xin chào mọi người, mọi người cho mình hỏi tại sao khi mình chưa kịp nhập tên nhân viên thì nó đã nhảy sang nhập đỉa chỉ rồi ạ
*à mình làm được rồi, cảm ơn mọi người* (viết lúc 5h31 ngày 13/07/2020)

Code:
#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;

class Nguoi
{
protected:
	string name;
	string address;
	string ngaysinh;
	
public:
	Nguoi()
	{
		this->name = "";
		this->address = "";
		this->ngaysinh = "0";
	}
	~Nguoi()
	{

	}
	Nguoi(string ten, string diachi, string dienthoai)
	{
		this->name = ten;
		this->address = diachi;
		this->ngaysinh = dienthoai;
	}
	
};
class NhanVien : public Nguoi
{
private:
	string phongban;
	string hesoluong;
	string phucap;
	
public:
	NhanVien() : Nguoi()
	{
		this->hesoluong = "0";
		this->phucap = "0";
		this->phongban = "0";
	}
	
	void get()
	{
		cout << "nhap ten: "; getline(cin, this->name);
		cout << "nhap dia chi: "; getline(cin, this->address);
		cout << "nhap ngay sinh: "; cin >> ngaysinh;
		cout << "nhap phong ban: "; cin >> phongban;
		cout << "nhap he so luong: "; cin >> hesoluong;
		cout << "nhap phu cap: "; cin >> phucap;
	}
	void set()
	{
		cout << this->name << endl;
		cout << this->address << endl;
		cout << this->ngaysinh << endl;
		cout << this->phongban << endl;
		cout << this->hesoluong << endl;
		cout << this->phucap << endl;
	}
};

int main()
{
	int n;
	NhanVien nhanvien[100];

	cout << "nhap so luong nhan vien: ";
	cin >> n;
	for (int i = 0; i < n; i++)
	{
		nhanvien[i].get();
	}
	for (int i = 0; i < n; i++)
	{
		nhanvien[i].set();
	}
}
- - - Nội dung đã được cập nhật ngày 13-07-2020 lúc 05:30 PM - - -