đến những dùng máy tính khác, những người cũng đã nối mạng trở nên dễ dàng hơn (rất) nhiều <easier != easy>
  Thanks for your helpful topic!
  Good luck!
  ok, tks Wazi đã góp ý, tất cả những bài trên mình dịch theo cách hiểu của mình nên có nhiều chổ dịch chưa chính xác, các bạn góp ý thêm nhé.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Nơi ở
  %appdata%\Temp
  Bài viết
  819

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi #include# Xem bài viết
  ok, tks Wazi đã góp ý, tất cả những bài trên mình dịch theo cách hiểu của mình nên có nhiều chổ dịch chưa chính xác, các bạn góp ý thêm nhé.
  Dịch như bạn cũng ok rồi, đôi khi dịch sát nghĩa quá lại đâm ra hỏng mất ý chính cần truyền đạt. Dịch sao cho phù hợp với tiếng Việt mình mà lại không mất thông tin mới khó (chính vì thế nhiều pro thường khuyên nên kiếm sách gốc mà đọc)
  PS: Bạn nên sửa một số chỗ sai chính tả trong bài
  glabal -> global
  orther -> other
  infomation -> information //lặp lại nhiều lần
  ... the date and the time email was send...
  //sai ngữ pháp

  Một số chỗ có thể dịch ra tiếng việt
  Email: Thư điện tử
  Click: Bấm
  Header and footer: (cái này khó nhỉ) Tiêu đề trên và tiêu đề chân (???)
  Message: Bức thư, đoạn tin, thông điệp, message pane: khung xem thư (hic, any thing's better?)
  separated by a comma or a semicolon
  chỗ này quên chưa dịch?
  .::[The best way to predict the future is to invent it]::.
  __________________________________________________ _ - Alan Kay -

 5. #5
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  731

  Mình là Snake chứ có phải Snack đâu . Bạn có time thì post lên chút ít cho mọi người cùng đọc, chứ sách mắc thía này mấy ai mua.hihi. Bạn làm người tiên phong, thỉnh thoảng post chút ít lên nhé!. Rất hay và hữu ích!
  Hỏi một câu thì chỉ dốt trong chốc lát.Nhưng nếu không hỏi thì bạn sẽ dốt suốt đời.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Nơi ở
  %appdata%\Temp
  Bài viết
  819

  Mặc định Từ điển tiếng anh cho người dùng Email Internet & mạng máy tính

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi snake_programmer Xem bài viết
  Mình là Snake chứ có phải Snack đâu . Bạn có time thì post lên chút ít cho mọi người cùng đọc, chứ sách mắc thía này mấy ai mua.hihi. Bạn làm người tiên phong, thỉnh thoảng post chút ít lên nhé!. Rất hay và hữu ích!
  Chắc bạn ấy ăn snack nhiều quá nên lộn
  .::[The best way to predict the future is to invent it]::.
  __________________________________________________ _ - Alan Kay -

 7. #7
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  126

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Wazi Armstrong Xem bài viết
  Chắc bạn ấy ăn snack nhiều quá nên lộn
  cái này là ngộ độc thực phẩm

Các đề tài tương tự

 1. Video Chi Tiết Gửi Email Trong Ứng dụng WinForm
  Gửi bởi giangnamnam trong diễn đàn Tutorials và Thủ thuật lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 24-01-2013, 01:29 AM
 2. Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 07-05-2012, 09:47 PM
 3. Gửi email khi người dùng quên mật khẩu trong ASP.NET như thế nào?
  Gửi bởi thuan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 21-09-2011, 11:05 PM
 4. Cách kết nối trực tiếp p2p qua internet?
  Gửi bởi hoanglinh9466 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 02-06-2007, 08:52 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn