string str14 = this.cbmbtenxa.SelectedValue.ToString();
string str17 = this.cbmbtenhoi.SelectedValue.ToString();
string str16 = this.cbmbtento.SelectedValue.ToString();


string[] textArray7 = new string[] { "select ngaybc,:tentinh tentinh,:tenpgd tenpgd,tenhuyen,tenxa,tenthon,madp,hsto.dvut,dvut. tendvut,hscv.mato,hsto.tentt,hscv.makh,tenkh,''''| |soku soku,tenvt,gngan,duno,ngayvay,laidathu,mucdich" +
"from " +
"(select ku_ngaybc ngaybc,ku_madp madp,ku_mato mato,ku_makh makh,ku_soku soku,ku_schem_cd mact,ku_gngan gngan,ku_mapnkt51,to_char(ku_ngaygndt,'dd-MM-yyyy') ngayvay," +
"(ku_dnothan+ku_dnoqhan+ku_dnokhoanh) duno,(ku_laithan+ku_laiqhan) laidathu from hscv_daily " +
"where ku_gngan>0 and ku_dnothan+ku_dnoqhan+ku_dnokhoanh>0 and substr(ku_madp,1,6)=:maxa and to_char(to_date(ku_ngaybc),'dd-MM-yyyy')=:dp and to_char(to_date(ku_ngayvay),'dd-MM-yyy') between :dpmbtn and :dpmbdn) hscv " +
"inner join (select kh_makh makh,initcap(kh_tenkh) tenkh from hskh where kh_mapgd=:mapgd) hskh on hscv.makh=hskh.makh" +
"inner join (select khoa_2,giatri mucdich from dmkhac where khoa_1='25') mucdich on hscv.ku_mapnkt51=mucdich.khoa_2 " +
"inner join (select sc_ma,sc_tenvt tenvt from dm_scheme) dm_scheme on hscv.mact=dm_scheme.SC_MA " +
"inner join (select ma mathon,ten tenthon from dmthon) dmthon on madp=dmthon.mathon " +
"inner join (select ma maxa,ten tenxa from dmxa where trangthai='A' and trangthai='A' and pgd_ql=:mapgd) dmxa on substr(madp,1,6)=dmxa.maxa" +
"inner join (select ma mahuyen,ten tenhuyen from dmhuyen) dmhuyen on substr(madp,1,4)=dmhuyen.mahuyen " +
"left join (select to_dvut dvut,to_mato mato,initcap(to_tentt) tentt from hsto where to_loaito='01' and to_mapgd=:mapgd) hsto on hscv.mato=hsto.mato " +
"left join (select khoa_2 dvut,giatri tendvut from dmkhac where khoa_1='17' and to_number(khoa_2) between 11 and 15) dvut on hsto.dvut=dvut.dvut " +
"where dvut.dvut=:mahoi and hscv.mato=:mato order by substr(madp,1,6),dvut,mato,makh " };OracleCommand command7 = new OracleCommand(string.Concat(textArray7), this.con.Getcon());
command7.Parameters.Add(new OracleParameter("dp", ngaysl.ToString("dd-MM-yyyy")));
command7.Parameters.Add(new OracleParameter("dpmbtn", this.dpmbtungay.Value.ToString("dd-MM-yyyy")));
command7.Parameters.Add(new OracleParameter("dpmbdn", this.dpmbtungay.Value.ToString("dd-MM-yyyy")));
command7.Parameters.Add(new OracleParameter("mapgd", mapgd));
command7.Parameters.Add(new OracleParameter("tenpgd", HTNVNHCSXH.FORMS.FrmMain.tendonvi));
command7.Parameters.Add(new OracleParameter("tentinh", HTNVNHCSXH.FORMS.FrmMain.tentinh));
command7.Parameters.Add(new OracleParameter("maxa", str14));
command7.Parameters.Add(new OracleParameter("mahoi", str17));
command7.Parameters.Add(new OracleParameter("mato", str16));
OracleDataAdapter adapter7 = new OracleDataAdapter(command7);

adapter7.Fill(this.dt); // báo lỗi ở đây là ORA-00936: missing expression
command7.Dispose();
adapter7.Dispose();