Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Tạo một lớp điều khiển GridView trong VS2015 theo OOP.

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2014
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  933

  Mặc định Tạo một lớp điều khiển GridView trong VS2015 theo OOP.

  Đề tài này cố gắng đi chi tiết về cách thức lập trình Windows, mình sẽ đi từng bước một.
  Đề bài : Xây dựng lớp điều khiển khung lưới có các chức năng và yêu cầu sau:
  1. Nhập xuất dữ liệu cho từng ô lưới.
  2. Mỗi một ô có thể có Font chữ hiển thị text riêng, cũng như màu nền màu chữ khác với các ô khác
  3. Mỗi ô cũng có chức năng soạn thảo như một textbox. Các phím chức năng có thể hoạt động khác cho phù hợp với điều khiển
  4. Có sử dụng thanh cuộn ngang và dọc.
  5. Yêu cầu không nháy hình khi hoạt động, dùng kỹ thuật vẽ trên bộ nhớ, không đưa thêm các điều khiển có cửa sổ vào khung lưới.
  6. ....... bạn nào có ý tưởng thì thêm vào.

  Chúng ta có thể nhận thấy cần phải có ít nhất 4 lớp đầu tiên cho công việc này. Phần mã bên dưới tạo mã khung cho chương trình gồm hàm điểm nhập, 1 lớp chứa các hàm toàn cục, 1 lớp cửa sổ chương trình test, khởi động 4 lớp thiết yếu CCell, CColumn, CItem, CGrid.

  Visual C++ Code:
  1. #include <windows.h>
  2.  
  3. class CGlobal
  4. {
  5. public:
  6.     // Thay đổi màu một đối tượng
  7.     static bool ChangeColor(HWND hwnd, COLORREF & crColor)
  8.     {
  9.         CHOOSECOLOR     cc;
  10.         COLORREF        arColor[16];
  11.  
  12.         ZeroMemory(&cc, sizeof(cc));
  13.         cc.lStructSize = sizeof(cc);
  14.         cc.hwndOwner = hwnd;
  15.         cc.lpCustColors = (LPDWORD)arColor;
  16.         cc.Flags = CC_FULLOPEN | CC_RGBINIT;
  17.         cc.rgbResult = crColor;
  18.         if (ChooseColor(&cc) && crColor != cc.rgbResult)
  19.         {
  20.             crColor = cc.rgbResult;
  21.             return true;
  22.         }
  23.         return false;
  24.     }
  25. };
  26. class CCell
  27. {
  28. private:
  29.     // Hàm cục bộ
  30. public:
  31.     // Khởi tạo - hủy
  32.     // Thuộc tính
  33.     // Phương thức Get
  34.     // Phương thức Set
  35.     // Hàm công cộng
  36. };
  37. class CColumn
  38. {
  39. private:
  40.     // Hàm cục bộ
  41. public:
  42.     // Khởi tạo - hủy
  43.     // Thuộc tính
  44.     // Phương thức Get
  45.     // Phương thức Set
  46.     // Hàm công cộng
  47. };
  48. class CItem
  49. {
  50. private:
  51.     // Hàm cục bộ
  52. public:
  53.     // Khởi tạo - hủy
  54.     // Thuộc tính
  55.     // Phương thức Get
  56.     // Phương thức Set
  57.     // Hàm công cộng
  58. };
  59. class CGrid
  60. {
  61. private:
  62.     // Hàm cục bộ
  63. public:
  64.     // Khởi tạo - hủy
  65.     // Thuộc tính
  66.     // Phương thức Get
  67.     // Phương thức Set
  68.     // Hàm công cộng
  69. };
  70. class CWindow
  71. {
  72.     enum
  73.     {
  74.         // Định danh MenuItem
  75.         IDM_FILE_NEW = 10001, IDM_FILE_OPEN, IDM_FILE_SAVE, IDM_FILE_CLOSE, IDM_FILE_EXIT,
  76.         IDM_COLOR_BACKGROUND,
  77.     };
  78. private:
  79.     HWND        m_hwnd = NULL;
  80.     DWORD       m_crBack = RGB(64, 128, 128);
  81.    
  82.     // Thủ tục xử lý sự kiện
  83.     static LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wparam, LPARAM lparam)
  84.     {
  85.         if (msg == WM_CREATE)
  86.         {
  87.             LPCREATESTRUCT  pcs = reinterpret_cast<LPCREATESTRUCT>(lparam);
  88.             CWindow * pWindow = reinterpret_cast<CWindow*>(pcs->lpCreateParams);
  89.             SetWindowLongPtr(hwnd, GWLP_USERDATA, PtrToUlong(pWindow));
  90.             return pWindow->OnCreate(pcs->hInstance, hwnd);
  91.         }
  92.         CWindow * pWindow = reinterpret_cast<CWindow*>(static_cast<LONG_PTR>(GetWindowLongPtr(hwnd, GWLP_USERDATA)));
  93.         switch (msg)
  94.         {
  95.         case WM_SIZE:           return pWindow->OnSize(lparam);
  96.         case WM_COMMAND:        return pWindow->OnCommand(wparam, lparam);
  97.         case WM_CLOSE:          return pWindow->OnClose(wparam, lparam);
  98.         case WM_DESTROY:        return pWindow->OnDestroy();
  99.         }
  100.         return DefWindowProc(hwnd, msg, wparam, lparam);
  101.     }
  102.     // Các bộ xử lý sự kiện
  103.     LRESULT OnCreate(HINSTANCE instance, HWND hwnd)
  104.     {
  105.         m_hwnd = hwnd;
  106.         return 0;
  107.     }
  108.     LRESULT OnSize(LPARAM lparam)
  109.     {
  110.         return 0;
  111.     }
  112.     LRESULT OnCommand(WPARAM wparam, LPARAM lparam)
  113.     {
  114.         switch (LOWORD(wparam))
  115.         {
  116.         case IDM_FILE_NEW:              MenuClick_New(); return 0;
  117.         case IDM_FILE_OPEN:             MenuClick_Open(); return 0;
  118.         case IDM_FILE_SAVE:             MenuClick_Save(); return 0;
  119.         case IDM_FILE_CLOSE:            MenuClick_Close(); return 0;
  120.         case IDM_FILE_EXIT:             MenuClick_Exit(); return 0;
  121.         case IDM_COLOR_BACKGROUND:      MenuClick_BackGround(); return 0;
  122.         }
  123.         return DefWindowProc(m_hwnd, WM_COMMAND, wparam, lparam);
  124.     }
  125.     LRESULT OnClose(WPARAM wparam, LPARAM lparam)
  126.     {
  127.         DestroyWindow(m_hwnd);
  128.         return 0;
  129.     }
  130.     LRESULT OnDestroy()
  131.     {
  132.         PostQuitMessage(0);
  133.         return 0;
  134.     }
  135.     // Các hàm xử lý trình đơn
  136.     void MenuClick_New()
  137.     {
  138.     }
  139.     void MenuClick_Open()
  140.     {
  141.     }
  142.     void MenuClick_Save()
  143.     {
  144.     }
  145.     void MenuClick_Close()
  146.     {
  147.     }
  148.     void MenuClick_Exit()
  149.     {
  150.         SendMessage(m_hwnd, WM_CLOSE, 0, 0);
  151.     }
  152.     void MenuClick_BackGround()
  153.     {
  154.         if (CGlobal::ChangeColor(m_hwnd, m_crBack))
  155.         {
  156.             DeleteObject((HBRUSH)SetClassLongPtr(m_hwnd, GCLP_HBRBACKGROUND, (long)CreateSolidBrush(m_crBack)));
  157.             InvalidateRect(m_hwnd, NULL, TRUE);
  158.         }
  159.     }
  160.     HMENU BuildMenu()
  161.     {
  162.         HMENU   hMenu = CreateMenu();
  163.         HMENU   hFile = CreatePopupMenu();
  164.         AppendMenu(hMenu, MF_STRING | MF_POPUP, (UINT_PTR)hFile, TEXT("&File"));
  165.         AppendMenu(hFile, MF_STRING, IDM_FILE_NEW, TEXT("&New"));
  166.         AppendMenu(hFile, MF_STRING, IDM_FILE_OPEN, TEXT("&Open..."));
  167.         AppendMenu(hFile, MF_STRING | MF_GRAYED, IDM_FILE_SAVE, TEXT("&Save..."));
  168.         AppendMenu(hFile, MF_STRING | MF_GRAYED, IDM_FILE_CLOSE, TEXT("&Close"));
  169.         AppendMenu(hFile, MF_SEPARATOR, 0, NULL);
  170.         AppendMenu(hFile, MF_STRING, IDM_FILE_EXIT, TEXT("&Exit"));
  171.  
  172.         HMENU   hColor = CreatePopupMenu();
  173.         AppendMenu(hMenu, MF_STRING | MF_POPUP, (UINT_PTR)hColor, TEXT("&Color"));
  174.         AppendMenu(hColor, MF_STRING, IDM_COLOR_BACKGROUND, TEXT("&BackGround..."));
  175.  
  176.         return hMenu;
  177.     }
  178. public:
  179.     int Create(HINSTANCE hInst)
  180.     {
  181.         // Đăng ký lớp
  182.         WNDCLASS    w;
  183.         w.cbClsExtra = 0;
  184.         w.cbWndExtra = 0;
  185.         w.hbrBackground = CreateSolidBrush(m_crBack);
  186.         w.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
  187.         w.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
  188.         w.hInstance = hInst;
  189.         w.lpfnWndProc = WndProc;
  190.         w.lpszClassName = TEXT("TestGridview");
  191.         w.lpszMenuName = NULL;
  192.         w.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW | CS_OWNDC;
  193.         if (!RegisterClass(&w))
  194.             return 0;
  195.         // Tạo cửa sổ
  196.         HWND    hwnd = CreateWindow(w.lpszClassName, w.lpszClassName, WS_OVERLAPPEDWINDOW,
  197.             CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, NULL, BuildMenu(), hInst, this);
  198.         if (!hwnd)
  199.             return 0;
  200.         ShowWindow(hwnd, SW_SHOW);
  201.         UpdateWindow(hwnd);
  202.         // Vòng lặp thông điệp
  203.         MSG     msg;
  204.         while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
  205.         {
  206.             TranslateMessage(&msg);
  207.             DispatchMessage(&msg);
  208.         }
  209.         return msg.wParam;
  210.     }
  211. };
  212. int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrev, LPSTR lpCmd, int nShow)
  213. {
  214.     CWindow     Window;
  215.     return Window.Create(hInst);
  216. }

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 23-07-2020 lúc 02:32 PM - - -

  _ Muốn sử dụng một Grid thì trước tiên ta phải tạo cửa sổ cho nó, vậy chúng ta cần viết hàm tạo CGrid::Create
  _ Điều khiển có thể được di chuyển, thay đổi kích cỡ từ bên ngoài nên ta cho nó một hàm di chuyển CGrid::Move
  _ Điều khiển có thể bị bên ngoài cưỡng ép vẽ lại, để đáp ứng chúng ta cho nó một hàm vẽ lại CGrid::Refresh

  Một cửa sổ điều khiển như ô lưới nên chặn và xử lý những thông điệp nào, phần này cần làm ly cafe cho nó lòi ra:
  _ WM_CREATE : Không cần bàn cãi khi phải có nó.
  _ WM_SIZE : Sắp xếp lại kích thước, vị trí thanh cuộn, và tất cả ColumnHeader lẫn các Cell
  _ WM_SETFOCUS : Cần thiết để vẽ lại Cell nóng trước đó, và sẵng sàng nhận phím nhấn
  _ WM_KILLFOCUS : Vẽ nguội lại Cell nóng, bỏ nhận phím
  _ WM_ERASEBKGND : Cần xử lý vì chúng ta tối ưu việc vẽ màn hình tốt nhất. Chúng ta cho lớp cửa sổ không bút vẽ nền, dùng Bitblt 1 lần vẽ chồng DC cửa sổ.
  _ WM_PAINT : Đáp ứng khi Windows yêu cầu vẽ.
  _ WM_LBUTTONDOWN : Nhận tọa độ chuột, xác định Cell nào sẽ được nhận dữ liệu phím nhấn, cũng xác định ký tự head chuỗi chọn
  _ WM_MOUSEMOVE : Thay đổi hình ảnh Cursor phù hợp với vị trí, cũng vẽ lại các chuỗi chọn nếu cần.
  _ WM_LBUTTONUP : Xác định last chuỗi chọn nếu có chuẩn bị cho Cut, Copy...
  _ WM_CONTEXTMENU : Xuất Popup Menu
  _ WM_COMMAND : Xử lý các tùy chọn Menu
  _ WM_KEYDOWN : Xử lý các phím chức năng
  _ WM_CHAR : Xử lý các phím ký tự
  _ WM_VSCROLL : Xử lý khi kéo thanh cuộn dọc
  _ WM_HSCROLL : Xử lý khi kéo thanh cuộn ngang
  _ WM_MOUSEWHEEL : Xử lý khi chuột bánh xe quay
  _ WM_TIMER : Quản lý on/off con nháy Caret trong ô soạn thảo.
  Nhiêu đó thôi từ từ nghĩ ra sau.

  Giải thích thêm các khác biệt trong VS2015 so với các phiên bản trước và với C++ standar. Các khởi tạo khi khai báo các trường là được phép, cách khai báo này gán giá trị trước hơn cả gán giá trị ở đầu phương thức khởi tạo, và đượng nhiên nó trước bên trong thân phương thức.

  Visual C++ Code:
  1. #include <windows.h>
  2. #include <vector>
  3. using namespace std;
  4.  
  5. class CGlobal
  6. {
  7. public:
  8.     // Thay đổi màu một đối tượng
  9.     static bool ChangeColor(HWND hwnd, COLORREF & crColor)
  10.     {
  11.         CHOOSECOLOR     cc;
  12.         COLORREF        arColor[16];
  13.  
  14.         ZeroMemory(&cc, sizeof(cc));
  15.         cc.lStructSize = sizeof(cc);
  16.         cc.hwndOwner = hwnd;
  17.         cc.lpCustColors = (LPDWORD)arColor;
  18.         cc.Flags = CC_FULLOPEN | CC_RGBINIT;
  19.         cc.rgbResult = crColor;
  20.         if (ChooseColor(&cc) && crColor != cc.rgbResult)
  21.         {
  22.             crColor = cc.rgbResult;
  23.             return true;
  24.         }
  25.         return false;
  26.     }
  27.     static int GetCellHeight(HDC hdc)
  28.     {
  29.         TEXTMETRIC  tm;
  30.         GetTextMetrics(hdc, &tm);
  31.         return tm.tmHeight + tm.tmExternalLeading + 4;
  32.     }
  33.     static int GetHeaderHeight(HDC hdc)
  34.     {
  35.         return GetCellHeight(hdc) + 2;
  36.     }
  37. };
  38. class CCell
  39. {
  40. private:
  41.     // Hàm cục bộ
  42. public:
  43.     // Khởi tạo - hủy
  44.     // Thuộc tính
  45.     // Phương thức Get
  46.     // Phương thức Set
  47.     // Hàm công cộng
  48. };
  49. class CColumn
  50. {
  51. private:
  52.     // Hàm cục bộ
  53. public:
  54.     // Khởi tạo - hủy
  55.     // Thuộc tính
  56.     // Phương thức Get
  57.     // Phương thức Set
  58.     // Hàm công cộng
  59. };
  60. class CItem
  61. {
  62. private:
  63.     // Hàm cục bộ
  64. public:
  65.     // Khởi tạo - hủy
  66.     // Thuộc tính
  67.     // Phương thức Get
  68.     // Phương thức Set
  69.     // Hàm công cộng
  70. };
  71. class CGrid
  72. {
  73. private:
  74.     HWND                m_hwnd = NULL;                  // Thẻ cửa sổ
  75.     COLORREF            m_back = RGB(64, 128, 128);     // Màu nền
  76.     bool                m_noheader = false;             // Điều khiển có Header hay không ?
  77.     vector<CColumn*>    m_columns;                      // Các ColumnHeader
  78.     vector<CItem*>      m_items;                        // Các Items dòng
  79.  
  80.     // Thủ tục xử lý sự kiện
  81.     static LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wparam, LPARAM lparam)
  82.     {
  83.         if (msg == WM_CREATE)
  84.         {
  85.             LPCREATESTRUCT  pcs = reinterpret_cast<LPCREATESTRUCT>(lparam);
  86.             CGrid * pGrid = reinterpret_cast<CGrid*>(pcs->lpCreateParams);
  87.             SetWindowLongPtr(hwnd, GWLP_USERDATA, PtrToUlong(pGrid));
  88.             return pGrid->OnCreate(hwnd);
  89.         }
  90.         CGrid * pGrid = reinterpret_cast<CGrid*>(static_cast<LONG_PTR>(GetWindowLongPtr(hwnd, GWLP_USERDATA)));
  91.         switch (msg)
  92.         {
  93.         case WM_SIZE:           return pGrid->OnSize(lparam);
  94.         case WM_SETFOCUS:       return pGrid->OnSetFocus();
  95.         case WM_KILLFOCUS:      return pGrid->OnKillFocus();
  96.         case WM_ERASEBKGND:     return pGrid->OnEraseBackGround();
  97.         case WM_PAINT:          return pGrid->OnPaint();
  98.         case WM_LBUTTONDOWN:    return pGrid->OnLButtonDown(lparam);
  99.         case WM_MOUSEMOVE:      return pGrid->OnMouseMove(lparam);
  100.         case WM_LBUTTONUP:      return pGrid->OnLButtonUp(lparam);
  101.         case WM_CONTEXTMENU:    return pGrid->OnContextMenu(wparam, lparam);
  102.         case WM_COMMAND:        return pGrid->OnCommand(wparam, lparam);
  103.         case WM_KEYDOWN:        return pGrid->OnKeyDown(wparam, lparam);
  104.         case WM_CHAR:           return pGrid->OnChar(wparam);
  105.         case WM_VSCROLL:        return pGrid->OnVScroll(wparam);
  106.         case WM_HSCROLL:        return pGrid->OnHScroll(wparam);
  107.         case WM_MOUSEWHEEL:     return pGrid->OnMouseWheel(wparam);
  108.         case WM_TIMER:          return pGrid->OnTimer(wparam);
  109.         }
  110.         return DefWindowProc(hwnd, msg, wparam, lparam);
  111.     }
  112.     // Các bộ xử lý sự kiện
  113.     LRESULT OnCreate(HWND hwnd)
  114.     {
  115.         m_hwnd = hwnd;
  116.         // Chưa hiển thị các thanh cuộn
  117.         SetScrollRange(hwnd, SB_VERT, 0, 0, FALSE);
  118.         SetScrollRange(hwnd, SB_HORZ, 0, 0, FALSE);
  119.         return 0;
  120.     }
  121.     LRESULT OnSize(LPARAM lparam)
  122.     {
  123.         Refresh();
  124.         return 0;
  125.     }
  126.     LRESULT OnKillFocus()
  127.     {
  128.         Refresh();
  129.         return 0;
  130.     }
  131.     LRESULT OnSetFocus()
  132.     {
  133.         Refresh();
  134.         return 0;
  135.     }
  136.     LRESULT OnEraseBackGround()
  137.     {
  138.         return -1;
  139.     }
  140.     LRESULT OnPaint()
  141.     {
  142.         PAINTSTRUCT ps;
  143.         BeginPaint(m_hwnd, &ps);
  144.         EndPaint(m_hwnd, &ps);
  145.         Refresh();
  146.         return 0;
  147.     }
  148.     LRESULT OnLButtonDown(LPARAM lparam)
  149.     {
  150.         SetFocus(m_hwnd);
  151.         return 0;
  152.     }
  153.     LRESULT OnMouseMove(LPARAM lparam)
  154.     {
  155.         return 0;
  156.     }
  157.     LRESULT OnLButtonUp(LPARAM lparam)
  158.     {
  159.         return 0;
  160.     }
  161.     LRESULT OnCommand(WPARAM wparam, LPARAM lparam)
  162.     {
  163.         return DefWindowProc(m_hwnd, WM_COMMAND, wparam, lparam);
  164.     }
  165.     LRESULT OnContextMenu(WPARAM wparam, LPARAM lparam)
  166.     {
  167.         return DefWindowProc(m_hwnd, WM_CONTEXTMENU, wparam, lparam);
  168.     }
  169.     LRESULT OnKeyDown(WPARAM wparam, LPARAM lparam)
  170.     {
  171.         return DefWindowProc(m_hwnd, WM_KEYDOWN, wparam, lparam);
  172.     }
  173.     LRESULT OnChar(WPARAM wparam)
  174.     {
  175.         return 0;
  176.     }
  177.     LRESULT OnVScroll(WPARAM wparam)
  178.     {
  179.         return 0;
  180.     }
  181.     LRESULT OnHScroll(WPARAM wparam)
  182.     {
  183.         return 0;
  184.     }
  185.     LRESULT OnMouseWheel(WPARAM wparam)
  186.     {
  187.         return 0;
  188.     }
  189.     LRESULT OnTimer(WPARAM wparam)
  190.     {
  191.         return 0;
  192.     }
  193.     // Các hàm vẽ lên DC bộ nhớ
  194.     void FillBack(HDC hdc, RECT rect)
  195.     {
  196.         // Tô nền DC
  197.         HBRUSH  hbr = CreateSolidBrush(m_back);
  198.         FillRect(hdc, &rect, hbr);
  199.         DeleteObject(hbr);
  200.     }
  201.     void DrawHeader(HDC hdc, RECT rect)
  202.     {
  203.         rect.bottom = rect.top + CGlobal::GetHeaderHeight(hdc);
  204.         if (m_columns.empty())
  205.             FillRect(hdc, &rect, GetSysColorBrush(COLOR_3DFACE));
  206.         else
  207.         {
  208.             rect.right += 2;    // Vẽ tràn ra ngoài để mất biên phải - thẩm mỹ
  209.             DrawFrameControl(hdc, &rect, DFC_BUTTON, DFCS_BUTTONPUSH);
  210.             rect.right -= 2;
  211.             DrawColumns(hdc, rect);
  212.         }
  213.     }
  214.     void DrawColumns(HDC hdc, RECT rect)
  215.     {
  216.     }
  217.     void DrawItems(HDC hdc, RECT rect)
  218.     {
  219.     }
  220. public:
  221.     // Khởi tạo - hủy
  222.     CGrid()
  223.     {
  224.         m_columns.resize(0);
  225.         m_items.resize(0);
  226.     }
  227.     ~CGrid()
  228.     {
  229.         for (int i = m_columns.size() - 1; i >= 0; i--)
  230.             delete m_columns[i];
  231.         for (int i = m_items.size() - 1; i >= 0; i--)
  232.             delete m_items[i];
  233.     }
  234.     // Thuộc tính
  235.     // Phương thức Get
  236.     // Phương thức Set
  237.     // Hàm công cộng
  238.     // Các hàm công cộng
  239.     HWND Create(HINSTANCE instance, HWND parent, int left, int top, int width, int height)
  240.     {
  241.         // Sử dụng biến tĩnh để tránh đăng ký nhiều lần
  242.         static  bool    registered = false;
  243.         WNDCLASS        w;
  244.         w.lpszClassName = TEXT("GridviewClass32");
  245.         if (!registered)
  246.         {
  247.             w.cbClsExtra = 0;
  248.             w.cbWndExtra = 0;
  249.             w.hbrBackground = NULL;
  250.             w.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
  251.             w.hIcon = NULL;
  252.             w.hInstance = instance;
  253.             w.lpfnWndProc = WndProc;
  254.             w.lpszMenuName = NULL;
  255.             w.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
  256.             if (!RegisterClass(&w))
  257.                 return NULL;
  258.             registered = true;
  259.         }
  260.         return CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE | WS_EX_DLGMODALFRAME, w.lpszClassName, NULL,
  261.             WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_HSCROLL | WS_VSCROLL | WS_CLIPCHILDREN,
  262.             left, top, width, height, parent, NULL, instance, this);
  263.     }
  264.     void Move(int left, int top, int width, int height, BOOL redraw)
  265.     {
  266.         MoveWindow(m_hwnd, left, top, width, height, redraw);
  267.     }
  268.     void Refresh()
  269.     {
  270.         // Hàm dùng kỹ thuật vẽ trên DC bộ nhớ để chống nháy hình, chỉ vẽ chồng 1 lần duy nhất
  271.         RECT    r;
  272.         GetClientRect(m_hwnd, &r);
  273.         int     cx = r.right - r.left;
  274.         int     cy = r.bottom - r.top;
  275.         HDC     hdc = GetDC(m_hwnd);
  276.         HDC     hdcMem = CreateCompatibleDC(hdc);
  277.         HBITMAP hBitmap = CreateCompatibleBitmap(hdc, cx, cy);
  278.         // Bắt đầu vẽ trên DC bộ nhớ
  279.         SelectObject(hdcMem, hBitmap);
  280.         SetBkMode(hdcMem, TRANSPARENT);
  281.         FillBack(hdcMem, r);        // Tô nền DC Memory
  282.         if (!m_noheader)
  283.             DrawHeader(hdcMem, r);  // Vẽ Header
  284.         if (!m_items.empty())
  285.         {
  286.             if (!m_noheader)
  287.                 r.bottom += CGlobal::GetHeaderHeight(hdcMem);
  288.             DrawItems(hdcMem, r);   // Vẽ các Items
  289.         }
  290.         // Vẽ từ DC bộ nhớ lên DC màn hình chỉ 1 lần duy nhất
  291.         BitBlt(hdc, 0, 0, cx, cy, hdcMem, 0, 0, SRCCOPY);
  292.         // Giải phóng các đối tượng
  293.         DeleteObject(hBitmap);
  294.         DeleteDC(hdcMem);
  295.         ReleaseDC(m_hwnd, hdc);
  296.     }
  297. };
  298. class CWindow
  299. {
  300.     enum
  301.     {
  302.         // Định danh MenuItem
  303.         IDM_FILE_NEW = 10001, IDM_FILE_OPEN, IDM_FILE_SAVE, IDM_FILE_CLOSE, IDM_FILE_EXIT,
  304.         IDM_OPTION_BACKGROUND,
  305.     };
  306. private:
  307.     HWND        m_hwnd = NULL;                  // Thẻ cửa sổ
  308.     COLORREF    m_crBack = RGB(128, 128, 128);  // Màu nền
  309.     CGrid       m_grid;                         // Một thể hiện lớp Grid
  310.    
  311.     // Thủ tục xử lý sự kiện
  312.     static LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wparam, LPARAM lparam)
  313.     {
  314.         if (msg == WM_CREATE)
  315.         {
  316.             LPCREATESTRUCT  pcs = reinterpret_cast<LPCREATESTRUCT>(lparam);
  317.             CWindow * pWindow = reinterpret_cast<CWindow*>(pcs->lpCreateParams);
  318.             SetWindowLongPtr(hwnd, GWLP_USERDATA, PtrToUlong(pWindow));
  319.             return pWindow->OnCreate(pcs->hInstance, hwnd);
  320.         }
  321.         CWindow * pWindow = reinterpret_cast<CWindow*>(static_cast<LONG_PTR>(GetWindowLongPtr(hwnd, GWLP_USERDATA)));
  322.         switch (msg)
  323.         {
  324.         case WM_SIZE:           return pWindow->OnSize(lparam);
  325.         case WM_COMMAND:        return pWindow->OnCommand(wparam, lparam);
  326.         case WM_CLOSE:          return pWindow->OnClose(wparam, lparam);
  327.         case WM_DESTROY:        return pWindow->OnDestroy();
  328.         }
  329.         return DefWindowProc(hwnd, msg, wparam, lparam);
  330.     }
  331.     // Các bộ xử lý sự kiện
  332.     LRESULT OnCreate(HINSTANCE instance, HWND hwnd)
  333.     {
  334.         m_hwnd = hwnd;
  335.         m_grid.Create(instance, hwnd, 0, 0, 0, 0);
  336.         return 0;
  337.     }
  338.     LRESULT OnSize(LPARAM lparam)
  339.     {
  340.         // Cho Grid chiếm gần hết cửa sổ Test
  341.         m_grid.Move(20, 20, LOWORD(lparam) - 40, HIWORD(lparam) - 40, TRUE);
  342.         return 0;
  343.     }
  344.     LRESULT OnCommand(WPARAM wparam, LPARAM lparam)
  345.     {
  346.         switch (LOWORD(wparam))
  347.         {
  348.         case IDM_FILE_NEW:              MenuClick_New(); return 0;
  349.         case IDM_FILE_OPEN:             MenuClick_Open(); return 0;
  350.         case IDM_FILE_SAVE:             MenuClick_Save(); return 0;
  351.         case IDM_FILE_CLOSE:            MenuClick_Close(); return 0;
  352.         case IDM_FILE_EXIT:             MenuClick_Exit(); return 0;
  353.         case IDM_OPTION_BACKGROUND:     MenuClick_BackGround(); return 0;
  354.         }
  355.         return DefWindowProc(m_hwnd, WM_COMMAND, wparam, lparam);
  356.     }
  357.     LRESULT OnClose(WPARAM wparam, LPARAM lparam)
  358.     {
  359.         DestroyWindow(m_hwnd);
  360.         return 0;
  361.     }
  362.     LRESULT OnDestroy()
  363.     {
  364.         PostQuitMessage(0);
  365.         return 0;
  366.     }
  367.     // Các hàm xử lý trình đơn
  368.     void MenuClick_New()
  369.     {
  370.     }
  371.     void MenuClick_Open()
  372.     {
  373.     }
  374.     void MenuClick_Save()
  375.     {
  376.     }
  377.     void MenuClick_Close()
  378.     {
  379.     }
  380.     void MenuClick_Exit()
  381.     {
  382.         SendMessage(m_hwnd, WM_CLOSE, 0, 0);
  383.     }
  384.     void MenuClick_BackGround()
  385.     {
  386.         if (CGlobal::ChangeColor(m_hwnd, m_crBack))
  387.         {
  388.             DeleteObject((HBRUSH)SetClassLongPtr(m_hwnd, GCLP_HBRBACKGROUND, (long)CreateSolidBrush(m_crBack)));
  389.             InvalidateRect(m_hwnd, NULL, TRUE);
  390.         }
  391.     }
  392.     HMENU BuildMenu()
  393.     {
  394.         HMENU   hMenu = CreateMenu();
  395.         HMENU   hFile = CreatePopupMenu();
  396.         AppendMenu(hMenu, MF_STRING | MF_POPUP, (UINT_PTR)hFile, TEXT("&File"));
  397.         AppendMenu(hFile, MF_STRING, IDM_FILE_NEW, TEXT("&New"));
  398.         AppendMenu(hFile, MF_STRING, IDM_FILE_OPEN, TEXT("&Open..."));
  399.         AppendMenu(hFile, MF_STRING | MF_GRAYED, IDM_FILE_SAVE, TEXT("&Save..."));
  400.         AppendMenu(hFile, MF_STRING | MF_GRAYED, IDM_FILE_CLOSE, TEXT("&Close"));
  401.         AppendMenu(hFile, MF_SEPARATOR, 0, NULL);
  402.         AppendMenu(hFile, MF_STRING, IDM_FILE_EXIT, TEXT("&Exit"));
  403.  
  404.         HMENU   hOption = CreatePopupMenu();
  405.         AppendMenu(hMenu, MF_STRING | MF_POPUP, (UINT_PTR)hOption, TEXT("&Option"));
  406.         AppendMenu(hOption, MF_STRING, IDM_OPTION_BACKGROUND, TEXT("&BackGround..."));
  407.  
  408.         return hMenu;
  409.     }
  410. public:
  411.     int Create(HINSTANCE hInst)
  412.     {
  413.         // Đăng ký lớp
  414.         WNDCLASS    w;
  415.         w.cbClsExtra = 0;
  416.         w.cbWndExtra = 0;
  417.         w.hbrBackground = CreateSolidBrush(m_crBack);
  418.         w.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
  419.         w.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
  420.         w.hInstance = hInst;
  421.         w.lpfnWndProc = WndProc;
  422.         w.lpszClassName = TEXT("TestGridview");
  423.         w.lpszMenuName = NULL;
  424.         w.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
  425.         if (!RegisterClass(&w))
  426.             return 0;
  427.         // Tạo cửa sổ
  428.         HWND    hwnd = CreateWindow(w.lpszClassName, w.lpszClassName, WS_OVERLAPPEDWINDOW,
  429.             CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, NULL, BuildMenu(), hInst, this);
  430.         if (!hwnd)
  431.             return 0;
  432.         ShowWindow(hwnd, SW_SHOW);
  433.         UpdateWindow(hwnd);
  434.         // Vòng lặp thông điệp
  435.         MSG     msg;
  436.         while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
  437.         {
  438.             TranslateMessage(&msg);
  439.             DispatchMessage(&msg);
  440.         }
  441.         return msg.wParam;
  442.     }
  443. };
  444. int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrev, LPSTR lpCmd, int nShow)
  445. {
  446.     CWindow     Window;
  447.     return Window.Create(hInst);
  448. }

  Tới đây điều khiển trông như hình bên dưới, chưa có gì cả.
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails New Bitmap Image.png  
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi MHoang : 22-07-2020 lúc 10:26 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2014
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  933

  Mã số 3, phân tích sau
  Visual C++ Code:
  1. #include <windows.h>
  2. #include <vector>
  3. #include <time.h>
  4. using namespace std;
  5.  
  6. #ifdef UNICODE
  7. #define String  wstring
  8. #else
  9. #define String  string
  10. #endif // UNICODE
  11.  
  12. typedef struct
  13. {
  14.     // Các thuộc tính mà Grid đề xuất cho Column và Cell sử dụng
  15.     HFONT       Font = CreateFont(18, 0, 0, 0, FW_BOLD, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, TEXT("Courier New"));
  16.     //HFONT     Font = CreateFont(18, 0, 0, 0, FW_BOLD, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, TEXT("Times New Roman"));
  17.     //HFONT     Font = CreateFont(18, 0, 0, 0, FW_BOLD, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, TEXT("MS Sans serif"));
  18.     DWORD       Align = DT_SINGLELINE | DT_VCENTER | DT_CENTER;     // Align chung
  19.     int         Margin = 10;                                        // Margin chung
  20.     COLORREF    BackColumn = GetSysColor(COLOR_3DLIGHT);            // Màu nền chung cho các Columns
  21.     COLORREF    ForeColumn = GetSysColor(COLOR_BTNTEXT);            // Màu chữ chung cho các Columns
  22.     COLORREF    NormalBackCell = RGB(0, 255, 255);                  // Màu nền chung cho các Cells
  23.     COLORREF    NormalForeCell = RGB(255, 0, 0);                    // Màu chữ chung cho các Cells
  24.     COLORREF    SelectBackCell = RGB(255, 0, 255);                  // Màu nền chung của các Cells chọn
  25.     COLORREF    SelectForeCell = RGB(255, 255, 0);                  // Màu chữ chung của các Cells chọn
  26.     COLORREF    SelectBackText = RGB(0, 0, 255);                    // Màu nền chung của text chọn
  27.     COLORREF    SelectForeText = RGB(192, 192, 255);                // Màu chữ chung của text chọn
  28.     COLORREF    CaretColor = RGB(0, 0, 0);                          // Màu vẽ Caret chung
  29. } SHAREPROP, *PSHAREPROP;
  30. class CGlobal
  31. {
  32. public:
  33.     // Thay đổi màu một đối tượng
  34.     static bool ChangeColor(HWND hwnd, COLORREF & crColor)
  35.     {
  36.         CHOOSECOLOR     cc;
  37.         COLORREF        arColor[16];
  38.  
  39.         ZeroMemory(&cc, sizeof(cc));
  40.         cc.lStructSize = sizeof(cc);
  41.         cc.hwndOwner = hwnd;
  42.         cc.lpCustColors = (LPDWORD)arColor;
  43.         cc.Flags = CC_FULLOPEN | CC_RGBINIT;
  44.         cc.rgbResult = crColor;
  45.         if (ChooseColor(&cc) && crColor != cc.rgbResult)
  46.         {
  47.             crColor = cc.rgbResult;
  48.             return true;
  49.         }
  50.         return false;
  51.     }
  52.     static int GetCellHeight(HDC hdc)
  53.     {
  54.         TEXTMETRIC  tm;
  55.         GetTextMetrics(hdc, &tm);
  56.         return tm.tmHeight + tm.tmExternalLeading + 4;
  57.     }
  58.     static int GetHeaderHeight(HDC hdc)
  59.     {
  60.         return GetCellHeight(hdc) + 2;
  61.     }
  62. };
  63. class CColumn
  64. {
  65. private:
  66.     bool        m_selffont = false;     // 1: Sử dụng font chữ riêng ?
  67.     bool        m_selfalign = false;    // 2: Sử dụng canh chỉnh riêng ?
  68.     bool        m_selfmargin = false;   // 3: Sử dụng khoảng chừa lề riêng ?
  69.     bool        m_selfback = false;     // 4: Sử dụng màu nền riêng ?
  70.     bool        m_selffore = false;     // 5: Sử dụng màu chữ riêng ?
  71.     HFONT       m_font = NULL;          // 6: Font riêng
  72.     DWORD       m_align = 0;            // 7: Align riêng
  73.     int         m_margin = 0;           // 8: Margin riêng
  74.     COLORREF    m_back = 0;             // 9: Màu nền riêng
  75.     COLORREF    m_fore = 0;             // 10: Màu chữ riêng
  76.     PSHAREPROP  m_pshare = NULL;        // 11: Con trỏ tới các thuộc tính dùng chung
  77.     String      m_text = TEXT("");      // 12: Chuỗi text hiển thị
  78.     int         m_width = 0;            // 13: Chiều rộng column theo pixel
  79.    
  80. public:
  81.     // Khởi tạo - hủy
  82.     CColumn(PSHAREPROP pshare, String text, int width)
  83.     {
  84.         m_pshare = pshare;
  85.         m_text = text;
  86.         m_width = width;
  87.     }
  88.     ~CColumn()
  89.     {
  90.         // Hủy font riêng nếu có
  91.         if (m_font)
  92.             DeleteObject(m_font);
  93.     }
  94.     // Thuộc tính
  95.     __declspec(property(get = _getSelfFont, put = _setSelfFont)) bool       SelfFont;   // 1
  96.     __declspec(property(get = _getSelfAlign, put = _setSelfAlign)) bool     SelfAlign;  // 2
  97.     __declspec(property(get = _getSelfMargin, put = _setSelfMargin)) bool   SelfMargin; // 3
  98.     __declspec(property(get = _getSelfBack, put = _setSelfBack)) bool       SelfBack;   // 4
  99.     __declspec(property(get = _getSelfFore, put = _setSelfFore)) bool       SelfFore;   // 5
  100.     __declspec(property(get = _getFont, put = _setFont)) HFONT              Font;       // 6
  101.     __declspec(property(get = _getAlign, put = _setAlign)) DWORD            Align;      // 7
  102.     __declspec(property(get = _getMargin, put = _setMargin)) int            Margin;     // 8
  103.     __declspec(property(get = _getBack, put = _setBack)) COLORREF           Back;       // 9
  104.     __declspec(property(get = _getFore, put = _setFore)) COLORREF           Fore;       // 10
  105.     __declspec(property(get = _getSharePtr, put = _setSharePtr)) PSHAREPROP SharePtr;   // 11
  106.     __declspec(property(get = _getText, put = _setText)) String             Text;       // 12
  107.     __declspec(property(get = _getWidth, put = _setWidth)) int              Width;      // 13
  108.     // Phương thức Get
  109.     bool _getSelfFont() { return m_selffont; }          // 1
  110.     bool _getSelfAlign() { return m_selfalign;}         // 2
  111.     bool _getSelfMargin() { return m_selfmargin; }      // 3
  112.     bool _getSelfBack() { return m_selfback; }          // 4
  113.     bool _getSelfFore() { return m_selffore; }          // 5
  114.     HFONT _getFont() { return m_font; }                 // 6
  115.     DWORD _getAlign() { return m_align; }               // 7
  116.     int _getMargin() { return m_margin; }               // 8
  117.     COLORREF _getBack() { return m_back; }              // 9
  118.     COLORREF _getFore() { return m_fore; }              // 10
  119.     PSHAREPROP _getSharePtr() { return m_pshare; }      // 11
  120.     String _getText() { return m_text; }                // 12
  121.     int _getWidth() { return m_width; }                 // 13
  122.     // Phương thức Set
  123.     void _setSelfFont(bool self) { m_selffont = self; }             // 1
  124.     void _setSelfAlign(bool self) { m_selfalign = self; }           // 2
  125.     void _setSelfMargin(bool self) { m_selfmargin = self; }         // 3
  126.     void _setSelfBack(bool self) { m_selfback = self; }             // 4
  127.     void _setSelfFore(bool self) { m_selffore = self; }             // 5
  128.     void _setFont(HFONT font) { m_font = font; }                    // 6
  129.     void _setAlign(DWORD align) { m_align = align; }                // 7
  130.     void _setMargin(int margin) { m_margin = margin; }              // 8
  131.     void _setBack(COLORREF color) { m_back = color; }               // 9
  132.     void _setFore(COLORREF color) { m_fore = color; }               // 10
  133.     void _setSharePtr(PSHAREPROP pshare) { m_pshare = pshare; }     // 11
  134.     void _setText(String text) { m_text = text; }                   // 12
  135.     void _setWidth(int width) { m_width = width; }                  // 13
  136.     // Hàm công cộng
  137.     void Draw(HDC hdc, RECT rect)
  138.     {
  139.         // Vẽ khung như button
  140.         DrawFrameControl(hdc, &rect, DFC_BUTTON, DFCS_BUTTONPUSH);
  141.         rect.left += 2;
  142.         rect.right -= 2;
  143.         rect.top += 2;
  144.         rect.bottom -= 2;
  145.         // Tô màu nền
  146.         HBRUSH  hbr = CreateSolidBrush(m_selfback ? m_back : m_pshare->BackColumn);
  147.         FillRect(hdc, &rect, hbr);
  148.         DeleteObject(hbr);
  149.         // Tính khoảng canh lề
  150.         rect.left += (m_selfmargin ? m_margin : m_pshare->Margin) - 2;
  151.         rect.right -= (m_selfmargin ? m_margin : m_pshare->Margin) - 2;
  152.         // Vẽ text
  153.         SetTextColor(hdc, m_selffore ? m_fore : m_pshare->ForeColumn);
  154.         if (m_selffont)
  155.             SelectObject(hdc, m_font);
  156.         DrawText(hdc, m_text.c_str(), -1, &rect, m_selfalign ? m_align : m_pshare->Align);
  157.         if (m_selffont)
  158.             SelectObject(hdc, m_pshare->Font);
  159.     }
  160. };
  161. class CCell
  162. {
  163. private:
  164.     // Hàm cục bộ
  165. public:
  166.     // Khởi tạo - hủy
  167.     // Thuộc tính
  168.     // Phương thức Get
  169.     // Phương thức Set
  170.     // Hàm công cộng
  171. };
  172. class CItem
  173. {
  174. private:
  175.     // Hàm cục bộ
  176. public:
  177.     // Khởi tạo - hủy
  178.     // Thuộc tính
  179.     // Phương thức Get
  180.     // Phương thức Set
  181.     // Hàm công cộng
  182. };
  183. class CGrid
  184. {
  185. private:
  186.     SHAREPROP           m_shareprop;                    // Các thuộc tính dùng chung
  187.     HWND                m_hwnd = NULL;                  // Thẻ cửa sổ
  188.     COLORREF            m_back = RGB(64, 128, 128);     // Màu nền
  189.     bool                m_noheader = false;             // Điều khiển có Header hay không ?
  190.     vector<CColumn*>    m_columns;                      // Các ColumnHeader
  191.     vector<CItem*>      m_items;                        // Các Items dòng
  192.  
  193.     // Thủ tục xử lý sự kiện
  194.     static LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wparam, LPARAM lparam)
  195.     {
  196.         if (msg == WM_CREATE)
  197.         {
  198.             LPCREATESTRUCT  pcs = reinterpret_cast<LPCREATESTRUCT>(lparam);
  199.             CGrid * pGrid = reinterpret_cast<CGrid*>(pcs->lpCreateParams);
  200.             SetWindowLongPtr(hwnd, GWLP_USERDATA, PtrToUlong(pGrid));
  201.             return pGrid->OnCreate(hwnd);
  202.         }
  203.         CGrid * pGrid = reinterpret_cast<CGrid*>(static_cast<LONG_PTR>(GetWindowLongPtr(hwnd, GWLP_USERDATA)));
  204.         switch (msg)
  205.         {
  206.         case WM_SIZE:           return pGrid->OnSize(lparam);
  207.         case WM_SETFOCUS:       return pGrid->OnSetFocus();
  208.         case WM_KILLFOCUS:      return pGrid->OnKillFocus();
  209.         case WM_ERASEBKGND:     return pGrid->OnEraseBackGround();
  210.         case WM_PAINT:          return pGrid->OnPaint();
  211.         case WM_LBUTTONDOWN:    return pGrid->OnLButtonDown(lparam);
  212.         case WM_MOUSEMOVE:      return pGrid->OnMouseMove(lparam);
  213.         case WM_LBUTTONUP:      return pGrid->OnLButtonUp(lparam);
  214.         case WM_CONTEXTMENU:    return pGrid->OnContextMenu(wparam, lparam);
  215.         case WM_COMMAND:        return pGrid->OnCommand(wparam, lparam);
  216.         case WM_KEYDOWN:        return pGrid->OnKeyDown(wparam, lparam);
  217.         case WM_CHAR:           return pGrid->OnChar(wparam);
  218.         case WM_VSCROLL:        return pGrid->OnVScroll(wparam);
  219.         case WM_HSCROLL:        return pGrid->OnHScroll(wparam);
  220.         case WM_MOUSEWHEEL:     return pGrid->OnMouseWheel(wparam);
  221.         case WM_TIMER:          return pGrid->OnTimer(wparam);
  222.         }
  223.         return DefWindowProc(hwnd, msg, wparam, lparam);
  224.     }
  225.     // Các bộ xử lý sự kiện
  226.     LRESULT OnCreate(HWND hwnd)
  227.     {
  228.         m_hwnd = hwnd;
  229.         // Chưa hiển thị các thanh cuộn
  230.         SetScrollRange(hwnd, SB_VERT, 0, 0, FALSE);
  231.         SetScrollRange(hwnd, SB_HORZ, 0, 0, FALSE);
  232.         return 0;
  233.     }
  234.     LRESULT OnSize(LPARAM lparam)
  235.     {
  236.         Refresh();
  237.         return 0;
  238.     }
  239.     LRESULT OnKillFocus()
  240.     {
  241.         Refresh();
  242.         return 0;
  243.     }
  244.     LRESULT OnSetFocus()
  245.     {
  246.         Refresh();
  247.         return 0;
  248.     }
  249.     LRESULT OnEraseBackGround()
  250.     {
  251.         return -1;
  252.     }
  253.     LRESULT OnPaint()
  254.     {
  255.         PAINTSTRUCT ps;
  256.         BeginPaint(m_hwnd, &ps);
  257.         EndPaint(m_hwnd, &ps);
  258.         Refresh();
  259.         return 0;
  260.     }
  261.     LRESULT OnLButtonDown(LPARAM lparam)
  262.     {
  263.         SetFocus(m_hwnd);
  264.         return 0;
  265.     }
  266.     LRESULT OnMouseMove(LPARAM lparam)
  267.     {
  268.         return 0;
  269.     }
  270.     LRESULT OnLButtonUp(LPARAM lparam)
  271.     {
  272.         return 0;
  273.     }
  274.     LRESULT OnCommand(WPARAM wparam, LPARAM lparam)
  275.     {
  276.         return DefWindowProc(m_hwnd, WM_COMMAND, wparam, lparam);
  277.     }
  278.     LRESULT OnContextMenu(WPARAM wparam, LPARAM lparam)
  279.     {
  280.         return DefWindowProc(m_hwnd, WM_CONTEXTMENU, wparam, lparam);
  281.     }
  282.     LRESULT OnKeyDown(WPARAM wparam, LPARAM lparam)
  283.     {
  284.         return DefWindowProc(m_hwnd, WM_KEYDOWN, wparam, lparam);
  285.     }
  286.     LRESULT OnChar(WPARAM wparam)
  287.     {
  288.         return 0;
  289.     }
  290.     LRESULT OnVScroll(WPARAM wparam)
  291.     {
  292.         return 0;
  293.     }
  294.     LRESULT OnHScroll(WPARAM wparam)
  295.     {
  296.         return 0;
  297.     }
  298.     LRESULT OnMouseWheel(WPARAM wparam)
  299.     {
  300.         return 0;
  301.     }
  302.     LRESULT OnTimer(WPARAM wparam)
  303.     {
  304.         return 0;
  305.     }
  306.     // Các hàm vẽ lên DC bộ nhớ
  307.     void FillBack(HDC hdc, RECT rect)
  308.     {
  309.         // Tô nền DC
  310.         HBRUSH  hbr = CreateSolidBrush(m_back);
  311.         FillRect(hdc, &rect, hbr);
  312.         DeleteObject(hbr);
  313.     }
  314.     void DrawHeader(HDC hdc, RECT rect)
  315.     {
  316.         rect.bottom = rect.top + CGlobal::GetHeaderHeight(hdc);
  317.         if (m_columns.empty())
  318.             FillRect(hdc, &rect, GetSysColorBrush(COLOR_3DFACE));
  319.         else
  320.         {
  321.             rect.right += 2;    // Vẽ tràn ra ngoài để mất biên phải - thẩm mỹ
  322.             DrawFrameControl(hdc, &rect, DFC_BUTTON, DFCS_BUTTONPUSH);
  323.             rect.right -= 2;
  324.             DrawColumns(hdc, rect);
  325.         }
  326.     }
  327.     void DrawColumns(HDC hdc, RECT rect)
  328.     {
  329.         int     xStart = 0;
  330.         int     numcolumns = m_columns.size();
  331.         for (int i = 0; i < numcolumns; xStart += m_columns[i++]->Width)
  332.         {
  333.             rect.left = xStart;
  334.             rect.right = rect.left + m_columns[i]->Width;
  335.             m_columns[i]->Draw(hdc, rect);
  336.         }
  337.     }
  338.     void DrawItems(HDC hdc, RECT rect)
  339.     {
  340.     }
  341. public:
  342.     // Khởi tạo - hủy
  343.     CGrid()
  344.     {
  345.         m_columns.resize(0);
  346.         m_items.resize(0);
  347.     }
  348.     ~CGrid()
  349.     {
  350.         for (int i = m_columns.size() - 1; i >= 0; i--)
  351.             delete m_columns[i];
  352.         for (int i = m_items.size() - 1; i >= 0; i--)
  353.             delete m_items[i];
  354.         DeleteObject(m_shareprop.Font);
  355.     }
  356.     // Thuộc tính
  357.     __declspec(property(get = _getColumns)) vector<CColumn*> & Columns;
  358.     // Phương thức Get
  359.     vector<CColumn*> & _getColumns() { return m_columns; }
  360.     // Phương thức Set
  361.     // Các hàm công cộng
  362.     HWND Create(HINSTANCE instance, HWND parent, int left, int top, int width, int height)
  363.     {
  364.         // Sử dụng biến tĩnh để tránh đăng ký nhiều lần
  365.         static  bool    registered = false;
  366.         WNDCLASS        w;
  367.         w.lpszClassName = TEXT("GridviewClass32");
  368.         if (!registered)
  369.         {
  370.             w.cbClsExtra = 0;
  371.             w.cbWndExtra = 0;
  372.             w.hbrBackground = NULL;
  373.             w.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
  374.             w.hIcon = NULL;
  375.             w.hInstance = instance;
  376.             w.lpfnWndProc = WndProc;
  377.             w.lpszMenuName = NULL;
  378.             w.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
  379.             if (!RegisterClass(&w))
  380.                 return NULL;
  381.             registered = true;
  382.         }
  383.         return CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE | WS_EX_DLGMODALFRAME, w.lpszClassName, NULL,
  384.             WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_HSCROLL | WS_VSCROLL | WS_CLIPCHILDREN,
  385.             left, top, width, height, parent, NULL, instance, this);
  386.     }
  387.     void Move(int left, int top, int width, int height, BOOL redraw)
  388.     {
  389.         MoveWindow(m_hwnd, left, top, width, height, redraw);
  390.     }
  391.     void Refresh()
  392.     {
  393.         // Hàm dùng kỹ thuật vẽ trên DC bộ nhớ để chống nháy hình, chỉ vẽ chồng 1 lần duy nhất
  394.         RECT    r;
  395.         GetClientRect(m_hwnd, &r);
  396.         int     cx = r.right - r.left;
  397.         int     cy = r.bottom - r.top;
  398.         HDC     hdc = GetDC(m_hwnd);
  399.         HDC     hdcMem = CreateCompatibleDC(hdc);
  400.         HBITMAP hBitmap = CreateCompatibleBitmap(hdc, cx, cy);
  401.         // Bắt đầu vẽ trên DC bộ nhớ
  402.         SelectObject(hdcMem, hBitmap);
  403.         SelectObject(hdcMem, m_shareprop.Font);
  404.         SetBkMode(hdcMem, TRANSPARENT);
  405.         FillBack(hdcMem, r);        // Tô nền DC Memory
  406.         if (!m_noheader)
  407.             DrawHeader(hdcMem, r);  // Vẽ Header
  408.         if (!m_items.empty())
  409.         {
  410.             if (!m_noheader)
  411.                 r.top += CGlobal::GetHeaderHeight(hdcMem);
  412.             DrawItems(hdcMem, r);   // Vẽ các Items
  413.         }
  414.         // Vẽ từ DC bộ nhớ lên DC màn hình chỉ 1 lần duy nhất
  415.         BitBlt(hdc, 0, 0, cx, cy, hdcMem, 0, 0, SRCCOPY);
  416.         // Giải phóng các đối tượng
  417.         DeleteObject(hBitmap);
  418.         DeleteDC(hdcMem);
  419.         ReleaseDC(m_hwnd, hdc);
  420.     }
  421.     // Cộng thêm 1 column vào cuối Header
  422.     void AddColumn(const PTCHAR columntext, int columnwidth)
  423.     {
  424.         m_columns.push_back(new CColumn(&m_shareprop,columntext, columnwidth));
  425.         Refresh();
  426.     }
  427.     // Cộng thêm nhiều columns 1 lần
  428.     void AddColumns(const PTCHAR * pcolumntext, int * pcolumnwidth, int count)
  429.     {
  430.         for (int i = 0; i < count; i++)
  431.             m_columns.push_back(new CColumn(&m_shareprop, pcolumntext[i], pcolumnwidth[i]));
  432.         Refresh();
  433.     }
  434.     // Chèn thêm 1 column tại chỉ mục
  435.     void InsertColumn(int index, const PTCHAR columntext, int columnwidth)
  436.     {
  437.         if (index < 0)
  438.             return;
  439.         if (index < (int)m_columns.size())
  440.             m_columns.insert(m_columns.begin() + index, new CColumn(&m_shareprop, columntext, columnwidth));
  441.         else
  442.             m_columns.push_back(new CColumn(&m_shareprop, columntext, columnwidth));
  443.         Refresh();
  444.     }
  445.     // Chèn thêm nhiều column từ chỉ mục
  446.     void InsertColumns(int index, const PTCHAR * pcolumntext, int * pcolumnwidth, int count)
  447.     {
  448.         if (index < 0)
  449.             return;
  450.         if (index < (int)m_columns.size())
  451.         {
  452.             for (int i = 0; i < count; i++)
  453.                 m_columns.insert(m_columns.begin() + index, new CColumn(&m_shareprop, pcolumntext[i], pcolumnwidth[i]));
  454.         }
  455.         else
  456.         {
  457.             for (int i = 0; i < count; i++)
  458.                 m_columns.push_back(new CColumn(&m_shareprop, pcolumntext[i], pcolumnwidth[i]));
  459.         }
  460.         Refresh();
  461.     }
  462.     // Xóa column tại chỉ mục
  463.     void DeleteColumn(int index)
  464.     {
  465.         if (0 <= index && index < (int)m_columns.size())
  466.             m_columns.erase(m_columns.begin() + index);
  467.         Refresh();
  468.     }
  469.     // Xóa tất cả column
  470.     void DeleteAllColumns()
  471.     {
  472.         for (int i = m_columns.size() - 1; i >= 0; i--)
  473.             m_columns.erase(m_columns.begin() + i);
  474.         Refresh();
  475.     }
  476. };
  477. class CWindow
  478. {
  479.     enum
  480.     {
  481.         // Định danh MenuItem
  482.         IDM_FILE_NEW = 10001, IDM_FILE_OPEN, IDM_FILE_SAVE, IDM_FILE_CLOSE, IDM_FILE_EXIT,
  483.         IDM_OPTION_BACKGROUND,
  484.     };
  485. private:
  486.     HWND        m_hwnd = NULL;                  // Thẻ cửa sổ
  487.     COLORREF    m_crBack = RGB(128, 128, 128);  // Màu nền
  488.     CGrid       m_grid;                         // Một thể hiện lớp Grid
  489.    
  490.     // Thủ tục xử lý sự kiện
  491.     static LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wparam, LPARAM lparam)
  492.     {
  493.         if (msg == WM_CREATE)
  494.         {
  495.             LPCREATESTRUCT  pcs = reinterpret_cast<LPCREATESTRUCT>(lparam);
  496.             CWindow * pWindow = reinterpret_cast<CWindow*>(pcs->lpCreateParams);
  497.             SetWindowLongPtr(hwnd, GWLP_USERDATA, PtrToUlong(pWindow));
  498.             return pWindow->OnCreate(pcs->hInstance, hwnd);
  499.         }
  500.         CWindow * pWindow = reinterpret_cast<CWindow*>(static_cast<LONG_PTR>(GetWindowLongPtr(hwnd, GWLP_USERDATA)));
  501.         switch (msg)
  502.         {
  503.         case WM_SIZE:           return pWindow->OnSize(lparam);
  504.         case WM_COMMAND:        return pWindow->OnCommand(wparam, lparam);
  505.         case WM_CLOSE:          return pWindow->OnClose(wparam, lparam);
  506.         case WM_DESTROY:        return pWindow->OnDestroy();
  507.         }
  508.         return DefWindowProc(hwnd, msg, wparam, lparam);
  509.     }
  510.     // Các bộ xử lý sự kiện
  511.     LRESULT OnCreate(HINSTANCE instance, HWND hwnd)
  512.     {
  513.         m_hwnd = hwnd;
  514.         m_grid.Create(instance, hwnd, 0, 0, 0, 0);
  515.         srand((UINT)time(NULL));
  516.         return 0;
  517.     }
  518.     LRESULT OnSize(LPARAM lparam)
  519.     {
  520.         // Cho Grid chiếm gần hết cửa sổ Test
  521.         m_grid.Move(20, 20, LOWORD(lparam) - 40, HIWORD(lparam) - 40, TRUE);
  522.         return 0;
  523.     }
  524.     LRESULT OnCommand(WPARAM wparam, LPARAM lparam)
  525.     {
  526.         switch (LOWORD(wparam))
  527.         {
  528.         case IDM_FILE_NEW:              MenuClick_New(); return 0;
  529.         case IDM_FILE_OPEN:             MenuClick_Open(); return 0;
  530.         case IDM_FILE_SAVE:             MenuClick_Save(); return 0;
  531.         case IDM_FILE_CLOSE:            MenuClick_Close(); return 0;
  532.         case IDM_FILE_EXIT:             MenuClick_Exit(); return 0;
  533.         case IDM_OPTION_BACKGROUND:     MenuClick_BackGround(); return 0;
  534.         }
  535.         return DefWindowProc(m_hwnd, WM_COMMAND, wparam, lparam);
  536.     }
  537.     LRESULT OnClose(WPARAM wparam, LPARAM lparam)
  538.     {
  539.         DestroyWindow(m_hwnd);
  540.         return 0;
  541.     }
  542.     LRESULT OnDestroy()
  543.     {
  544.         PostQuitMessage(0);
  545.         return 0;
  546.     }
  547.     // Các hàm xử lý trình đơn
  548.     void MenuClick_New()
  549.     {
  550.         if (!m_grid.Columns.empty())
  551.             m_grid.DeleteAllColumns();
  552.  
  553.         TCHAR       szText[MAX_PATH];
  554.         int     cRand = rand() % 7 + 4;     // khoảng [4,10]
  555.         for (int c = 0; c < cRand; c++)
  556.         {
  557.             wsprintf(szText, TEXT("Column %d"), c + 1);
  558.             m_grid.AddColumn(szText, rand() % 151 + 100);   // khoảng [100,250]
  559.         }
  560.         EnableMenuItem(GetMenu(m_hwnd), IDM_FILE_CLOSE, MF_ENABLED);
  561.     }
  562.     void MenuClick_Open()
  563.     {
  564.     }
  565.     void MenuClick_Save()
  566.     {
  567.     }
  568.     void MenuClick_Close()
  569.     {
  570.     }
  571.     void MenuClick_Exit()
  572.     {
  573.         SendMessage(m_hwnd, WM_CLOSE, 0, 0);
  574.     }
  575.     void MenuClick_BackGround()
  576.     {
  577.         if (CGlobal::ChangeColor(m_hwnd, m_crBack))
  578.         {
  579.             DeleteObject((HBRUSH)SetClassLongPtr(m_hwnd, GCLP_HBRBACKGROUND, (long)CreateSolidBrush(m_crBack)));
  580.             InvalidateRect(m_hwnd, NULL, TRUE);
  581.         }
  582.     }
  583.     HMENU BuildMenu()
  584.     {
  585.         HMENU   hMenu = CreateMenu();
  586.         HMENU   hFile = CreatePopupMenu();
  587.         AppendMenu(hMenu, MF_STRING | MF_POPUP, (UINT_PTR)hFile, TEXT("&File"));
  588.         AppendMenu(hFile, MF_STRING, IDM_FILE_NEW, TEXT("&New"));
  589.         AppendMenu(hFile, MF_STRING, IDM_FILE_OPEN, TEXT("&Open..."));
  590.         AppendMenu(hFile, MF_STRING | MF_GRAYED, IDM_FILE_SAVE, TEXT("&Save..."));
  591.         AppendMenu(hFile, MF_STRING | MF_GRAYED, IDM_FILE_CLOSE, TEXT("&Close"));
  592.         AppendMenu(hFile, MF_SEPARATOR, 0, NULL);
  593.         AppendMenu(hFile, MF_STRING, IDM_FILE_EXIT, TEXT("&Exit"));
  594.  
  595.         HMENU   hOption = CreatePopupMenu();
  596.         AppendMenu(hMenu, MF_STRING | MF_POPUP, (UINT_PTR)hOption, TEXT("&Option"));
  597.         AppendMenu(hOption, MF_STRING, IDM_OPTION_BACKGROUND, TEXT("&BackGround..."));
  598.  
  599.         return hMenu;
  600.     }
  601. public:
  602.     int Create(HINSTANCE hInst)
  603.     {
  604.         // Đăng ký lớp
  605.         WNDCLASS    w;
  606.         w.cbClsExtra = 0;
  607.         w.cbWndExtra = 0;
  608.         w.hbrBackground = CreateSolidBrush(m_crBack);
  609.         w.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
  610.         w.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
  611.         w.hInstance = hInst;
  612.         w.lpfnWndProc = WndProc;
  613.         w.lpszClassName = TEXT("TestGridview");
  614.         w.lpszMenuName = NULL;
  615.         w.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
  616.         if (!RegisterClass(&w))
  617.             return 0;
  618.         // Tạo cửa sổ
  619.         HWND    hwnd = CreateWindow(w.lpszClassName, w.lpszClassName, WS_OVERLAPPEDWINDOW,
  620.             CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, NULL, BuildMenu(), hInst, this);
  621.         if (!hwnd)
  622.             return 0;
  623.         ShowWindow(hwnd, SW_SHOW);
  624.         UpdateWindow(hwnd);
  625.         // Vòng lặp thông điệp
  626.         MSG     msg;
  627.         while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
  628.         {
  629.             TranslateMessage(&msg);
  630.             DispatchMessage(&msg);
  631.         }
  632.         return msg.wParam;
  633.     }
  634. };
  635. int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrev, LPSTR lpCmd, int nShow)
  636. {
  637.     CWindow     Window;
  638.     return Window.Create(hInst);
  639. }
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails New Bitmap Image.png  

 3. #3
  Ngày gia nhập
  02 2014
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  933

  Bắt đầu đi chi tiết hơn: Tạo lớp CRect
  Visual C++ Code:
  1. class CRect
  2. {
  3. private:
  4.     int         left = 0;           // 1: Tọa độ trái
  5.     int         top = 0;            // 2: Tọa độ trên
  6.     int         width = 0;          // 3: Chiều rộng
  7.     int         height = 0;         // 4: Chiều cao
  8.  
  9. public:
  10.     CRect() {}
  11.     CRect(RECT r) : left(r.left), top(r.top), width(r.right - r.left), height(r.bottom - r.top) {}
  12.     CRect(int left, int top, int width, int height) : left(left), top(top), width(width), height(height) {}
  13.     // Thuộc tính
  14.     __declspec(property(get = _getLeft, put = _setLeft)) int Left;                          // Tọa độ trái
  15.     __declspec(property(get = _getTop, put = _setTop)) int Top;                             // Tọa độ trên
  16.     __declspec(property(get = _getWidth, put = _setWidth)) int Width;                       // Chiều rộng
  17.     __declspec(property(get = _getHeight, put = _setHeight)) int Height;                    // Chiều cao
  18.     __declspec(property(get = _getLocation, put = _setLocation)) POINT Location;            // Góc trên trái
  19.     __declspec(property(get = _getSize, put = _setSize)) SIZE Size;                         // Kích thước 2 chiều
  20.     __declspec(property(get = _getRect, put = _setRect)) RECT Rect;                         // Khung vẽ
  21.     __declspec(property(get = _getRight)) int Right;                                        // Tọa độ phải
  22.     __declspec(property(get = _getBottom)) int Bottom;                                      // Tọa độ đáy
  23.     // Phương thức Get
  24.     int _getLeft() { return left; }
  25.     int _getTop() { return top; }
  26.     int _getWidth() { return width; }
  27.     int _getHeight() { return height; }
  28.     POINT _getLocation() { return{ left, top }; }
  29.     SIZE _getSize() { return{ width, height }; }
  30.     RECT _getRect() { return{ left, top, left + width, top + height }; }
  31.     int _getRight() { return left + width; }
  32.     int _getBottom() { return top + height; }
  33.     // Phương thức Set
  34.     void _setLeft(int _left) { left = _left; }
  35.     void _setTop(int _top) { top = _top; }
  36.     void _setWidth(int _width) { width = _width; }
  37.     void _setHeight(int _height) { height = _height; }
  38.     void _setLocation(POINT pt) { left = pt.x; top = pt.y; }
  39.     void _setSize(SIZE size) { width = size.cx; height = size.cy; }
  40.     void _setRect(RECT r) { left = r.left; top = r.top; width = r.right - r.left; height = r.bottom - r.top; }
  41. };

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 14-08-2020 lúc 06:09 PM - - -

  Tạo lớp điều khiển ảo : CVirCtrl kế thừa từ lớp CRect.
  Visual C++ Code:
  1. class CVirCtrl abstract : public CRect
  2. {
  3. protected:
  4.     COLORREF    m_crBack = RGB(192, 255, 255);      // 1: Màu nền
  5.     COLORREF    m_crFore = RGB(0, 0, 255);          // 2: Màu chữ
  6.     HFONT       m_hFont = NULL;                     // 3: Phông chữ
  7.     STRING      m_Text = TEXT("");                  // 4: Chuỗi hiển thị
  8.    
  9. public:
  10.     // Khởi tạo - hủy
  11.     CVirCtrl() {}
  12.     CVirCtrl(RECT rect) : CRect(rect) {}
  13.     CVirCtrl(int left, int top, int width, int height) : CRect(left, top, width, height) {}
  14.     ~CVirCtrl()
  15.     {
  16.         if (m_hFont)
  17.             DeleteObject(m_hFont);
  18.     }
  19.     // Thuộc tính
  20.     __declspec(property(get = _getBack, put = _setBack)) COLORREF BackColor;    // Màu nền
  21.     __declspec(property(get = _getFore, put = _setFore)) COLORREF ForeColor;    // Màu chữ
  22.     __declspec(property(get = _getFont, put = _setFont)) HFONT Font;            // Phông chữ
  23.     __declspec(property(get = _getText, put = _setText)) STRING Text;           // Chuỗi hiển thị
  24.     // Phương thức Get
  25.     COLORREF _getBack() { return m_crBack; }
  26.     COLORREF _getFore() { return m_crFore; }
  27.     HFONT _getFont() { return m_hFont; }
  28.     STRING _getText() { return m_Text; }
  29.     // Phương thức Set
  30.     void _setBack(COLORREF color) { m_crBack = color; }
  31.     void _setFore(COLORREF color) { m_crFore = color; }
  32.     void _setFont(HFONT font)
  33.     {
  34.         if (m_hFont)
  35.             DeleteObject(m_hFont);
  36.         m_hFont = font;
  37.     }
  38.     void _setText(STRING text) { m_Text = text; }
  39. };

  Trong lớp này có đưa vào định danh STRING là khai báo có và không UNICODE của chuỗi.
  Đưa các tiền xử lý vào sau các khai báo header, phần đầu chương trình như sau
  Visual C++ Code:
  1. #include <windows.h>
  2. #include <windowsx.h>
  3. #include <vector>
  4. using std::vector;
  5.  
  6. #ifdef UNICODE
  7. #define STRING  std::wstring
  8. #else
  9. #define STRING  std::string
  10. #endif // UNICODE

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 14-08-2020 lúc 06:36 PM - - -

  ---------------------------------------------
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails New Bitmap Image.png  

 4. #4
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  513

  Mấy ô bên dưới ô có font lớn có bị lệch với ô dưới ô có font nhỏ không vậy bạn?
  Bài viết hay

 5. #5
  Ngày gia nhập
  02 2014
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  933

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi khoaph Xem bài viết
  Mấy ô bên dưới ô có font lớn có bị lệch với ô dưới ô có font nhỏ không vậy bạn?
  Bài viết hay

  Đây là sự lựa chọn của chúng ta, trong mã trên mình chọn đồng bộ theo cột, nghĩa là các ô trong cùng cột có chiều rộng bằng nhau, chiều cao có thể khác nhau. Nếu đồng bộ theo dòng thì nó quay trở về giống Listview.
  Mấy nay bận quá chưa viết thêm được. Vài hôm nữa mình sắp xếp lại mã trong một điều khiển thực sự, các lựa chọn thuộc tính được thể hiện ngay từ thời gian thiết kế.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn